Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 06/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 389/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 12/6/2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn tại Tờ trình số 03/TTr-SCT ngày 14/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân d ân các huyện thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB
- Lưu: VT KTN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ THỰC HIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Khái quát tình hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 đề ra các mục tiêu nội dung nhiệm vụ giải pháp cơ bản để thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các sở ban ngành địa phương đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2016-2019 việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được các cấp chính quyền các cơ quan đơn vị và toàn thể người dân trên địa bàn quan tâm thực hiện; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và các văn bản pháp luật liên quan từng bước đi vào đời sống nhân dân; Công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng được tăng cường rõ rệt thông qua báo đài bản tin các buổi hội nghị tập huấn các chương trình hoạt động hàng năm như: Chiến dịch giờ Trái đất hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới …

Kết quả bước đầu được thể hiện rõ ở một số nội dung như: Các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước đều có quy chế thực hiện văn hóa công sở quản lý sử dụng điện mua sắm trang thiết bị tại cơ quan đảm bảo tiết kiệm hiệu quả; Công tác triển khai các giải pháp và xây dựng mô hình thí điểm về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo được chú trọng như: Mô hình cấp điện sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời cho các hộ dân ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới không có khả năng cấp điện lưới quốc gia; mô hình thay thế đèn chiếu sáng thông thường hiệu suất thấp tại các cơ quan trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn bằng đèn Led hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng để cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng; các buổi hội nghị tập huấn phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và phát hành Cẩm nang tiết kiệm năng lượng trong gia đình cho các hội viên phụ nữ trên địa bàn các huyện bước đầu đã giúp các hội viên phụ nữ biết vận dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng đặc biệt là tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày tại gia đình mình và biết sử dụng đúng cách và an toàn các thiết bị điện trong gia đình.

2. Một số khó khăn, vướng mắc

Mặc dù Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ra đời đã gần 10 năm nhưng trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn tồn tại như: Nhận thức của người dân doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa cao; việc đầu tư cải tạo nâng cấp các thiết bị dây chuyền công nghệ trong các ngành công nghiệp đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư lớn là rào cản cho việc cải tiến công nghệ áp dụng khoa học kỹ thuật; nguồn lực tài chính đầu tư cho tiết kiệm năng lượng còn hạn chế; việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình có vốn ngân sách gặp trở ngại về định mức đơn giá suất đầu tư; công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chưa được quan tâm thực hiện; việc triển khai thực hiện quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa quyết liệt; số lượng nhân sự phụ trách về quản lý năng lượng thuộc các sở ban ngành địa phương và các đơn vị còn hạn chế.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện kiểm toán năng lượng;

Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng tài nguyên gây ô nhiễm môi trường; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện;

Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

III. MỤC TIÊU CHUNG

1. Góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tỉnh thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp quản lý nhà nước hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm chuyển đổi thị trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội trên địa bàn tỉnh; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề lĩnh vực nhất là các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

2. Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương

Nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân về sử dụng năng lượng; hình thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội góp phần bảo vệ môi trường giảm tối đa mức độ ô nhiễm tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn tỉnh; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu tiên khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo để phát triển xã hội bền vững.

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

IV. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Giai đoạn từ 2021 đến năm 2025.

+ Phấn đấu từ năm 2021 đến năm 2025 tiết kiệm từ 5% - 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; thay thế các thiết bị lạc hậu sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất kinh doanh (từ 15% - 20%) và các cơ quan công sở trên địa bàn tỉnh (từ 30% - 50%);

+ Xây dựng ban hành các văn bản quy định hướng dẫn hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn; tăng cường vai tr quản lý Nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội; xây dựng ý thức thói quen thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo vệ môi trường;

+ Xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại doanh nghiệp cơ sở sản xuất tòa nhà chiếu sáng công cộng hộ gia đình;

+ Thực hiện việc quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn;

+ Phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao tiết kiệm nhiên liệu hạn chế g y ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới sử dụng năng lượng sạch thay thế nhiên liệu truyền thống trong giao thông vận tải;

+ Từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh hiệu quả nhằm giảm khoảng 30% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo. Thay thế đèn cao áp công suất lớn bằng đèn Led tiết kiệm điện tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và một số tuyến phố chính tại trung t m các huyện; chiếu sáng công cộng tại trung t m các xã Xây dựng nông thôn mới; đầu tư ứng dụng lắp đặt thiết bị điều khiển hiện đại tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng;

+ Áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cụm công nghiệp khu công nghiệp;

+ Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định;

+ Đưa các hoạt động tuyên truyền giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học;

+ Quản lý nhu cầu sử dụng điện đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải phân phối kinh doanh và sử dụng điện;

+ Khuyến khích thúc đẩy các Doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu đưa ra thị trường các trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao;

+ Từng bước áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điện phân phối phát triển lưới điện thông minh giảm tổn thất điện năng. Phấn đấu đến năm 2025 tổn thất điện năng giảm xuống c n từ (6 00 ÷ 6 50) % (năm 2018 là 8,17%);

+ Tham gia tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho hơn 100 cán bộ kỹ thuật thuộc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Giai đoạn 2026 đến năm 2030.

+ Phấn đấu từ năm 2026 đến năm 2030 tiết kiệm từ 7% - 9% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; thay thế các thiết bị lạc hậu sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất kinh doanh (từ 20% - 30%) và các cơ quan công sở trên địa bàn tỉnh (từ 50% - 70%);

+ nhân rộng các mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại doanh nghiệp cơ sở sản xuất tòa nhà chiếu sáng công cộng hộ gia đình;

+ Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn;

+ Tổ chức thực hiện hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh hiệu quả nhằm giảm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo. Đến năm 2030 hoàn thành việc thay thế đèn cao áp công suất lớn bằng đèn Led tiết kiệm điện tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và một số tuyến phố chính tại trung t m các huyện; đầu tư ứng dụng lắp đặt thiết bị điều khiển hiện đại tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng;

+ Phấn đấu đạt 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Đạt 100% trường học có hoạt động tuyên truyền giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học;

+ Tham gia tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho hơn 150 cán bộ kỹ thuật thuộc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh;

+ Ứng dụng các giải pháp thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới và cải tạo lại;

+ Áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điện phân phối phát triển lưới điện thông minh giảm tổn thất điện năng. Phấn đấu đến năm 2030 tổn thất điện năng c n dưới 6%.

V. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện thành phố.

b) Triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từng bước xây dựng hệ thống quản lý ban hành các quy định hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện các đề tài đề án nội dung của Chương trình cho các cán bộ ở các sở ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

c) Xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thiết bị có hiệu suất năng lượng cao và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng các loại năng lượng mới năng lượng tái tạo vào sản xuất tiêu dùng.

d) Thanh tra kiểm tra giám sát xử lý các vi phạm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

đ) Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực cho Trung t m Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn để triển khai thực hiện chương trình: Cử cán bộ đi đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mua sắm dụng cụ thiết bị đo kiểm phân tích phục vụ cho công tác kiểm toán năng lượng.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

a) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất tiêu dùng và sinh hoạt. Xây dựng các chuyên đề chuyên mục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đăng tải định kỳ trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Báo Lạng Sơn và các đơn vị thông tin truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Phát hành tờ rơi sổ tay sách hướng dẫn về các sản phẩm thiết bị công nghệ các giải pháp tiết kiệm năng lượng đến các cơ quan đơn vị các cơ sở giáo dục dạy nghề và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cán bộ quản lý nhà nước ở các sở ngành các địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức các buổi hội nghị tập huấn phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với một số thiết bị gia dụng trong gia đình cho các hội viên phụ nữ Đoàn thanh niên và Hội nông dân trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học ở các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tạo nền móng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

a) Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch chương trình truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức khác nhau (thực hiện các phóng sự tờ rơi pano áp phích cung cấp thông tin giải pháp tiết kiệm năng lượng giới thiệu sản phẩm thiết bị tiết kiệm năng lượng tổ chức các phong trào tiết kiệm năng lượng …) nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

b) Lồng ghép có hiệu quả công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các chương trình đề án hội thảo và nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các sở ban ngành địa phương.

4. Sử dụng công nghệ, trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng

a) Phổ biến hình thành và phát triển thị trường chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng; quảng bá phân phối sản phẩm tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường.

b) Tổ chức hội thảo hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức cá nhân tiếp cận các sản phẩm sử dụng năng lượng tiết hiệu quả.

c) Kiểm tra giám sát việc thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện thiết bị trên địa bàn thuộc danh mục theo lộ trình quy định tại số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Hỗ trợ kiểm tra việc sử dụng năng lượng xây dựng mô hình quản lý năng lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nhằm từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

a) Hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật định mức về sử dụng năng lượng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; lựa chọn áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến biện pháp công nghệ phù hợp và thiết bị công nghệ có hiệu suất năng lượng cao sử dụng các dạng năng lượng thay thế có hiệu quả cao hơn trong dây chuyền sản xuất.

b) Tổ chức trình diễn các mô hình quản lý công nghệ sản xuất và sản phẩm tiết kiệm năng lượng năng lượng mới năng lượng tái tạo hướng dẫn các doanh nghiệp loại bỏ dần phương tiện thiết bị có công nghệ lạc hậu tiêu tốn nhiều năng lượng theo quy định.

c) Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng kiểm toán năng lượng; nghiên cứu đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp.

d) Khuyến khích hỗ trợ kinh phí ưu đãi các đơn vị doanh nghiệp thực hiện đầu tư các dự án nâng cấp cải tiến hợp lý hóa công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng và cơ quan, công sở.

a) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tu n thủ các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đồng thời xử lý nghiêm khi phát hiện các trường hợp vi phạm.

b) Khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng trong các cơ quan công sở; xây dựng các mô hình tòa nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tòa nhà sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời các mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện bảo vệ thị lực cho học sinh. Hướng dẫn giới thiệu cung cấp thông tin về các mô hình tòa nhà tiết kiệm năng lượng tới các đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị quản lý tòa nhà để tham khảo triển khai nhân rộng.

c) Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ đơn vị quản lý tòa nhà cán bộ tư vấn thiết kế thẩm định giám sát … trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch thiết kế công trình thẩm định phê duyệt tổ chức thi công phù hợp với quy chuẩn xây dựng.

d) Hỗ trợ các đơn vị quản lý tòa nhà thực hiện kiểm toán năng lượng; tư vấn và thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp cải tạo sử dụng các trang thiết bị sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao. Xây dựng và từng bước áp dụng hệ thống (mô hình) quản lý năng lượng cho tòa nhà. Tổ chức tham gia cuộc vận động thực hiện “Công trình xanh” cuộc thi “Tòa nhà tiết kiệm năng lượng”.

đ) Giám sát việc thực hiện định mức sử dụng năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

a) Xây dựng kế hoạch biện pháp và áp dụng các giải pháp quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật trong hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm tiết kiệm điện. Thực hiện thay thế lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng hiệu suất cao và công nghệ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng hiện đại tiết kiệm điện.

b) Xây dựng và nhân rộng các mô hình về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng mô hình chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình

a) Tăng cường thực hiện các chương trình tuyên truyền quảng bá vận động người dân sử dụng các sản phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng (đèn led) các đèn chiếu sáng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời sử dụng năng lượng sinh khối biomass/biogas phục vụ sinh hoạt.

b) Xây dựng mô hình phát động các cuộc thi các chương trình thi đua “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” “Gia đình tiết kiệm điện” tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh tạo phong trào đẩy mạnh sử dụng các thiết bị gia dụng hiệu suất năng lượng cao các sản phẩm dán nhãn năng lượng trong gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm.

c) Hỗ trợ mô hình ứng dụng lắp đặt các hầm khí biogas sinh học bình đun nước nóng năng lượng mặt trời lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

a) Vận hành khai thác hợp lý các trạm bơm cấp thoát nước của hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức các lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để nâng cao nhận thức năng lực cho cán bộ công nhân viên tại các trạm bơm thủy nông.

c) Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thí điểm mô hình trạm bơm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tận dụng tối đa năng lượng tự nhiên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

d) Khuyến khích sản xuất sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng sức nước sức gió ánh sáng mặt trời khí sinh học phụ phẩm nông nghiệp và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

10. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

a) Tuyên truyền và thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất kinh doanh sử dụng phương tiện giao thông vận tải và hoạt động kinh doanh vận tải của các tổ chức cá nhân.

b) Tìm hiểu các phương tiện giao thông vận tải trên thế giới trong nước để khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng các loại phương tiện tiết kiệm năng lượng sử dụng nhiên liệu sạch như: khí gas năng lượng mặt trời năng lượng điện … thay thế dần các loại phương tiện chạy xăng dầu.

c) Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác quy hoạch lập dự án thiết kế và thi công công trình giao thông.

d) Hướng dẫn thực hiện các quy định về định mức tiêu thụ năng lượng đối với các tổ chức cá nhân nhập khẩu thiết bị phương tiện vận tải; loại bỏ phương tiện vận tải quá hạn sử dụng không đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

đ) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thiết bị thông minh tích hợp trong quản lý vận hành các hệ thống giao thông vận tải; mở rộng ứng dụng nhiên liệu thay thế xăng dầu. Nghiên cứu áp dụng năng lượng mặt trời trong phát triển các hệ thống tín hiệu giao thông.

e) Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác quy hoạch lập dự án thiết kế thi công và vận hành khai thác công trình giao thông.

11. Thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng trong điều hành cung ứng điện.

a) Tranh thủ các nguồn vốn xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp phát triển mới lưới điện trung thế hạ thế phù hợp quy hoạch và thực tiễn nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện.

b) Áp dụng đồng bộ các giải pháp trong quản lý kinh doanh kỹ thuật vận hành hệ thống điện để giảm tổn thất lưới điện.

c) Tuyên truyền vận động người dân doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí.

Nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Kinh phí ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương ngân sách địa phương) nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước nguồn kinh phí đối ứng từ các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

a) Kinh phí trong giai đoạn 2021 - 2025 là: 29.710 triệu đồng (Hai mươi chín tỷ, bảy trăm mười triệu đồng), trong đó:

- Nguồn ngân sách trung ương: 6.400 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách tỉnh: 8.390 triệu đồng.

- Nguồn đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp: 14.920 triệu đồng.

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nguồn kinh phí

Năm thực hiện

Tổng

2021

2022

2023

2024

2025

1

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

1.100

1.180

1.270

1.370

1.480

6.400

2

Kinh phí từ ngân sách tỉnh

1.450

1.560

1.680

1.800

1.900

8.390

3

Kinh phí đối ứng của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp (nguồn khác)

2.550

2.750

2.970

3.200

3.450

14.920

Tổng cộng

5.100

5.490

5.920

6.370

6.830

29.710

Tỷ lệ tăng kinh phí hàng năm 8% dựa trên mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh qua từng năm và Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/10/2015 của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

b) Kinh phí trong giai đoạn 2026 - 2030 là: 41.940 triệu đồng (Bốn mươi mốt tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó:

- Nguồn ngân sách trung ương: 9.060 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách tỉnh: 11.650 triệu đồng.

- Nguồn đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp: 21.230 triệu đồng.

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nguồn kinh phí

Năm thực hiện

Tổng

2026

2027

2028

2029

2030

1

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

1.580

1.690

1.800

1.930

2.060

9.060

2

Kinh phí từ ngân sách tỉnh

2.030

2.170

2.320

2.480

2.650

11.650

3

Kinh phí đối ứng của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp (nguồn khác)

3.690

3.950

4.230

4.520

4.840

21.230

Tổng cộng

7.300

7.810

8.350

8.930

9.550

41.940

(Tỷ lệ tăng kinh phí hàng năm giai đoạn 2025-2030 ước tính là 7%).

Nguồn kinh phí này không kể nguồn vốn từ kinh phí sự nghiệp khoa học sự nghiệp khác và vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh (nguồn này thực hiện theo các dự án đề tài chương trình cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

2. Bố trí và sử dụng kinh phí.

Kinh phí từ ngân sách Trung ương và địa phương cấp cho việc xây dựng các văn bản quy định về tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền phổ biến thông tin vận động cộng đồng nâng cao nhận thức thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; điều tra khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng của tỉnh; hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng; xây dựng và thực hiện các mô hình về tiết kiệm năng lượng năng lượng mới năng lượng tái tạo; hỗ trợ thực hiện các dự án đổi mới công nghệ sử dụng thiết bị có hiệu suất năng lượng cao.

Kinh phí tài trợ của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước dùng để thực hiện các chuyên đề dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được các bên thống nhất.

Kinh phí của doanh nghiệp tham gia Chương trình dùng để thực hiện các chuyên đề giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng đổi mới công nghệ sử dụng thiết bị có hiệu suất năng lượng cao hoặc tạo ra sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Việc sử dụng các nguồn kinh phí phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 của các sở ban ngành địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì giám sát đôn đốc kiểm tra hoạt động triển khai kết quả của từng cơ quan đơn vị; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh Bộ Công Thương; theo dõi rà soát cơ chế chính sách đề xuất UBND tỉnh ban hành cho phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các Sở: Xây dựng Giao thông vận tải Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn Công ty Điện lực Lạng Sơn và các huyện thành phố Lạng Sơn rà soát lập danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm. Kiểm tra hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật liên quan.

Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương liên quan kiểm tra hướng dẫn tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong một số ngành công nghiệp trọng điểm đảm bảo các quy định do Bộ Công Thương ban hành.

Kiểm tra hướng dẫn và xử lý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thẩm quyền.

Giao trách nhiệm cho Trung t m Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình.

2. Sở Tài chính

Hàng năm căn cứ vào khả năng c n đối ngân sách phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện Chương trình; hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc chức năng và nhiệm vụ được giao.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các Sở: Công Thương Khoa học và Công nghệ Xây dựng Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan giám sát kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng tài nguyên g y ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành hướng dẫn và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư liên quan trên địa bàn theo quy định của Luật đầu tư các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định hiện hành khác.

Chủ trì phối hợp Sở Tài chính c n đối nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn theo quy định; kêu gọi nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư các dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Sở Xây dựng

Phối hợp với các sở ngành địa phương các tổ chức liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng; hướng dẫn các chủ đầu tư đơn vị tư vấn thiết kế thi công thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các dự án công trình xây dựng.

Rà soát đảm bảo quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương tu n thủ các quy định về quy mô công suất yêu cầu môi trường tiêu hao năng lượng công nghệ và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng được quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

5. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì phối hợp với các sở ngành tổ chức liên quan thực hiện việc tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải; áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải tại địa phương.

Phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương quản lý việc sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và các doanh nghiệp vận tải có quy mô lớn trên địa bàn.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp các sở ngành và đơn vị liên quan trong việc xây dựng phương án đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực sử dụng năng lượng, lồng ghép vào các chương trình khoa học công nghệ.

Phối hợp Sở Công Thương giới thiệu tuyên truyền các mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp triển khai thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; hỗ trợ tuyên truyền phổ biến cho các doanh nghiệp hoạt động tài nguyên và môi trường về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường quản lý kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; điều tra đánh giá để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sinh khối; áp dụng và phát triển việc sử dụng khí sinh học hầm Biogas tại các hộ gia đình khu chăn nuôi tập trung các cơ sở chăn nuôi chế biến ...

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động ngoại khóa phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ viên chức người lao động và học sinh các cấp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

10. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế cửa khẩu khu công nghiệp; đánh giá việc triển khai ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn.

Chủ trì tổ chức thực hiện thông tin truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các sở ban ngành địa phương xây dựng các chuyên đề phóng sự giới thiệu các biện pháp mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra các cơ quan truyền thông báo chí địa phương tuyên truyền vận động và quảng bá các sản phẩm giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tình hình thực tế xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của địa phương giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới các cơ sở sản xuất dịch vụ và hộ gia đình trên địa bàn quản lý; phối hợp với các sở ban ngành đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả nội dung Chương trình; khuyến khích các mô hình sử dụng năng lượng tái tạo đặc biệt nâng cao tỷ lệ sử dụng chất thải trong chăn nuôi phế thải trong sản xuất công nghiệp nông nghiệp ... cho mục đích năng lượng theo địa bàn quản lý; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Phân công cán bộ bố trí kinh phí của địa phương để thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai Chương trình (qua Sở Công Thương tổng hợp).

13. Công ty Điện lực Lạng Sơn

Xây dựng kế hoạch cung ứng điện hàng năm hợp lý nhằm cung cấp điện an toàn ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng mới cải tạo hệ thống lưới điện và các biện pháp khác nhằm giảm tổn thất điện năng; tuyên truyền vận động hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tiết kiệm điện hàng năm như: Giờ Trái đất Gia đình tiết kiệm điện ...

Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát bổ sung xây dựng mới hệ thống điện nhằm cung cấp điện cho các vùng tập trung đông dân cư vùng sâu vùng xa do nguồn điện sử dụng chưa đáp ứng đang c n yếu; sửa chữa nâng cấp hệ thống lưới điện không đảm bảo kỹ thuật.

14. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với cấp quản lý Sở Công Thương.

Xây dựng bố trí kinh phí và thực hiện kế hoạch hàng năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch và thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các đơn vị.

Hàng năm phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 01% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức thành viên và tổ chức cấp dưới phối hợp với các sở ban ngành địa phương đơn vị tuyên truyền vận động hội viên đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình này.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh các sở ban ngành đơn vị và UBND các huyện thành phố đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


85
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89