Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3119/QĐ-UBND 2022 tái sử dụng chất thải hữu cơ phế phụ phẩm nông nghiệp Hà Nội

Số hiệu: 3119/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 30/08/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3119/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ BIẾN CHẤT THẢI HỮU CƠ, PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP THÀNH NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG GẮN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng;

Căn cứ Chương trình s04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Đy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát trin kinh tế nông thôn, nâng cao đời sng vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình s 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tại Tờ trình số 289/TTr-SNN ngày 19/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
(để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP;
(để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
(để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.M.Quâ
n, KT, ĐT, TN&MT, TH;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

KẾ HOẠCH

THÚC ĐẨY TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ BIẾN CHẤT THẢI HỮU CƠ, PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP THÀNH NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG GẮN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3119/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025 với các nội dung sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; khuyến khích phát triển các phương án ứng dụng công nghệ tái sử dụng, tái chế chất thải nông nghiệp, phế phụ phẩm nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phục vụ nền kinh tế tuần hoàn; đảm bảo môi trường sống người dân khu vực nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.

Thay đổi thói quen, nhận thức và tư duy người sản xuất, không chỉ đối với những cơ sở sản xuất nông sản hữu cơ, mà còn tác động đến toàn dân, nhằm hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp sức vào công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn và hướng tới kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Tăng cường tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tăng hiệu quả kinh tế khi sử dụng các sản phẩm tái chế từ chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp so với những nguyên liệu trước đó trong các quy trình sản xuất hữu cơ.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu có 100% người dân nông thôn được tiếp cận thông tin về thu gom, xử lý tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ thông qua các phương tiện truyền thông.

Dự kiến 150.000 người dân đại diện cho 150.000 hộ gia đình có tham gia sản xuất nông nghiệp được tập huấn kỹ thuật về tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong việc tái chế biến chất thải chăn nuôi, phụ phẩm cây trồng thành nguyên liệu hữu cơ để làm phân bón hữu cơ tại chỗ phục vụ sản xuất nông nghiệp tuần hoàn.

II. Nội dung kế hoạch

1. Công tác tuyên truyền

Phóng sự tài liệu 15 phút, bản tin phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (14 phóng sự, 36 bản tin giai đoạn 2023-2025) về ứng dụng công nghệ sinh học, khoa học công nghệ nhằm tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu của một số ngành sản xuất tiu thủ công nghiệp và làm phân bón hữu cơ tái bổ sung vào đất; kết quả thực hiện các ứng dụng công nghệ sinh học và khoa học công nghệ trong việc tái chế, tái sử dụng của các tổ chức/cá nhân có sáng kiến, hoạt động tích cực trong việc tái sử dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Đăng các bài viết trên Báo Kinh tế và Đô thị về hiện trạng tái sử dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp và kết quả áp dụng các sản phẩm được tái sử dụng từ phụ phẩm nông nghiệp (6 bài viết đăng trong giai đoạn 2023-2025)

Phối hợp với UBND 404 xã/thị trấn có hoạt động sản xuất nông nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh xã nhằm vận động người dân tích cực ứng dụng các chế phẩm sinh học để tái sử dụng phụ phm cây trồng làm phân bón tại chỗ.

In, cấp phát 1.212.000 tờ rơi; 3.636 tờ áp phích có nội dung về ứng dụng công nghệ tái sử dụng, thu gom, xử lý và quản lý chất thải chăn nuôi tập trung gắn với chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phục vụ nền kinh tế tuần hoàn; đảm bảo môi trường sống người dân khu vực nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh trong 03 năm cho 404 xã, thị trấn ngoại thành thành phố Hà Nội;

2. Công tác tập huấn

Tổ chức 1.500 lớp tập huấn kỹ thuật cho 150.000 người dân đại diện cho 150.000 hộ gia đình có tham gia sản xuất nông nghiệp về tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong việc tái chế biến chất thải chăn nuôi, phụ phẩm cây trồng thành nguyên liệu hữu cơ để làm phân bón hữu cơ tại chỗ phục vụ sản xuất nông nghiệp tuần hoàn.

III. Kinh phí và nguồn kinh phí

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2023-2025 là: 20.957.560.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó: năm 2023 là 6.994.320.000 đng; năm 2024 là 6.968.920.000 đồng; năm 2025 là 6.994.320.000 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Thành phố cấp.

Các đơn vị được giao kinh phí thực hiện Kế hoạch có trách nhiệm sử dụng kinh phí đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lắp và phù hợp (về tiêu chuẩn, định mức, đối tượng; phạm vi; nội dung; mức hỗ trợ; trình tự; thủ tục triển khai thực hiện...) với các cơ chế, chính sách hiện hành của Trung ương và Thành phố.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thông qua biên soạn và cung cấp tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố); các tổ chức, cá nhân có tham gia sản xuất nông nghiệp về phương pháp thu gom, xử lý, tái sử dụng, tái chế chất thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chủ trì, phối hợp với UBND nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên địa bàn.

Chủ trì triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong quá trình triển khai Kế hoạch.

2. Sở Tài chính:

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, căn cứ khả năng cân đối ngân sách hàng năm, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ động lồng ghép các nội dung có liên quan đgóp phần thực hiện thng lợi Kế hoạch.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các biện pháp nhằm thúc đẩy tái chế chất thải nông nghiệp thành các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu các mô hình, tm gương đin hình tiên tiến trong công tác thu gom, ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến phế phụ phẩm trồng trọt thành nguyên liệu hữu cơ cung cấp cho các vùng trồng trọt theo hướng hữu cơ; các phương án nông nghiệp thông minh áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả tái chế, tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất nông sản hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Thành phố.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3119/QĐ-UBND ngày 30/08/2022 về Kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.442

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!