Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 điều chỉnh thời hạn kết thúc dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3004/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3004/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN KẾT THÚC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO HẠN HÁN VÀ LŨ LỤT TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT);
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ công văn số 3672/VPCP-QHQT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm về việc tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-BNN-HTQT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ NN&PTNT phê duyệt nội dung Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Căn cứ công văn ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Ngân hàng Phát triển Châu Á thông báo cho phép Tư vấn thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” được kéo dài thời gian kết thúc dự án;
Căn cứ vào Quyết định số 1910/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/7/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT giao Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi làm Chủ dự án Hỗ trợ kỹ thuật dự án: “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi (CPO) tại tờ trình số 1700/TTr-CPO-RETA ngày 20/10/2010 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 1890/QĐ-BNN-HTQT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kéo dài thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ đến hết tháng 5 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Trưởng ban CPO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- VPCP;
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;
- Cục QLXDCT;
- Tổng cục TL;
- Lưu VT, HTQT (NTD).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 điều chỉnh thời hạn kết thúc dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.872
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123