Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 23/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG: KHAI THÁC THỦY SẢN BẰNG NGHỀ RẬP XẾP TRÊN ĐỊA TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 ngày 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Trên cơ sở Công văn số 5461/BNN-TCTS ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 415/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa tỉnh Trà Vinh.

Ký hiệu QCĐP 1:2014/TV.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG:

KHAI THÁC THỦY SẢN BẰNG NGHỀ RẬP XẾP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Local technical regulation on the Trap fishery of Tra Vinh province

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về các thông số kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật bố trí ngư cụ trong khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp nhằm bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản thuộc vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh.

1.2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng Rập xếp để khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

1.3 Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1 Rập xếp: là loại ngư cụ cố định, dùng phương pháp bẫy để khai thác (đánh bắt) các loài thủy sản.

1.3.2 Một đơn vị Rập xếp: tương ứng với 01 (một) chiếc Rập xếp đơn lẻ.

1.3.3 Giàn Rập xếp: bao gồm một số chiếc Rập xếp liên kết với nhau trong quá trình khai thác thủy sản.

1.3.4 Đường Rập xếp: bao gồm một số giàn Rập xếp được bố trí nối tiếp nhau trong quá trình khai thác thủy sản.

1.3.5 Kích thước mắt lưới (ký hiệu 2a): là số đo khoảng cách hai điểm giữa của hai gút lưới đối diện của mắt lưới hình thoi được kéo căng theo chiều ngang hoặc chiều dọc, đơn vị tính là milimet (mm).

1.3.6 Đụt lưới: là bộ phận cấu thành ngư cụ, có tác dụng dùng để chứa và thu hoạch sản lượng thủy sản khai thác.

1.3.7 Phao ganh: là trang thiết bị nổi thuộc bộ phận cấu thành ngư cụ để định vị

2 đầu giàn Rập xếp trong quá trình khai thác thủy sản.

1.3.8 Vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh: là vùng biển có tọa độ quy định tại Phụ lục 3 theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1 Quy định đối với các thông số kỹ thuật chính của ngư cụ

Bảng 2.1 Quy định đối với các thông số kỹ thuật chính

TT

TÊN HẠNG MỤC

YÊU CẦU KỸ THUẬT/MỨC QUY ĐỊNH

1

Khung

Vật liệu: Không bị gỉ sét, không bị ăn mòn

2

Kích thước mắt lưới tại bộ phận đụt lưới

2a không nhỏ hơn 18 mm

3

Neo

Trọng lượng không nhỏ hơn 05 kg

4

Cờ hiệu

- Vật liệu: Vải không thắm nước, màu vàng cam.

- Quy cách: Hình tam giác cân, cạnh đáy ≥ 25 cm, chiều cao ≥ 35 cm.

- Hướng dẫn bố trí: Liên kết với phao ganh, bố trí cách mặt nước tối thiểu 0,8 m.

5

Đèn hiệu

- Yêu cầu kỹ thuật: Ánh sáng trắng, liên tục, hoặc chớp, góc chiếu sáng 3600, chiếu xa tối thiểu 50 m. Thắp sáng từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Hướng dẫn bố trí: Bố trí trên 02 cờ phao ganh.

2.2 Quy định về bố trí ngư cụ trong khai thác thủy sản

Bảng 2.2 Quy định về bố trí ngư cụ trong khai thác thủy sản

TT

TÊN HẠNG MỤC

YÊU CẦU KỸ THUẬT/ MỨC QUY ĐỊNH

1

Độ sâu ngư trường khai thác (tính tại mức nước thủy triều thấp nhất)

Không nhỏ hơn 05 m

2

Số lượng Rập xếp trang bị trên 01 giàn Rập xếp

Không vượt quá 25 chiếc

3

Khoảng cách giữa 02 giàn Rập xếp trong cùng 01 đường Rập xếp

Không nhỏ hơn 25 m

4

Khoảng cách giữa 02 đường Rập xếp

Không nhỏ hơn 100 m

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Khai thác thủy sản nghề Rập xếp là ngành nghề sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản nghề Rập xếp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản và các quy định hiện hành.

3.2. Đối với các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác thủy sản nghề Rập xếp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực: Được phép hoãn thi hành trong 01 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực để thực hiện chuyển đổi ngư cụ phù hợp.

3.3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản nghề Rập xếp sau thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực thì áp dụng từ thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực.

4. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHUẨN

4.1 Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 1.2 của Quy chuẩn này chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan chức năng có thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc chính quyền địa phương cấp huyện, xã.

4.2 Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN

Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 1.2 có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này nhằm đảm bảo phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHUẨN

6.1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến, hướng dẫn và thực hiện Quy chuẩn này.

6.2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý tại từng thời điểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

6.3 Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.112.140