Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 14/2009/NĐ-CP điều kiện sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 14/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THỦY SẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 ngày 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2005/NĐ-CP) như sau:

1. Điểm a khoản 1 Điều 5 được bổ sung như sau:

“a. Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

2. Điểm d khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d. Thuyền trưởng, máy trưởng đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng”.

3. Điểm b khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b. Bản sao các loại giấy tờ sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sổ Danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

4. Điểm b khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b. Bản sao Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá.”

5. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép được quy định tại Điều 7 của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP xét cấp giấy phép trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc và gia hạn giấy phép trong năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không cấp hoặc không gia hạn giấy phép thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do”.

6. Bổ sung Điều 6a như sau:

“Điều 6a. Thủ tục và trình tự cấp lại giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân được cấp lại giấy phép trong các trường hợp sau:

a. Giấy phép bị mất;

b. Giấy phép bị rách nát, hư hỏng.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định;

b. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp bị mất giấy phép) hoặc giấy phép rách nát, hư hỏng.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không cấp lại giấy phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Thời hạn của giấy phép cấp lại như thời hạn của giấy phép đã cấp.

6. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính”.

7. Khoản 3 Điều 7 được bổ sung như sau:

“3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đồng thời là cơ quan có thẩm quyền thu hồi, gia hạn, cấp lại giấy phép”.

8. Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Cơ sở sản xuất phải có ít nhất một kỹ thuật viên có bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành khai thác hoặc cơ khí thủy sản; cơ sở kinh doanh phải có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về chuyên ngành khai thác thủy sản hoặc cơ khí thủy sản.”.

9. Khoản 5 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Về trình độ của nhân viên kỹ thuật:

a. Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính dưới 50 sức ngựa phải có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật đóng mới, cải hoán tàu cá;

b. Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính từ 50 sức ngựa trở lên phải có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có bằng trung cấp chuyên ngành vỏ tàu và có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có bằng trung cấp chuyên ngành máy tàu;

c. Trong quá trình đóng mới, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên, cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá phải có kỹ sư chuyên ngành máy tàu và vỏ tàu để giám sát kỹ thuật”.

10. Bổ sung điểm h, i vào khoản 1 Điều 11 như sau:

“h. Có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng;

i. Phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp Luật”.

11. Bổ sung khoản 5 vào Điều 13  như sau:

“5. Phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp Luật”.

12. Sửa đổi khoản 5 Điều 14  như sau:

“Chỉ được kinh doanh các loại thức ăn nuôi thủy sản thuộc danh Mục được phép lưu hành tại Việt Nam, đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản; thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp Luật”.

13. Điều 16  được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Sơ chế thủy sản, kinh doanh nguyên liệu thủy sản dùng cho chế biến thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân sơ chế thủy sản, kinh doanh nguyên liệu thủy sản dùng cho chế biến thực phẩm phải có đủ các Điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về sơ chế thủy sản, kinh doanh nguyên liệu thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.

3. Nhà xưởng, kho chứa, phương tiện thu mua, bảo quản, vận chuyển thủy sản chuyên dùng phải bảo đảm các Điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp Luật.

4. Chỉ được sử dụng các loại phụ gia thực phẩm, hóa chất trong danh Mục được phép lưu hành tại Việt Nam và phải sử dụng đúng liều lượng, giới hạn theo quy định của pháp Luật.

5. Cơ sở phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y theo quy định của pháp Luật.

6. Có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm”.

14. Tên cơ quan “Bộ Thủy sản” trong Nghị định số 59/2005/NĐ-CP được sửa thành “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (4).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 14/2009/ND-CP

Hanoi, February 13, 2009

 

DECREE

ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE NO.59/2005/ND-CP OF MAY 04, 2005 ON CONDITIONS FOR PRODUCTION AND DOING BUSINESS OF A NUMBER OF AQUATIC PRODUCT BUSINESS LINES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Fisheries dated November 26, 2003;

Pursuant to the Law on State Enterprises dated November 26, 2003;

Pursuant to the Commercial Law dated 14 December 06 2005;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 29, 2005;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECREE

Article 1.

To amend and supplement a number of Articles of the Decree No.59/2005/ND-CP dated May 04, 2005 of the Government on conditions for production and doing business of a number of aquatic product business lines (hereinafter referred to as the Decree No.59/2005/ND-CP) as follows:

1. Point a, Clause 1 of Article 5 is supplemented as follows:

"a. Having certificate of registration for fishing vessel or written certification of registration for fishing vessel under guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development ".

2. Point d, Clause 1 of Article 5 is amended and supplemented as follows:

"d. Shipmasters and chief engineers, for types of fishing vessels as defined by the Ministry of Agriculture and Rural Development, are required to have certificate, diplomas of shipmaster or chief engineer”.

3. Point b, Clause 1, Article 6 is amended and supplemented as follows:

"b. Copies of the following papers:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Certificate of fishing vessel technical safety for the fishing vessels as defined by the Ministry of Agriculture and Rural Development;

- Book of Crew Names for fishing vessels as defined by the Ministry of Agriculture and Rural Development;

- Diplomas or certificates of shipmaster, chief engineer for fishing vessels as defined by the Ministry of Agriculture and Rural Development. "

4. Point b, Clause 2, Article 6 is amended and supplemented as follows:

"b. Copies of certificates of fishing vessel technical safety."

5. Clause 3, Article 6 is amended as follows:

"3. Competent licensing agencies defined in Article 7 of the Decree No.59/2005/ND-CP shall review to grant licenses within seven (07) working days and to renew the license within (05) working days from the date of receiving complete and valid dossier. In case of refusal to grant or renew the license, there must be a written reply clearly stating the reason."

6. Article 6a is supplemented as follows:

"Article 6a. Procedures and order of license renewal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Licenses are lost;

b. Licenses are torn or damaged.

2. Dossier requesting for renewing license includes:

a. An application for renewing the license in the form set by the Ministry of Agriculture and Rural Development;

b. A written certification of the competent authority (in case of loss of license, torn or damaged license).

3. The competent agency shall renew the license within five (05) working days from the date of receiving complete and valid dossier. In case of refusal to renew the license, there must be a writing reply, clearly stating the reasons there for.

5. The term of the renewed license is as the term of the license granted.

6. Organizations and individuals applying for license renewal shall pay fee as prescribed by the Ministry of Finance. "

7. Clause 3 of Article 7 is supplemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Clause 4 of Article 9 is amended and supplemented as follows:

"4. Production facilities must have at least one technician who possesses an intermediate or higher degree in disciplines of aquatic product exploitation or engineering; Production facilities must have at least one technician who possesses a certificate of training disciplines of aquatic product exploitation or engineering".

9. Clause 5 of Article 10 is amended and supplemented as follows:

"5. Regarding levels of technical staffs:

a. Fishing shipbuilder, facilities converting fishing vessels with a total main -engine capacity of less than 50 horsepower must have at least one certified technician who has been trained on the  process, rules, technical standards for fishing shipbuilding and fishing ship-conversion;

b. Fishing shipbuilder, facilities converting fishing vessels with a total main-engine capacity of more than 50 horsepower must have at least one technician who has intermediate degree specialized in ship hull and at least one technician who has intermediate degree specialized in ship engine;

c. In the process of newly building, converting fishing vessels with total main-engine capacity of 250 horsepower or more, Fishing shipbuilder, facilities converting fishing vessels must have engineers specialized in ship hull and ship-engine for technical monitoring. "

10. To supplement points h, i into Clause 1 of Article 11 as follows:

"h. Having clear address, sign;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Article 13 is supplemented Clause 5 as follows:

"5. Ensuring quality standards of goods publicized; labeling goods in accordance with the law provisions."

12. Clause 5 of Article 14 is amended as follows:

“Being allowed to trade only for types of aquatic-animal feed on the list of feed permitted for circulation in Vietnam, publicized quality standards, which meet aquatic veterinary sanitation standards; having goods labels in accordance with the law provisions.”

13. Article 16 is amended and supplemented as follows:

"Article 16. Preliminary treatment of aquatic products, trade of aquatic raw materials used for food processing.

Organizations or individuals doing preliminary treatment of aquatic products, trade of aquatic raw materials used for food processing must fully meet the following conditions:

1. Having business registration certificates of preliminary treatment of aquatic products, trade of aquatic raw materials issued by competent state management agencies.

2. Having stores with clear signs and addresses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Only being used types of food additives, chemicals in the list of those permitted for circulation in Vietnam, with the correct dosage, limit prescribed by law.

5. The facilities must meet requirements on environmental protection and veterinary hygiene in accordance with the law provisions.

6. Having at least one certified technician who has been trained in hygiene and food safety".

14. Name of the agency-"Ministry of Fisheries" in the Decree No.59/2005/ND-CP shall be replaced by "Ministry of Agriculture and Rural Development".

Article 2. Effect

This Decree takes effect from April 01, 2009.

 

 

FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.566

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!