Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 59/2005/NĐ-CP điều kiện sản xuất, kinh doanh ngành nghề thuỷ sản

Số hiệu: 59/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Khải
Ngày ban hành: 04/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THUỶ SẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản phải có giấy phép, thủ tục, trình tự cấp giấy phép; quy định điều kiện đối với một số ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cần giấy phép.

2. Điều kiện hành nghề thú y thuỷ sản thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thú y và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thú y.

Điều 2.

Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề thủy sản phải tuân theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

2. Riêng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu cá hoạt động thuỷ sản thì tuân theo Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.

3. Hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, kinh doanh thuỷ sản tươi sống, thuỷ sản đã chế biến có quy mô nhỏ, theo phương pháp thủ công (theo quy định của Bộ thuỷ sản); khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải dưới 0,5 tấn hoặc không sử dụng tàu cá thì không thuộc đối tượng điều chỉnh vủa Nghị định này.

Chương 2:

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỶ SẢN PHẢI CÓ GIẤY PHÉP

Điều 3.

Khai thác thuỷ sản là ngành nghề phải có giấy phép

Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản trên các vùng biển và các vùng nước tự nhiên khác của Việt Nam phải có giấy phép khai thác thuỷ sản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Điều 4.

Giấy phép khai thác thuỷ sản

1. Một tổ chức hoặc một cá nhân có thể xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản (sau đây gọi tắt là giấy phép) cho nhiều tàu cá, nhưng mỗi giấy phép chỉ ghi tên một tàu cá và chỉ có giá trị sử dụng cho tàu cá đó.

2. Thời hạn của giấy phép không quá 12 tháng.

3. Bộ Thuỷ sản quy định mẫu giấy phép theo nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Thuỷ sản để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

Điều 5.

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép và thu hồi giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải có đủ điều kiện sau đây:

a. Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

b. Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản

c. Có Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

d. Thuyền trưởng, máy trưởng đối với loại tàu theo quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng;

đ) Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ thuỷ sản.

2. Không cấp giấy phép trong các trường hợp sau đây:

a. Khai thác các loại thuỷ sản bị cấm; khai thác trong các vùng cấm, trong thời gian cấm khai thác hoặc bằng nghề bị cấm;

b. Khai thác các loài thuỷ sản thuộc danh mục các loài thuỷ sản mà Bộ Thuỷ sản đã công bố trữ lượng nguồn lợi của các loài này đang bị suy giảm nghiêm trọng hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng.

3. Gia hạn giấy phép

Mỗi giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 12 tháng.

4. Việc thu hồi giấy phép trong các trường hợp được quy định tại Điều 18 của Luật Thuỷ sản.

Điều 6.

Thủ tục và trình tự cấp giấy phép

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép bao gồm:

a. Đơn xin cấp giấy phép;

b. Các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này (bản sao có công chứng).

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép:

a. Đơn xin gia hạn giấy phép;

b. Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (bản sao có công chứng);

c. Giấy phép đã được cấp (bản sao).

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép được quy định tại Điều 7 của Nghị định này xét cấp và gia hạn giấy phép trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không cấp hoặc không gia hạn giấy phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép, gia hạn giấy phép phải nộp lệ phí.

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí cấp giấy phép khai thác thuỷ sản.

Điều 7.

Cơ quan cấp giấy phép

1. Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuộc Bộ Thuỷ sản cấp giấy phép đối với các tổ chức sau đây:

a. Các doanh nghiệp, tổ chức trực thuộc Bộ Thuỷ sản

b. Các doanh nghiệp, tổ chức trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương khác;

c. Các doanh nghiệp, tổ chức làm kinh tế thuộc lực lượng vũ trang.

2. Chi cục Thuỷ sản hoặc Chi cục Khai thác và Bảo về nguồn lợi thuỷ sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân có tàu cá đăng ký tại tỉnh, trừ các tàu cá thuộc các tổ chức nói tại Khoản 1 điều này.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đồng thời là cơ quan có thẩm quyền thu hồi, gia hạn giấy phép đã cấp.

Chương 3:

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 8.

Những ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản không cần giấy phép

Những ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau đây không cần giấy phép, nhưng phải bảo đảm các điều kiện của pháp luật quy định: sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản; đóng mới, cải hoán tàu cá; sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản; chế biến thuỷ sản; kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm

Điều 9.

Sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ngư cụ (bao gồm cả nguyên vật liệu để chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị khai thác thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.

3. Nhà xưởng, kho chứa, trang thiết bị, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải của cơ sở sản xuất phải bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Cơ sở sản xuất phải có ít nhất một kỹ thuật viên có bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành khai thác hoặc cơ khí thuỷ sản.

5. Phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hải theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ được sản xuất, kinh doanh các loại ngư cụ, trang thiết bị khai thác thuỷ sản không thuộc danh mục cấm sử dụng do Bộ Thuỷ sản quy định hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định bổ sung.

Điều 10.

Đóng mới, cải hoán tàu cá

Tổ chức, cá nhân hành nghề đóng mới, cải hoán tàu cá đối với loại tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm (trừ cơ sở đóng tàu thuộc ngành công nghiệp hoặc quốc phòng) phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Địa điểm xây dựng của cơ sở phải theo quy hoạch của địa phương.

2. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về hành nghề đóng mới, cải hoán tàu cá do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Cơ sở có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.

4. Nhà xưởng, trang thiết bị phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Bộ Thuỷ sản; hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành vỏ tàu, một nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên về động lực.

Điều 11.

Sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả dịch vụ lưu giữ) giống thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương;

c) Cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản, phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, đàn giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản;

đ) Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thụât có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản;

e) Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống;

g) Thực hiện quy trình kỹ thuật bắt buộc đối với sản xuất giống thuỷ sản theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đực giống, cái giống, tinh đực giống, trứng giống và ấu trùng động vật thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, e, g khoản 1 Điều này;

b) Có nhân viên kỹ thuật đã được cấp chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi, về kỹ thuật ấp trứng, công nghệ nhân giống thuỷ sản;

c) Thực hiện quy chế quản lý khai thác, sử dụng tinh, phôi và môi trường bảo quản, pha chế tinh, phôi theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

d) Đực giống, cái giống thuỷ sản phải có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch thú ý;

đ) Thực hiện quy chế quản lý khai thác, sử dụng đực giống, cái giống thuỷ sản, trứng giống, ấu trùng thuỷ sản theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

Điều 12.

Nuôi trồng thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương.

3. Cơ sở phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất theo quy định của pháp luật.

Điều 13.

Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Nhà xưởng, kho chứa, trang thiết bị, hệ thống xử lý chất thải phải đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thú y thuỷ sản, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Có nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành chế biến thực phẩm, hoá thực phẩm hoặc nuôi trồng thuỷ sản.

4. Sử dụng các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất theo quy định của pháp luật.

Điều 14.

Kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.

3. Nơi bảo quan, nơi bày bán đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng và vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

4. Người quản lý hoặc nhân viên bán hàng có chứng chỉ đã được tập huấn về thức ăn nuôi thuỷ sản hoặc có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản.

5. Chỉ được kinh doanh các loại thức ăn nuôi thuỷ sản đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng và bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản, có nhãn hàng hải đúng quy định của pháp luật, thuộc danh mục được phép sử dụng thông thường theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

Điều 15.

Chế biến thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân chế biến thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chế biến thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Địa điểm xây dựng cơ sở chế biến thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương.

3. Nhà xưởng, kho chứa, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, dụng cụ vệ sinh, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải, trang thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Đối với cơ sở chế biến thuỷ sản làm thực phẩm (theo quy định của Bộ Thuỷ sản) xây dựng mới, trước khi đưa vào hoạt động sản xuất 15 ngày, phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để được kiểm tra, công nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Cơ sở chế biến thuỷ sản theo phương thức công nghiệp phải có ít nhất một cán bộ hoặc nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học về một trong các chuyên ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thuỷ sản, sinh học, hoá sinh.

6. Người lao động trực tiếp trong các cơ sở chế biến thuỷ sản phải đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khoẻ theo quy định và phải được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết.

Điều 16.

Kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm

Tổ chức, cá nhân kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về ngành, nghề đăng ký hoạt động do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.

3. Nhà xưởng, kho chứa, phương tiện thu mua, bảo quản, vận chuyện thuỷ sản chuyên dùng phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ được sử dụng các loại phụ gia thực phẩm, hoá chất trong danh mục được phép sử dụng, được phép lưu hành tại Việt Nam và phải sử dụng đúng liều lượng, giới hạn quy định để bảo quản thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

5. Cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

THANH TRA, KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17.

Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành, nghề thuỷ sản

1. Bộ Thuỷ sản, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh các ngành, nghề thuỷ sản và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm các việc chấp hành quy định của Nghị định này và việc thực hiện các cam kết với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi đăng ký kinh doanh.

3. Việc tiến hành thanh tra, kiểm tra điều kiện kinh doanh các ngành, nghề thuỷ sản phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 18.

Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định của người có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định của Nghị định này theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này của các tổ chức, cá nhân khác; về hành vi trái pháp luật của người thuộc cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 19.

Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị định này sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với những quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20.

Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 86/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thủy sản.

Điều 21.

Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ Thủy sản có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

THE GOVERNMENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 59/2005/ND-CP

Ha Noi, May 4, 2005

 

DECREE

ON CONDITIONS FOR A NUMBER OF AQUATIC RESOURCE PRODUCTION AND BUSINESS LINES

THE GOVERNMENT

At the proposal of the Minister of Fisheries,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Governing scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The conditions for practice of aquatic resource veterinary medicine shall comply with the provisions of the Ordinance on Veterinary Medicine and the Governments decree detailing the implementation thereof.

Article 2.- Application subjects

1. Domestic and foreign organizations or individuals engaged in aquatic resource production and/or trading must abide by the provisions of this Decree and relevant provisions of Vietnamese law.

In cases where an international treaty which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to contains provisions different from the provisions of this Decree, the provisions of such international treaty shall apply.

2. Particularly, foreign organizations and individuals having fishing ships involved in fisheries activities shall comply with the provisions of the Governments Decree No. 191/2004/ND-CP of November 18, 2004 on management of fisheries activities of foreign fishing ships in the sea areas of Vietnam.

3. Households and individuals involved in aquaculture, aquatic product processing, trading of fresh and raw or processed aquatic products on a small scale and by manual methods (under regulations of the Ministry of Fisheries), or with fishing ships of under 0.5 tons or without fishing ships in aquatic resource exploitation shall not be subject to this Decree.

Chapter II

AQUATIC RESOURCE PRODUCTION AND BUSINESS LINES REQUIRING PERMITS

Article 3.- Aquatic resource exploitation is a trade that requires permits

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- Aquatic resource exploitation permits

1. An organization or individual may apply for aquatic resource exploitation permits (hereinafter called permit for short) for many fishing ships but each permit shall be only inscribed with the name of one fishing ship and valid only for that ship.

2. The term of a permit shall not exceed 12 months.

3. The Ministry of Fisheries shall define forms of permit according to the contents provided for in Clause 2, Article 16 of the Law on Fisheries for nationwide application.

Article 5.- Grant, extension and withdrawal of permits

1. To be granted permits, organizations and individuals must fully meet the following conditions:

a/ Having fishing ship registration certificates;

b/ Having certificates of technical safety of fishing ships, for types of ship defined by the Ministry of Fisheries;

c/ Having crew registry books, for types of ship defined by the Ministry of Fisheries;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Having suitable exploitation trades and fishing gears as provided for by the Ministry of Fisheries.

2. Permits shall not be granted in the following cases:

a/ Exploitation of banned aquatic species; exploitation in restricted areas, during the ban time or by banned methods;

b/ Exploitation of aquatic species on the list of those whose reserve resources are drastically reducing or threatened with extinction, as announced by the Ministry of Fisheries.

3. Extension of permits Each permit may be extended for many times, with each extension not exceeding 12 months.

4. The withdrawal of permits in different cases is provided for in Article 18 of the Law on Fisheries.

Article 6.- Permit-granting procedures and order

1. A dossier of application for permit comprises:

a/ The written application for permit;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. A dossier of application for permit extension:

a/ The written application for permit extension;

b/ The certificate of safety of the fishing ship (notarized copy);

c/ The granted permit (copy).

3. Competent permit-granting agencies defined in Article 7 of this Decree shall consider to grant or extend permits within 15 working days as from the date of receiving complete and valid dossiers. In case of not granting or extending permits, they must reply in writing, clearly stating the reasons therefor.

4. Organizations and individuals applying for permits or extension of permits must pay fees. The Finance Ministry shall define levels as well as the collection, payment, management and use of fees for the grant of aquatic resource exploitation permits.

Article 7.- Permit-granting agencies

1. The Department of Aquatic Resource Exploitation and Protection under the Ministry of Fisheries shall grant permits to the following organizations:

a/ Enterprises and organizations attached to the Ministry of Fisheries;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Armed forces enterprises and organizations involved in economic activities.

2. Fisheries Sub-Departments or Sub-Departments for Aquatic Resource Exploitation and Protection in the provinces or centrally-run cities shall grant permits to and withdraw them from organizations and individuals whose fishing ships are registered in the provinces or cities, except for fishing ships of organizations mentioned in Clause 1 of this Article.

3. Agencies competent to grant permits shall also be competent to withdraw or extend such permits.

Chapter III

CONDITIONAL PRODUCTION AND BUSINESS LINES

Article 8.- Aquatic resource production and business lines requiring no permits

The following aquatic resource production and business lines do not require permits but must satisfy the law-prescribed conditions: production and/or trading of fishing gears and equipment for exploitation of aquatic resources; building and/or transformation of fishing ships; production and/or trading of aquatic breeds; aquaculture; production and/or trading of aquatic animal feed; aquatic product processing; trading of aquatic raw materials for food processing.

Article 9.- Production and/or trading of fishing gears and equipment for aquatic resource exploitation

Organizations and individuals producing and/or trading in fishing gears (including materials and raw materials for the manufacture of fishing gears) and aquatic resource exploitation equipment must fully satisfy the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Having stores with clear signboards and addresses.

3. Workshops, storehouses, equipment and system for treatment of wastewater, solid wastes and exhaust gases of production establishments must ensure environmental protection criteria provided for by law.

4. Production establishments must each have at least one technician who possesses an intermediate or higher degree in aquatic resource exploitation or engineering.

5. Guaranteeing the publicized goods quality standards; labeling goods in accordance with the provisions of law.

6. Being allowed to produce and/or trade in only those types of fishing gear or aquatic resource exploitation equipment not on the list of those banned by the Ministry of Fisheries or by provincial-level Peoples Committees.

Article 10.- Building, transformation of fishing ships

Organizations or individuals involved in building or transformation of fishing ships, of the types subject to registry (except for industrial or defense shipbuilding establishments) must fully meet the following conditions:

1. Places for construction of establishments are in line with local plannings.

2. Having business registration certificates for building and/or transformation of fishing ships, issued by competent State management agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Workshops, facilities and equipment must meet technical requirements set by the Ministry of Fisheries; the system of wastewater and solid waste treatment meets the environmental protection requirements under law provisions.

5. Each having at least one technician of intermediate or higher degree in ship shells and another of intermediate or higher degree in dynamics.

Article 11.- Production and/or trading of aquatic breeds

1. Organizations or individuals producing and/or trading in (including preservation service) of aquatic breeds must fully meet the following conditions:

a/ Having business registration certificates for aquatic breeds, issued by competent State management agencies;

b/ Places for construction of aquatic breed production and/or trading establishments must conform with local plannings;

c/ Material and technical foundations, technical facilities and equipment, water supply and drainage system, wastewater treatment system, means of transportation and preservation of the establishments must meet production and business requirements of each subject as well as quality grades of aquatic breeds, ensuring veterinary sanitation and environmental protection conditions under law provisions;

d/ Establishments producing and/or trading in parental breed stocks or commercial breed stocks must have technical staffs who possess certificates of being trained in aquacultural techniques;

e/ Establishments producing and/or trading in purebred, prototypal or grandparental breed stocks must have technical staffs who possess university or higher degrees in aquaculture;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ Applying the compulsory technical process to the production of aquatic breeds in accordance with regulations of the Ministry of Fisheries.

2. Organizations or individuals producing and/or trading in male breeds, female breeds, breeding sperms, breeding eggs and larvae of aquatic animals must fully meet the following conditions:

a/ The conditions defined at Points a, b, c, f and g, Clause 1 of this Article;

b/ Having technical staffs who possess certificates of training in artificial fertilization technique, embryo inoculation, hatching technique or aquatic breeding technology;

c/ Implementing regulations on management of exploitation and use of sperms, embryos and environment for preservation and preparation of sperms and embryos as provided for by the Ministry of Fisheries;

d/ Male and female breeds of aquatic animals must be of clear origin and go through veterinary quarantine;

e/ Implementing regulations on management of exploitation and use of male breeds, female breeds, breeding eggs and larvae of aquatic animals as provided for by the Ministry of Fisheries.

Article 12.- Aquaculture

Organizations or individuals engaged in aquaculture must fully meet the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Places for construction of aquacultural establishments must conform to local plannings.

3. Establishments must ensure technical conditions and criteria on aquaculture as well as criteria on veterinary sanitation, food safety and environmental protection under the provisions of law.

4. Using feeds, veterinary drugs, bio-products, microorganisms and chemicals in accordance with the provisions of law.

Article 13.- Production of feeds for aquatic animals

Organizations or individuals producing feeds for aquatic animals must fully meet the following conditions:

1. Having business registration certificates for production of feeds for aquatic animals, issued by competent State management agencies.

2. Workshops, storehouses, facilities and equipment as well as waste treatment system must meet aquatic veterinary sanitation requirements under the provisions of law.

3. Having technical staffs who possess intermediate or higher degrees in food processing, food chemistry or aquaculture.

4. Using veterinary drugs, bio-products, microorganisms and chemicals in accordance with the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations and individuals trading in aquatic-animal feeds must fully meet the following conditions:

1. Having business registration certificates for the trading in aquatic-animal feeds, issued

by competent State management agencies.

2. Having stores with clear signboards and addresses.

3. Having preservation, display and sale places that meet the quality and veterinary sanitation requirements under the provisions of law.

4. The managers or sale staffs possess certificates of training in aquatic-animal feeds or intermediate or higher degrees in aquaculture.

5. Being allowed to trade in only those types of aquatic-animal feed with publicized quality standards, which meet aquatic veterinary sanitation standards, have goods labels as provided for by law and are on the list of feeds for common use according to regulations of the Ministry of Fisheries.

Article 15.- Aquatic product processing

Organizations or individuals engaged in aquatic product processing must fully meet the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Places for construction of aquatic product processing establishments must conform to local plannings;

3. Workshops, storehouses, facilities and equipment, processing tools, sanitary tools, water treatment system, system for treatment of wastewater, solid wastes and exhaust gases, as well as equipment for inspection of product quality must meet sanitary conditions for food safety and environmental protection conditions under law provisions.

4. With regard to newly built establishments processing aquatic products for food (under regulations of the Ministry of Fisheries), 15 days before commencing operation and production, they must notify such to competent agencies in order to be inspected and recognized as meeting sanitary conditions for food safety.

5. Establishments processing aquatic products by industrial mode must each have at least one official or technical staff who possesses a university degree in food technology, aquatic product processing, biology or bio-chemistry.

6. Laborers working directly in aquatic product-processing establishments must meet the prescribed health criteria and be equipped with necessary labor protection devices.

Article 16.- Trading in aquatic raw materials for food processing

Organizations or individuals trading in aquatic raw materials for food processing must fully meet the following conditions:

1. Having business registration certificates for registered trades, issued by competent State management agencies.

2. Having stores with clear signboards and addresses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Being allowed to use only food additives and chemicals on the list of those permitted for use and circulation in Vietnam and using them with prescribed dosage or limits for preservation of aquatic products in accordance with the provisions of law.

5. Business and/or service establishments must meet requirements on environmental protection and veterinary sanitation in accordance with the provisions of law.

Chapter IV

EXAMINATION, INSPECTION OF PRODUCTION AND BUSINESS CONDITIONS; COMPLAINT AND DENUNCIATION; COMMENDATION AND VIOLATION HANDLING

Article 17.- Examination, inspection of aquatic resource production and business activities

1. The Ministry of Fisheries, the other ministries and branches and the provincial-level Peoples Committees shall have to organize examination and inspection of aquatic resource production and trading activities and handle violations according to their competence.

2. The contents of examination and inspection cover the observance of this Decree and implementation of commitments already made with competent State management agencies when registering business.

3. The examination and inspection of conditions for fisheries production and business lines must comply with the provisions of law.

Article 18.- Complaints, denunciations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Individuals may denounce to competent State bodies acts of violating the provisions of this Decree by organizations or other individuals; illegal acts of persons of State bodies in accordance with the provisions of legislation on complaints and denunciations.

Article 19.- Commendation, rewarding and violation handling

1. Organizations and individuals recording achievements in the implementation of this Decree shall be commended or rewarded in accordance with the provisions of legislation on commendation and rewarding.

2. All acts of violating the provisions of this Decree shall, depending on their nature and seriousness, be administratively sanctioned or examined for penal liabilities; if causing damage, violators must pay compensation therefor in accordance with the provisions of law.

3. Those who abuse their positions and/or powers to act against the provisions of this Decree and relevant provisions of law shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined or examined for penal liabilities; if causing damage, they must pay compensation therefor according to the provisions of law.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 20.- Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in the CONG BAO

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 21.- Responsibilities for providing guidance and implementation

1. The Ministry of Fisheries shall have to guide the implementation of this Decree.

2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government- attached agencies, the presidents of the provincial/municipal Peoples Committees shall have to implement this Decree.

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

PRIME MINISTER

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.059

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!