Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế, thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2028/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Hà Thị Minh Hạnh
Ngày ban hành: 02/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2028/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ VẬN HÀNH ĐÓN LŨ, XẢ LŨ ĐỐI VỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHO QUẾ, THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, Chng thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/01/2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hchứa nước;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dán thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Thông báo số 237/TB-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh thông báo Kết luận phiên họp Thường trực UBND tỉnh tháng 9 năm 2018 (lần 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 106/TTr-SCT ngày 13 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế bao gồm các nhà máy thủy điện: Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 trong mùa mưa lũ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang; Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nho Quế 3, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Báo Hà Giang;
- Đài PTTH t
nh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT; CV: CN, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Thị Minh Hạnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ VẬN HÀNH ĐÓN LŨ, XẢ LŨ ĐỐI VỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHO QUẾ, THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này quy định việc phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện và chế độ thông tin, báo cáo của các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Nho Quế thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang gồm các hchứa thủy điện: Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 trong mùa mưa lũ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang (Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh), Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Các quy định không đề cập trong Quy chế này các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thy điện phải tuân thủ thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng đi với các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Nho Quế gồm: Công ty Cổ phần thủy điện Nho Quế 1, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế, Công ty TNHH một thành viên Nho Quế 3 (sau đây gọi chung là đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp.

1. Quy định về thời kỳ mưa lũ: Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 hàng năm, trong thời điểm này các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn cho các công trình, tính mạng, tài sản, đất đai, hoa màu tại khu vực lòng hồ, phía hạ du.

2. Nguyên tắc phối hợp vận hành, thông tin liên lạc giữa các nhà máy thủy điện:

Trong thời kỳ mưa, lũ các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Nho Quế phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác vận hành nhà máy, điều tiết hồ chứa hợp lý, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với nhau về chế độ vận hành xả nước của các nhà máy đchủ động trong công tác vận hành nhằm đảm bảo chế độ vận hành ti ưu và điều tiết hchứa hiệu quả, an toàn.

Tuân thủ theo quy định pháp luật về vận hành an toàn hồ đập thủy điện, thực hiện đúng Quy trình vận hành hồ chứa, Quy chế phối hợp giữa các thủy điện.., Duy trì báo cáo thông tin theo quy định về Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường để có sự chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại quá trình xả nước gây ra.

Điều 4. Các thông số kỹ thuật cơ bản hồ chứa thủy điện trong Quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Phụ lục 1 đính kèm).

Điều 5. Cập nhật thông tin, báo cáo.

Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa, lũ lớn ngoài thời gian quy định tại Điều 3 (Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 hàng năm) Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện quyết định việc vận hành hồ chứa, đồng thời báo cáo kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường biết không chậm hơn 4 giờ (bn giờ) kể từ khi Thủ trưởng các đơn vị quản lý hồ quyết định việc vận hành.

Chương II

PHỐI HỢP VẬN HÀNH CÁC HỒ THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG NHO QUẾ TRONG MÙA MƯA, LŨ

Điều 6. Nguyên tắc phối hợp vận hành bảo đảm an toàn công trình.

1. Trong quá trình vận hành các hồ, đơn vị quản lý cần theo dõi, cập nhật thông tin về lưu lượng thực đo và thông tin dự báo lưu lượng đến hồ từ 6 giờ đến 12 giờ sau đó đđiều chỉnh quá trình vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế từng nhà máy. Các hồ có dung tích toàn bộ từ ba triệu mét khối (3.000.000 m3) trở lên phải quan trắc lượng mưa tại đập chính, mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập chính; tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tua bin, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ theo lưu lượng đến hồ, tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ, 2 lần một ngày vào 07 giờ, 19 giờ trong mùa cạn. Trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu một giờ một lần.

2. Trong mùa mưa lũ các các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương ban hành cho từng hchứa. Nguyên tc cơ bản là duy trì mực nước hở cao trình mực nước dâng bình thường bằng chế độ xả nước qua các t máy phát điện và tự tràn qua tràn tự do. Trong trường hợp vận hành đón lũ cho phép hạ mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường.

3. Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nước hồ dần về cao trình mực nước dâng bình thường.

Điều 7. Vận hành hồ giảm lũ cho hạ du.

1. Cao trình mực nước chết quy định tại Bảng 1

Hồ

Nho Quế 1

Nho Quế 2

Nho Quế 3

Mc nước chết

(m)

461,2

422,4

358

2. Ngưỡng lưu lượng gây lũ cho hồ được quy định tại Bảng 2

Hồ

Nho Quế 1

Nho Quế 2

Nho Quế 3

Thời đoạn

01/6÷31/10

01/6÷31/10

01/6÷31/10

Lưu lượng nước

(m3/s)

2917

2857

3398

(Lưu lượng gây lũ trong Bảng 2 được xác định theo Quy trình vận hành hồ chứa được Bộ Công Thương phê duyệt)

3. Phối hợp các hồ vận hành xả nước đón lũ:

a) Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang và Công điện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về cảnh báo thiên tai (áp thấp, bão, mưa lớn, lũ ống, lũ quét...) và có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong thời gian 12 giờ trước khi xuất hiện mưa lớn các hchứa thủy điện phải thực hiện biện pháp hạ thấp mực nước của hồ xuống mực nước đón lũ.

b) Khi mực nước các hồ đang ở cao trình mực nước dâng bình thường, các hồ phối hợp xả, đón lũ như sau:

- Hồ thủy điện Nho Quế 1: Nếu dự báo trong 24 giờ tới lưu lượng nước đến hồ có khả năng vượt ngưỡng lưu lượng gây lũ cho hồ 2917 m3/s (Bảng 2) hoặc đột biến thì thực hiện việc vận hành xả nước đón lũ bằng cách ưu tiên phát điện qua các t máy, tràn tự do và qua cng xả cát đhạ thấp mực nước của hồ xuống gần bằng hoặc bằng mực nước quy định tại Bảng 1.

- Các hồ chứa thủy điện Nho Quế 2, Nho Quế 3 thực hiện tương tự như đối với hồ thủy điện Nho Quế 1.

4. Phối hợp vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du:

a) Khi các hồ thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 kết thúc quá trình xả nước đón lũ, mực nước các hồ đã được đưa về mực nước gần bằng hoặc bằng mực nước quy định tại Bảng 1. Khi lũ về căn cứ lưu lượng về hồ, diễn biến lũ thì các nhà máy thủy điện thực hiện vận hành hồ với tổng lưu lượng xả qua nhà máy nhỏ hơn lưu lượng đến hồ và tiếp tục đến khi hồ đạt đến mực nước dâng bình thường.

b) Nếu dự báo trong 6 đến 12 giờ tới lũ về hồ đạt đỉnh, phối hợp vận hành giảm lũ cho hạ du như sau:

- Hồ thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3: Căn cứ vào lưu lượng đến hồ với mực nước hồ hiện tại, vận hành hồ với tổng lưu lượng xả qua nhà máy nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để cắt giảm lũ cho hạ du, đến khi mực nước hlên bằng cao trình mực nước dâng bình thường thì ưu tiên phát điện và được xả tràn qua tràn tự do.

5. Vận hành để đảm bảo an toàn công trình: Khi mực nước hồ vượt mực nước dâng bình thường và lũ đầu nguồn vẫn tiếp tục lên cao thì thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành của hđã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Chương III

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA ĐỂ GIẢM LŨ CHO HẠ DU

Điều 8. Trách nhiệm của UBND tỉnh; Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

1. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với tình huống lũ, lụt trên địa bàn; chỉ đạo, giám sát các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện trên địa bàn thực hiện vận hành các hồ chứa đúng theo Quy chế này.

2. Tổ chức thường trực, cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ trên địa bàn và vận hành của các hồ: Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 để chỉ đạo phòng, chống lũ, lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du.

3. Khi nhận được thông báo về tình trạng xả lũ lớn hoặc các trường hợp xả lũ khn cấp của các đơn vị qun lý, vận hành nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế, Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh chỉ đạo UBND và Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn triển khai ngay các biện pháp chủ động đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế thiệt hại do việc xả lũ gây ra.

4. Bố trí kinh phí để thực hiện mua sắm thiết bị lưu giữ thông tin, giám sát các hoạt động có liên quan công tác đón lũ, tích nước, xả lũ của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND và Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn thuộc phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của việc xả lũ: Khi có lũ, lụt hoặc thiên tai xảy ra, UBND các huyện phải chủ động ứng phó và khắc phục theo phương châm “bốn tại chỗ"; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý của mình huy động nguồn lực, phân phối nguồn lực và các công việc khác để chủ động đối phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả khi thiên tai, sự cố xảy ra.

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương.

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt và các nội dung phối hợp trong Quy chế này.

2. Giám sát việc Chủ các đập thủy điện thực hiện công tác đón lũ, xả lũ qua hệ thống quan sát trực tiếp tại các đập thủy điện kể từ khi có thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang và Công điện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về cảnh báo thiên tai (áp thp, bão, mưa lớn, lũ ống, lũ quét...) có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3. Trong trường hợp các thủy điện phải xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, Sở Công Thương phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để chỉ đạo chống lũ cho vùng hạ du.

4. Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ trên địa bàn và vận hành của các hồ: Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 để chỉ đạo phòng, chống lũ, lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du.

5. Chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra việc phối hợp vận hành giữa các thủy điện, vận hành giảm lũ cho hạ du, chế độ cập nhật thông tin và báo cáo của các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp kịp thời, chính xác thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; cảnh báo, thông báo kịp thời các hiện tượng khí hậu thời tiết thủy văn nguy hiểm (áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét...) cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng quản lý, vận hành công trình quan trắc Khí tượng thủy văn của các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện có dung tích toàn bộ hồ chứa từ ba triệu mét khối (3.000.000 m3) trở lên phải thực hiện chế độ quan trắc khí tượng thủy văn và báo cáo theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết mưa, lũ trên địa bàn và công tác vận hành của các hồ chứa thủy điện: Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 để tham mưu, chỉ đạo phòng chống lũ, lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du.

2. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thực hiện việc thành lập, kiện toàn và hoạt động của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tại đơn vị theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin của tỉnh.

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan đến quy chế này trên thông tin đại chúng để nhân dân địa phương biết.

2. Thông báo các quy định về tín hiệu xả lũ, cảnh báo lũ, phát điện của các nhà máy thủy điện để nhân dân vùng hạ du nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh biết.

Điều 14. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện.

1. Ban hành lệnh và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế này.

2. Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin, theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo lượng nước đến hồ, mực nước hồ, tính toán các phương án vận hành hồ chứa và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Trước khi vận hành đón lũ phải thông báo trước ít nhất 02-05 giờ đến Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Sở Công Thương và cập nhật thông tin trong toàn bộ quá trình diễn biến lũ.

4. Trường hợp các hồ xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, hoặc xảy ra tình huống bất thường, không thực hiện được đúng theo Quy chế này thì Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành phải báo cáo ngay cho Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để chỉ đạo xử lý, đồng thời báo cáo UBND tỉnh biết và chỉ đạo. Trường hợp mất thông tin liên lạc, thì Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy phải chủ động triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp.

5. Thông báo kịp thời thông tin cho các địa phương thuộc phạm vi bán ngập và vùng ảnh hưởng phía hạ lưu công trình mình.

Điều 15. Trách nhiệm về an toàn các công trình.

1. Lệnh vận hành các hồ thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 trái với các quy định trong quy chế, quy định pháp luật gây ảnh hưởng mất an toàn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Về thực hiện sai lệnh vận hành (Ca trực vận hành nhà máy) dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình giao thông thủy lợi và dân sinh bị mất an toàn thì Thủ trưởng đơn vị quản lý vận hành nhà máy liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

3. Trong quá trình vận hành công trình, nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy liên quan có trách nhiệm triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp, đồng thời báo cáo với Ban chỉ đạo PCTT Trung ương, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường các hồ ở bậc thang phía trên và phía dưới, nhân dân phía thượng lưu, hạ lưu công trình để kịp thời phối hợp, ứng phó, xử lý cần thiết.

4. Trước tháng 6 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ, Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định. Kết quả kiểm tra, khắc phục sửa chữa (nếu có) phải được gửi về UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Sở Công Thương để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 16. Chế độ và phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình.

1. Toàn bộ quá trình vận hành đón lũ, xả lũ và điều tiết lũ của các hồ thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 phải được thông báo đến UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và các xã, thị trấn thuộc phạm vi ảnh hưởng và tất cả các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy liên quan trên lưu vực Sông Nho Quế.

2. Các thông báo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận hành điều tiết lũ các hồ thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 đều phải thực hiện bằng văn bản, fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, Email, sau đó bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.

4. Khi vận hành các công trình xả lũ theo chế độ khẩn cấp, Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy liên quan phải thông báo ngay và báo cáo liên tục cho UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và các xã, thị trấn thuộc phạm vi ảnh hưởng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đchỉ đạo chống lũ cho hạ du và thông báo cho người dân kịp thời phối hợp xử lý.

Điều 17. Trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu.

1. Việc cung cấp các thông tin trên, được thực hiện theo một trong các phương thức sau: Bằng fax; Chuyển bản tin bằng liên lạc; Chuyển bản tin bằng mạng máy tính; Thông tin trực tiếp qua điện thoại.

2. Khi Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang nhận định có khả năng xuất hiện mưa, lũ lớn trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin tới các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy trên lưu vực Sông Nho Quế với số liệu như: Thời gian, lưu lượng mưa, dự báo tình hình thời tiết 24 giờ qua và nhận định xu thế diễn biến thời tiết 24 giờ tới, trước 15 giờ hàng ngày.

3. Các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện: Trong thời kỳ mưa, lũ, có trách nhiệm duy trì báo cáo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Quy chế này, bao gồm các nội dung theo bảng sau:

Ngày, giờ đo

Mực nước ( m)

Dung tích hồ chứa còn trống (m3)

Lưu lượng nước ( m3/s)

Dự kiến trong 6-12 giờ ti

Công cụ đo quan trắc

Dâng bình thường

Đón lũ/ Trước lũ

Hiện tại

Về hồ

Qua tổ máy

Qua cửa xả

Về hạ du

Khả năng mực nước (m)

Lưu lượng nước về hồ (m3/s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên kiểm tra trạng thái làm việc của công trình trong thời gian lũ, Sau 24 giờ ktừ khi kết thúc mưa lũ tiến hành kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn của công trình, thiết bị, những ảnh hưởng xói lở ở hạ lưu đập, công tác phối hợp kiểm tra thiệt hại vùng hạ du (nếu có), lập báo cáo din biến lũ, sửa chữa các hư hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn của công trình và thiết bị.

Cung cấp hệ thống quan sát trực tiếp mực nước tại đập thủy điện cho cơ quan quản lý nhà nước (Sở Công Thương, Thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Giang) để giám sát các hoạt động có liên quan đến công tác quan trắc đón lũ, xả lũ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trưng, Công Thương; Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện: Mèo Vạc, Đng Văn; Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang; Giám đốc Công ty cphần thủy điện Nho Quế 1, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nho Quế 3; Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế theo Quy chế này.

3. Nếu có sự thay đổi, điều chỉnh thông số hồ chưa thủy điện, thông tin trong danh sách tại quy chế này; Sở Công Thương cập nhật và gửi đến các đơn vị cùng biết.

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tng hp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG SỐ CƠ BẢN HỒ CHỨA CỦA CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHO QUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên nhà máy thủy điện

Chủ đầu tư

Quyết định Quy trình VHHC

Dung tích toàn bộ hồ chứa (106m3)

Mực nước dâng bình thường (m)

MNLT K(m)

Lưu lượng lũ t.kế (m3/s)

Lưu lượng phát điện lớn nhất (m3/s)

1

Nho Quế 1

Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1

Quyết định số 2643/QĐ-BCT ngày 11/7/2017

12,1

463

469,6

2917

122,3

2

Nho Quế 2

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế,

Quyết định số 4029/QĐ-BCT ngày 29/7/2010

6,54

425

432,24

2857

91,8

3

Nho Quế 3

Công ty TNHH 1TV Nho Quế 3

Quyết định số 3625/QĐ-BCT ngày 21/7/2011

2,18

360

367,48

3398

92,62

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI, SỐ FAX CẦN LIÊN HỆ PHỐI HỢP VỚI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Fax

Ghi chú

I

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh:

1

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh

02193867633

 

02193860237

TTr 24/24h

Email: truclutbaohg@gmail.com

2

Nguyễn Văn Sơn - CT UBND tỉnh - Trưởng BCH

02193863589

0946858881

02193866420

 

3

Nguyễn Minh Tiến - PCT TT UBND tỉnh - Phó trưởng ban thường trực

02193868377

0913271320

 

 

4

Nguyễn Đức Vinh - GĐ Sở NN&PTNT- Phó TB phụ trách công tác PCTT&TKCN

02193866363

0913271374

02193866446

 

5

Nguyễn Công Dần - CHT BCH quân sự tỉnh - Phó TB phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn

02193866386

0913271275

 

 

6

Phạm Bá Khoát - Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi - Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN

02193867633

0913271521

02193860237

 

II

Thành viên ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh

1

Giáp Mai Thùy - PGĐ Sở NN&PTNT - Thành viên thay mặt phó ban phụ trách công tác PCTT&TKCN giải quyết các công việc thường xuyên khi phó ban đi vng

 

0911293939

 

 

2

Vũ Quảng Đại - TP Kinh tế ngành Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên giúp trưởng Ban chỉ huy cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Thừa lệnh trưởng ban để thông báo tới các thành viên những ý kiến chỉ đạo để phòng, chống thiên tai

02193866672

0912134052

 

 

3

Nguyễn Đình Hp - GĐ Đài khí tượng thủy văn tỉnh - Thành viên phụ trách các ngành có liên quan về tình hình KTTV trên địa bàn tỉnh

02193867706

0915240376

 

 

4

Vàng Đình Chiến - CHT BCH Bộ đội biên phòng tỉnh - Thành viên phụ trách công tác cứu hộ, cu nạn

 

0988228523

 

 

5

Hầu Văn Lý - GĐ Công an tỉnh - Thành viên phụ trách công tác an ninh trật tự an toàn xã hội

02193888219

0912271322

0692429181

 

6

Nguyễn Tiến Li - GĐ Sở KH&ĐT - Thành viên phụ trách công tác kế hoạch ĐTXD công trình PCTT&TKCN khắc phục hậu quả sự cố thiên tai

02193866256

0913327295

02193867623

 

7

Tống Văn Huấn - PGĐ Sở GTVT - Thành viên phụ trách công tác đảm bảo giao thông

02193862286

0913271304

02193868979

 

8

Sùng Đại Hùng - GĐ Sở LĐ-TBXH - Thành viên phụ trách công tác cứu trợ đột xuất với các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai

 

0982557575

02193868593

 

9

Hoàng Văn Nhu - GĐ Sở TN&MT - Thành viên phụ trách công tác dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai

02193866458

0912101345

02193868912

 

10

Vũ Văn Vương - PGĐ Sở KH&CN - Thành viên phụ trách công tác tuyên truyền các ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác phòng tránh và GNTT

02193866192

0913271451

02193866192

 

11

Nguyễn Đình Dích - PGĐ Sở Y tế - Thành viên phụ trách công tác, hệ thống các bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng tổ chức lực lượng, phương tiện, thiết bị y tế.

 

0912336365

02193866294

 

12

Hoàng A Chinh - GĐ Sở xây dựng - Thành viên phụ trách công tác, các giải pháp công trình, các tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng để PCTT

02193866229

01237675999

02193863561

 

13

Hà Việt Hưng-GĐ Sở tài chính - Thành viên phụ trách công tác tài chính ngân sách PCTT&TKCN

 

0976667888

 

 

14

Nguyễn Văn Tuệ - GĐ Sở thông tin và truyền thông - Thành viên phụ trách trong lĩnh vực bưu chính viễn thông đảm bảo công tác liên lạc khi xảy ra tình huống thiên tai

 

0963526868

02193860986

 

15

Nguyễn Khắc Quyền - GĐ Sở Công Thương - Thành viên phụ trách công tác đảm bảo và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết.

02193887477

0912336453

02193886621

 

16

Vũ Văn Sử - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên phụ trách công tác trong ngành, trường học; tổ chức cho học sinh nghhọc khi có lệnh ca ban chỉ huy

02193864550

0912622588

02193866148

 

17

Hoàng Thị Hằng - PGĐ Đài phát thanh truyền hình - Thành viên phụ trách công tác truyền tin trên sóng truyền hình và thông tin đại chúng về tình hình thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh của Trung ương, tỉnh.

02193860936

0912802171

02193860043

 

18

Nguyễn Trung Thu - TBT Báo Hà giang - Thành viên phụ trách công tác truyền tin trên báo về tình hình thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh của Trung ương, tỉnh.

02193861831

0912134174

 

 

19

Lê Mạnh Hùng - PGĐ Công ty Điện lực Hà giang - Thành viên phụ trách hệ thống cấp điện cho các vùng thiên tai

02193866317

0962021299

02193866048

 

20

Ly Mí Lử - CT UBMT tổ quốc tỉnh - Thành viên

02193866113

0913271342

 

 

21

Lê Thị Bích Hằng - CT Hội phụ nữ tỉnh - Thành viên

02193866466

0912645118

 

 

22

Đào Quang Diệu - PBT tỉnh đoàn - Thành viên

02193866215

0912479639

 

 

23

Nguyễn Thị Thu Ba - CT Hội chữ thập đỏ tỉnh - Thành viên

02193866372

0915820594

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI, SỐ FAX CẦN LIÊN HỆ PHỐI HỢP VỚI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN MÈO VẠC, ĐỒNG VĂN
(Kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Fax

Ghi chú

I

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mèo Vạc

1

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện.

 

 

 

TTr 24/24h

Email: vutrongmvhg@gmail.com; pnnmvhg@gmail.com

- Vũ Đình Trọng - P.Trưởng phòng NN&PTNT - Thành viên

02193858289

0914501679

 

- Dương Văn Phong - CV Phòng NN&PTNT - Thành viên

02193858280

01237774488

 

2

Nguyễn Cao Cường - CT UBND huyện - Trưởng ban

 

01233119998

 

 

3

Ma Quốc Trưởng - PCT UBND huyện - Phó trưởng ban thường trực

 

0912024726

 

 

4

Lương Ngọc Văn - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện - P.Trưởng ban

 

0985814457

 

 

5

Cao Văn Toản - Trưởng Công an huyện - P.Trưởng ban

 

0912393945

 

 

6

UBND xã Xín Cái.

 

 

 

 

- Nguyễn Văn Vàng - Chủ tịch - Trưng ban

 

01696700142

 

 

- Hứa Đình Tuấn - P.Chtịch - P.Trưởng ban

 

0977625436

 

 

7

UBND xã Giàng Chu Phin.

 

 

 

 

- Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch - Trưởng ban

 

0912360569

 

 

- Nguyễn Thị Nghiêu - P.Chủ tịch - P.Trưởng ban

 

01678475999

 

 

8

UBND xã Thượng Phùng.

 

 

 

 

- Sùng Mí L- Chủ tịch - Trưởng ban

 

0974223112

 

 

- Thào Mí Pó - P.Chủ tịch - P.Trưởng ban

 

01629399192

 

 

9

UBND xã Pả Vi

 

 

 

 

- Tề Văn Lâm - Chủ tịch - Trưởng ban

 

0979560681

 

 

- Hoàng Thị Hiên - P.Chủ tịch - P.Trưởng ban

 

0982684424

 

 

10

UBND xã Pải Lủng.

 

 

 

 

- Lý Văn Đông - Q.Chủ tịch - Trưởng ban

 

01252910888

 

 

- Hoàng Lê Duẩn - P.Chủ tịch - P.Trưởng ban

 

0981249799

 

 

11

UBND xã Cán Chu Phìn.

 

 

 

 

- Quan Thị Hồng Nhung - Chủ tịch - Trưởng ban

 

01256096776

 

 

- Thò Mí Má - P.Chủ tịch - P. Trưởng ban

 

01292711171

 

 

12

UBND xã Lũng Pù.

 

 

 

 

- Đỗ Viết Thành - Chủ tịch - Trưởng ban

 

0946657622

 

 

- Nguyễn Văn Hợp - P.Chủ tịch - P.Trưởng ban

 

0919778811

 

 

II

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đồng Văn

1

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyn

02193856113

 

 

 

- Nguyễn Thành Tuân - TP NN&PTNT - P.Trưởng ban

0915316506

 

 

- Nguyễn Văn Xiền - CV phòng NN&PTNT - thành viên

01253409228

 

 

2

Hoàng Văn Thịnh - Chủ tịch - Trưởng ban

 

0912393933

 

 

3

Dinh Chí Thành - P.Chủ tịch - P. Trưởng ban thường trực

 

0912504199

 

 

4

Sùng Mí Vần - P.Chỉ huy trưởng BCHQS - P.Trưởng ban

02193856144

 

 

 

5

Dương Thanh Bình - Trưởng Công an huyện - P.Trưởng ban

02193856104

0977086663

 

 

6

Nguyễn Ngọc Phan - GĐ Điện lực huyện - thành viên

02193856140

0984578343

 

 

7

UBND thị trấn Đồng Văn - Mai Anh Tuấn - Chủ tịch - Trưởng ban

 

0968151172

 

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHO QUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên nhà máy thủy điện

Chức danh quản lý điều hành trực tiếp

Các trưởng ca nhà máy

Số ĐT, Email Trực vận hành

1

Nho quế 1

1. TGĐ: Đinh Đăng Khoa

ĐT: 0962083688

2. PTGĐ: Nguyễn Phú Xuyên

ĐT: 0983408465

3. P.Quản đốc PXVH: Nguyễn Bá Trung

ĐT: 0986136533

4. Quản đốc PXSC: Ngô Minh Sơn

ĐT: 0976114498

1. Vũ Văn Khiêm

ĐT: 0989865823

2. Lê Ngọc Tân

ĐT: 0981824266

3. Nguyễn Văn Trung

ĐT: 0964357732

4. Trần Hùng

ĐT: 0979661892

5. Tạ Đình Tuân

ĐT: 0975450113

ĐT: (02192)220888 - 220062

Email: thuydiennhoque1@gmail.com

2

Nho quế 2

1. TGĐ: Đinh Đăng Khoa

ĐT: 0962083688

2. PTGĐ: Nguyễn Quang Học

ĐT: 0983031100

3. PTGĐ: Nguyễn Phú Xuyên

ĐT: 0983408465

P. Quản đốc PXVH: Nguyễn Trọng Tiến

ĐT: 0984164738

1. Lê Xuân Hậu

ĐT: 01672886959

2. Nguyễn Thành Công

ĐT: 01678768628

3. Phạm Đắc Định

ĐT: 01659169961

4. Tô Văn Võ

ĐT: 01667583251

5. Phạm Thành Luân

ĐT: 0964347931

ĐT: 02192220008

Email: nhoque2hydropower@gmail.com

3

Nho quế 3

1. TGĐ: Đinh Đăng Khoa

ĐT: 0962083688

2. PTGĐ: Đào Quang Huấn

ĐT: 0974041819

3. Quản đốc PXVH: Nguyễn Văn Ái

ĐT: 0978212033

1. Nguyễn Trung Thủy

ĐT: 01687875177

2. Bùi Văn Thịnh.

ĐT: 01663777145

3. Nguyễn Văn Trọng

ĐT: 01647911298.

4. Triệu Văn Mạc

ĐT: 01633703321

ĐT: 02193871871

Email: nhoque3@gmail.com

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế, thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123