Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống thiên tai

Số hiệu: 66/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ban bố tình trạng khẩn cấp khi thiên tai vượt cấp độ 4

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

Theo nghị định, rủi ro thiên tai được phân thành 05 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, cấp độ 5 là tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Thủ tướng CP đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.
 
Bên cạnh đó, Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN có trách nhiệm phát các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của Thủ tướng CP, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai và UBQG Tìm kiếm cứu nạn.
 
Nghị định cũng quy định UBND các cấp ngay sau khi nhận nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có trách nhiệm phân bổ kịp thời, đúng đối tượng và chỉ đạo thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2014.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 66/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: TRÁCH NHIỆM TRUYỀN TIN; TẦN SUẤT, THỜI LƯỢNG PHÁT TIN; MẠNG LƯỚI THÔNG TIN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Điều 3. Cơ quan có trách nhiệm truyền tin

1. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm phát các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn trên sóng truyền hình và phát thanh.

2. Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phổ biến kịp thời và chính xác các văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên và cùng cấp trên địa bàn.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống thông tin chuyên ngành để phát thông tin có liên quan đến phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực quản lý.

Điều 4. Tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai

1. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phát văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi nhận được và phát lại với tần suất tối thiểu 3 giờ/lần đối với thiên tai cấp độ 3, tối thiểu 1 giờ/lần đối với thiên tai cấp độ 4, cấp độ 5 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới hoặc hoạt động ứng phó thiên tai đã được thực hiện hoặc diễn biến thiên tai đã thay đổi không còn ảnh hưởng.

2. Thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai bao gồm thời gian phát toàn văn nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của cơ quan có thẩm quyền, bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nêu rõ sự thay đổi của nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy, cập nhật tình hình diễn biến thiên tai, các hoạt động ứng phó thiên tai.

3. Đài Phát thanh, truyền hình các cấp phát văn bản chỉ huy ứng phó thiên tai của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp, văn bản chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên ngay sau khi nhận được và phát lại theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp, phù hợp với diễn biến thiên tai và ứng phó của địa phương.

Khi xảy ra thiên tai cấp độ 2, 3, 4 trên địa bàn, tần suất phát tin theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp hoặc cấp trên.

4. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp hướng dẫn cụ thể nội dung và tần suất, thời lượng phát tin chỉ huy ứng phó thiên tai trên các hệ thống thông tin trên địa bàn. Những nơi không có phát thanh, truyền thanh, truyền hình sử dụng các phương tiện, dụng cụ, hiệu lệnh truyền thống theo quy ước của địa phương để thông báo tới các hộ gia đình thuộc diện bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Điều 5. Mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai

1. Mạng thông tin công cộng phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai, bao gồm:

a) Mạng viễn thông cố định mặt đất, vệ tinh;

b) Mạng viễn thông di động mặt đất, vệ tinh;

c) Mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình;

d) Mạng bưu chính công cộng.

2. Mạng thông tin chuyên dùng, bao gồm:

a) Đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai;

b) Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

c) Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

d) Mạng viễn thông dùng riêng, mạng bưu chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác;

đ) Mạng thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác.

3. Thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai bao gồm:

a) Điện thoại;

b) Máy tính;

c) Máy fax;

d) Thiết bị phát thanh;

đ) Thiết bị truyền hình;

e) Thiết bị quan trắc tự động truyền tin;

g) Phương tiện, dụng cụ thông tin khác.

4. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp lập kế hoạch xây dựng và mua sắm trang thiết bị thông tin; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Mục 2: PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP TRONG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Điều 6. Cấp độ rủi ro thiên tai

Rủi ro thiên tai được phân thành 05 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, bao gồm: Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 (tình trạng khẩn cấp về thiên tai). Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Điều 7. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền huy động các nguồn lực sau để ứng phó thiên tai:

a) Dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện;

b) Vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

3. Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người được ủy quyền.

4. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hỗ trợ.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được quyền huy động các nguồn lực sau để ứng phó thiên tai:

a) Dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện;

b) Vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Điều 8. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai; huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền huy động các nguồn lực sau để ứng phó thiên tai:

a) Dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, lực lượng kiểm ngư, lực lượng vũ trang địa phương và các tổ chức, cá nhân tình nguyện;

b) Vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp tỉnh, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 7; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

4. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

5. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm huy động các nguồn lực hỗ trợ ứng phó thiên tai khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống thiên tai tại địa phương phải tuân thủ theo sự chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền.

Điều 9. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3

1. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chỉ đạo các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai; quyết định các biện pháp cấp bách và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai khi có yêu cầu.

2. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn căn cứ vào tình huống cụ thể, bố trí sẵn sàng các lực lượng, phương tiện và điều phối các hoạt động ứng phó thiên tai.

3. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý, đồng thời tham gia ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo và huy động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định này phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

6. Trường hợp thiên tai xảy ra ở mức độ vượt quá cấp độ 3 hoặc có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Điều 10. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai cấp độ 4

1. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương liên quan triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai.

2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp ứng phó thiên tai.

3. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn bố trí sẵn sàng các lực lượng ứng phó thiên tai, điều phối các hoạt động ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý, đồng thời tham gia ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo và huy động của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định này phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

Điều 11. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai

1. Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

2. Việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Mục 3: HUY ĐỘNG, QUYÊN GÓP VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CỨU TRỢ, HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Điều 12. Huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

1. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm bố trí nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổng hợp thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, vật tư, trang thiết bị, phương tiện và hàng hóa thuộc dự trữ quốc gia và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khắc phục hậu quả thiên tai.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, xuất hàng dự trữ quốc gia và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về dự trữ quốc gia.

6. Ủy ban nhân dân các cấp ngay sau khi nhận được nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có trách nhiệm phân bổ kịp thời, đúng đối tượng và chỉ đạo thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương;

7. Chậm nhất 30 ngày kể từ khi nhận được nguồn hỗ trợ, cứu trợ thiên tai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn hỗ trợ, cứu trợ.

Điều 13. Vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực từ cộng đồng

Việc vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực từ cộng đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai và các quy định của pháp luật về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Mục 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ THAM GIA HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM

Điều 14. Thuế, lệ phí nhập khẩu, xuất khẩu đối với phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam nhập khẩu, tái xuất khẩu phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa để phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai được miễn thuế, lệ phí nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 41 Luật Phòng, chống thiên tai. Trường hợp để lại Việt Nam sử dụng vào mục đích khác phải chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 15. Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

1. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai là đầu mối tiếp nhận đăng ký; chuyển hồ sơ đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép; thông báo kết quả đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép có trách nhiệm hướng dẫn về thủ tục, quy trình, đăng ký và thực hiện cấp phép hoạt động đối với người, phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký và gửi kết quả về cơ quan đầu mối.

Điều 16. Nhập cảnh, xuất cảnh; thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu đối với phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai

1. Người được phép đến Việt Nam hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ưu tiên tại các cửa khẩu đường không, đường thủy, đường bộ; trường hợp ứng phó khẩn cấp, nếu chưa có thị thực, được cấp thị thực tại cửa khẩu.

2. Phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa được phép nhập khẩu, tái xuất sau khi hoàn thành hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai được ưu tiên làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu đường không, đường thủy, đường bộ.

Điều 17. Lưu trú đối với người nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

1. Người được phép đến Việt Nam hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được hướng dẫn nơi ở, làm việc và thủ tục tạm trú phù hợp với điều kiện cụ thể.

2. Cơ quan, địa phương tiếp nhận hỗ trợ có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú, nơi ở và làm việc cho các cá nhân, tổ chức đến Việt Nam hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Mục 5: CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 18. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

1. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ thành lập, làm nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai được sử dụng dấu quốc huy để thực hiện các nhiệm vụ của Ban. Các thành viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai gồm các thành viên:

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban;

b) Một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban thường trực;

c) Một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban;

d) Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn làm Phó Trưởng ban;

đ) Các ủy viên của Ban gồm đại diện là lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

e) Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai mời đại diện lãnh đạo các tổ chức: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức liên quan khác tham gia Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai. Bộ thành lập bộ phận chuyên trách làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có con dấu, được cấp kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai:

a) Hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai;

b) Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai;

c) Chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc: Chỉ đạo ứng phó thiên tai cấp độ 3, 4; điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1, 2;

d) Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định này;

đ) Chỉ đạo thống kê số liệu thiệt hại, nhu cầu cứu trợ của các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp và nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi cả nước;

e) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động phòng, chống thiên tai.

Điều 19. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ do lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban.

a) Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ có bộ phận làm nhiệm vụ thường trực tham mưu cho bộ thực hiện các chức năng quản lý thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý của bộ;

b) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ được sử dụng con dấu của bộ, bộ phận thường trực có con dấu, được cấp kinh phí, mở tài khoản để hoạt động và có trụ sở đặt tại cơ quan bộ;

c) Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng quyết định việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý;

b) Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;

c) Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động theo thẩm quyền các nguồn lực của bộ để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý của Bộ và hỗ trợ các địa phương.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các Bộ quy định tại Khoản 1 Điều này) căn cứ nhiệm vụ được giao quyết định việc thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ hoặc giao một cơ quan cấp Vụ trực thuộc kiêm nhiệm chức năng tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý.

Điều 20. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ huy, điều hành trong phạm vi địa phương. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có con dấu, được cấp kinh phí, mở tài khoản để hoạt động.

2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh gồm các thành viên sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban;

b) Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh m Phó Trưởng ban thường trực;

c) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai;

d) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh m Phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai;

đ) Các ủy viên là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; lãnh đạo các sở và các cơ quan có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương; Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh mời lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội chữ thập đỏ cấp tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập bộ phận chuyên trách thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai;

b) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai;

c) Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi địa phương;

d) Kiểm tra, đôn đốc các sở, cơ quan tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Điều 21. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có con dấu, tài khoản và được cấp kinh phí để hoạt động.

2. Thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban;

b) Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Phó Trưởng ban thường trực;

c) Trưởng Công an huyện và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện làm Phó Trưởng ban;

d) Các ủy viên là lãnh đạo các phòng và cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương; căn cứ yêu cầu cụ thể của cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mời lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Chữ thập đỏ cấp huyện tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao trách nhiệm cho một phòng chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Văn phòng thường trực.

4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai;

b) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của địa phương;

c) Chỉ huy và tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp huyện;

d) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Điều 22. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương.

2. Thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban;

b) Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Phó Trưởng ban thường trực;

c) Trưởng Công an xã và Xã đội trưởng làm Phó Trưởng ban;

d) Các ủy viên là cán bộ thủy lợi, nông nghiệp, trưởng các tổ chức chính trị và đoàn thể của xã.

3. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã, sử dụng một số cán bộ chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã làm bộ phận thường trực và được cấp kinh phí để hoạt động.

4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai;

b) Thực hiện việc truyền phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của các cấp đến cộng đồng;

c) Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp xã;

d) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của địa phương;

đ) Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Điều 23. Cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

1. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn ban hành các văn bản chỉ đạo để ứng phó các tình huống thiên tai cụ thể.

2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ động thông báo, phối hợp xử lý ngay khi nhận được thông tin về tai nạn, sự cố xảy ra trong thiên tai, thống nhất về biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để ứng phó thiên tai.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì trong việc huy động các nguồn lực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn huy động và điều phối các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ thiên tai.

4. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thống nhất với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về nội dung đề nghị các nước hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp thiên tai nghiêm trọng trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000 và Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 66/2014/ND-CP

Hanoi, July 4, 2014

 

DECREE

DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON NATURAL DISASTER PREVENTION AND CONTROL

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 19, 2013 Law on Natural Disaster Prevention and Control;

At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

The Government promulgates the Decree detailing and guiding a number of articles of the Law on Natural Disaster Prevention and Control

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree details and guides a number of articles of the Law on Natural Disaster Prevention and Control, covering responsibilities for information transmission, frequency and lengths of time of information transmission, communication networks and equipment serving the direction and command of response to natural disasters; assignment and decentralization of responsibilities and coordination in natural disaster response; mobilization, fundraising and allocation of resources for relief and support to remedy natural disaster consequences; rights and obligations of foreign organizations and individuals and international organizations participating in the response to and remedy of consequences of natural disasters in Vietnam; and organizational structures and tasks of steering and commanding agencies for natural disaster prevention and control and the mechanism of coordination between the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to Vietnamese agencies, organizations, households and individuals; foreign organizations and individuals and international organizations residing, operating, or engaged in natural disaster prevention and control activities in Vietnam.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Section 1. RESPONSIBILITIES FOR INFORMATION TRANSMISSION; FREQUENCY AND LENGTHS OF TIME OF INFORMATION TRANSMISSION; COMMUNICATION NETWORKS AND EQUIPMENT SERVING THE DIRECTION AND COMMAND OF RESPONSE TO NATURAL DISASTERS

Article 3. Agencies in charge of information transmission

1. Vietnam Television and Voice of Vietnam shall broadcast on television and radio waves documents directing natural disaster response of the Prime Minister, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue.

2. People’s Committees of all levels shall direct and organize the timely and accurate dissemination of documents directing and commanding natural disaster response of the Prime Minister, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue, and the Commanding Committees for Natural Disaster Prevention and Control and Search and Rescue of superior or same levels in their localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Frequency and lengths of time of transmission of information on the direction and command of response to natural disasters

1. Vietnam Television and Voice of Vietnam shall broadcast documents directing natural disaster response of the Prime Minister, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue immediately after receiving them and re-broadcast them at least once every 3 hours for level-3 natural disasters and every 1 hour for level-4 or level-5 natural disasters until they receive new directing documents or responses to natural disasters have been operated or natural disaster developments have changed and no longer cause any consequences.

2. The length of time of broadcasting information on directions and commands on response to natural disasters includes the time of broadcasting the full text of competent agencies’ documents directing and commanding response to natural disasters and bulletins on natural disaster forecasts and warnings, clearly stating changes of directing and commanding documents and updates of natural disaster developments and natural disaster response activities.

3. Radio and television stations of a level shall broadcast documents commanding response to natural disasters issued by commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue of the same level and directing and commanding documents of superior agencies immediately after receiving them and re-broadcast them at the request of commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue of the same level in conformity with natural disaster developments and local response activities.

When level-2, level-3 or level-4 natural disasters occur, the frequency of information transmission must comply with the requests of commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue of the same or superior levels.

4. Commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue of all levels shall provide specific guidance on contents, frequency and length of time of information transmission on local information channels. Localities without radio and television stations shall use local conventional means, devices or commanding signals to communicate with disaster-prone households.

Article 5. Communication networks and equipment serving the direction and command of response to natural disasters

1. Public communication networks serving the direction and command of natural disaster prevention and control, including:

a/ Ground fixed telecommunication networks, satellites;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Radio and television transmission and broadcasting networks;

d/ Public postal networks.

2. Special-use information networks, including:

a/ Hotlines directly serving the direction and command of natural disaster prevention and control.

b/ Specialized telecommunication networks serving agencies of the Party and State and national defense and security;

c/ Postal networks serving agencies of the Party and State and national defense and security;

d/ Separate telecommunication networks and postal networks of other agencies, organizations and enterprises;

dd/ Information networks for warning of tsunami and other natural disasters.

3. Information devices serving the direction and command of natural disaster prevention and control, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b / Computers;

c/ Fax machines;

d/ Radio devices;

dd/ Television devices;

e/ Automatic observation and information transmission equipment;

g/ Other communication means and tools.

4. Based on the requirements and tasks for prevention and control of natural disasters, ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and People’s Committees of all levels shall formulate plans on building and purchase of communication equipment, submit them to competent authorities for approval, and build, purchase, manage and use communication equipment in accordance with law.

Section 2. ASSIGNMENT AND DECENTRALIZATION OF RESPONSIBILITIES AND COORDINATION IN NATURAL DISASTER RESPONSE

Article 6. Levels of natural disaster risks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Assignment and decentralization of responsibilities and coordination in response to level-1 natural disasters

1. Chairpersons of commune-level People’s Committees and heads of commune-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue shall directly command, and mobilize on-the-spot resources for, prompt response to natural disasters upon their occurrence; report to, and implement directions and commands of, superior natural disaster prevention and control agencies.

2. Commune-level People’s Committee chairpersons may mobilize the following resources for natural disaster response:

a/ Militia and self-defense forces, youths, local organizations and individuals and voluntary organizations and individuals;

b/ Reserve supplies prepared by the people, and supplies, equipment and means of communes and local organizations and individuals.

3. Forces participating in natural disaster response in commune-level localities shall closely coordinate with one another under the commune-level People’s Committee chairpersons or authorized persons.

4. In cases falling beyond the response capacity of the commune level, commune-level People’s Committee chairpersons may request support from district-level People’s Committees and commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue.

5. District-level People’s Committee chairpersons, heads of district-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue shall directly command and mobilize resources under their competence to respond to level-1 natural disasters which hit two or more communes or when they receive requests for support from commune- level People’s Committee chairpersons, and implement commands and directions of superior commanding agencies in charge of natural disaster prevention and control.

6. District-level People’s Committee chairpersons may mobilize the following resources for natural disaster response:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Supplies, equipment and means of districts and local organizations and individuals.

Article 8. Assignment and decentralization of responsibilities and coordination in response to level-2 natural disasters

1. Chairpersons of provincial-level People’s Committees and heads of provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue shall command localities and local agencies and units to respond to natural disasters, mobilize resources under their competence to promptly and properly respond to natural disaster developments in their localities, and report to, and implement commands and directions of, the Prime Minister, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue.

2. Chairpersons of provincial-level People’s Committees may mobilize the following resources for natural disaster response:

a/ Militia and self-defense forces, youths, local organizations, individuals and search and rescue, fisheries control and armed forces, and voluntary organizations and individuals;

b/ Supplies, equipment and means of provinces, and reserve supplies for natural disaster prevention and control and those of local organizations and individuals.

3. Chairpersons of People’s Committees and heads of commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue at district and commune levels shall perform the tasks specified in Article 7, observe commands of superior agencies, guide and evacuate residents to safe places; chairpersons of district-level People’s Committees shall organize coercive evacuation when organizations or individuals fail to voluntarily obey evacuation directions, commands and guidance for natural disaster prevention and control for the sake of safety for people.

4. In cases falling beyond the responding capacity of provinces, chairpersons of provincial-level People’s Committees and heads of provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue may report to and request support from the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue.

5. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall coordinate with the National Committee for Search and Rescue in mobilizing resources to support natural disasters response when receiving requests from chairpersons of provincial- level People’s Committees and heads of provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue. Local forces participating in natural disaster prevention and control shall observe commands of provincial-level People’s Committee chairpersons or authorized persons.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall direct localities, ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies in taking natural disaster response measures; decide on urgent measures and mobilize resources under their competence to assist localities in responding to natural disasters when necessary.

2. Based on each practical circumstance, the National Committee for Search and Rescue shall arrange forces and means for, and coordinate, natural disaster response activities.

3. The commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies shall take natural disaster response measures under their management, and, concurrently participate in natural disaster response under the direction and mobilization of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue.

4. Chairpersons of provincial-level People’s Committees and heads of provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue shall command and mobilize resources under their competence and take measures to respond to natural disasters in their provinces.

5. Chairpersons of People’s Committees and heads of commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue at district and commune levels shall perform the tasks specified in Clause 3, Article 8 of this Decree suitable to specific situations in their localities; and observe directions and commands of superior agencies.

6. In case natural disasters occur beyond level 3 or are likely to cause serious damages, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall report them to the Prime Minister for direction.

Article 10. Assignment and decentralization of responsibilities and coordination in response to level-4 natural disasters

1. The Prime Minister shall direct ministries, ministerial-level agencies, government- attached agencies and related localities in taking natural disaster response measures.

2. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall advise the Government and the Prime Minister on natural disaster response measures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministers, heads of ministerial-level agencies and heads of government-attached agencies shall take natural disaster response measures under their management, and concurrently participate in natural disaster response under the direction and mobilization of the Prime Minister, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue.

5. Chairpersons of provincial-level People’s Committees and provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue shall direct and mobilize resources under their competence, take natural disaster response measures in their localities and observe directions of the Prime Minister, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue.

6. Chairpersons of district- and commune-level People’s Committees and heads of district- and commune-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue shall perform the tasks specified in Clause 3, Article 8 of this Decree suitable to local practical situations and observe directions and commands of superior agencies.

Article 11. Assignment and decentralization of responsibilities and coordination in response to state of emergency due to natural disasters

1. In case a natural disaster’s severity exceeds level 4, the Prime Minister shall propose the President to promulgate a state of emergency due to natural disasters.

2. The assignment and decentralization of responsibilities and coordination in response to a state of emergency due to natural disasters must comply with the law on state of emergency.

Section 3. MOBILIZATION, FUNDRAISING AND DISTRIBUTION OF RESOURCES FOR RELIEF AND SUPPORT TO REMEDY NATURAL DISASTER CONSEQUENCES

Article 12. Mobilization and distribution of resources for support to remedy natural disaster consequences

1. People’s Committees of all levels may decide to use local budget reserves and other local resources to remedy natural disaster consequences in their localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies and heads of government-attached agencies shall, within the ambit of their functions and powers, allocate resources to remedy natural disaster consequences under their management and assist localities in remedying natural disaster consequences.

4. The Chairperson of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall sum up damages and needs for relief, propose the Prime Minister to use central budget reserves, supplies, equipment, means and goods of national reserves or other lawful resources to assist localities, ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies in remedying natural resource consequences;

5. The Prime Minister may decide to use central budget reserves; allocate national reserve goods and mobilize other lawful resources to assist localities, ministries, ministerial-level agencies and governmental-attached agencies in remedying natural disaster consequences according to the laws on state budget and national reserves.

6. Upon receiving resources supported from the State, People’s Committees of all levels shall promptly distribute them to proper beneficiaries and direct the remediation of natural disasters in their localities.

7. Within 30 days after receiving resources for relief and support for natural disaster victims, provincial-level People’s Committees, ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies shall report in writing on the receipt, distribution and use of these resources to the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Article 13. Mobilization, fundraising and distribution of resources from the community

The mobilization, fundraising and allocation of resources from the community must comply with the law on mobilization, receipt, allocation and use of voluntary donation sources for remediation of natural disasters consequences, and the laws on operations of the Vietnam Fatherland Front and Vietnam Red Cross Society.

Section 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FOREIGN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS PARTICIPATING IN RESPONSE TO AND REMEDIATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS IN VIETNAM

Article 14. Duties and fees for import and export of means, equipment and goods serving emergency relief, search and rescue, relief and support for natural disaster victims

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Registration of operations of response to and remediation of consequences of natural disasters in Vietnam

1. The standing body of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall act as the focal point for receiving registrations; transfer registration dossiers to competent agencies for consideration and grant of permits; and notify the results of registration of operations of response to and remediation of consequences of natural disasters in Vietnam to registering foreign organizations and individuals and international organizations.

2. Licensing agencies shall guide registration procedures and order and grant permits for persons, means, equipment and goods of organizations and individuals registering to participate in the response to and remediation of consequences of natural disasters in Vietnam upon receiving registration dossiers, and send the results to the focal point.

Article 16. Entry and exit; import and export procedures for means, equipment and goods serving search and rescue and relief and support for natural disaster victims

1. Persons permitted to enter Vietnam for natural disaster response and consequence remediation may carry out entry and exit procedures at priority gates at airports, seaports and land border gates; persons engaged in urgent response may be granted visas at border gates.

2. After completion of operations of search and rescue, relief and support for natural disaster victims, means, equipment and goods permitted for import for re-export may have customs procedures cleared at priority gates at airports, seaports and land border gates.

Article 17. Stay of foreigners engaged in response to and remediation of consequences of natural disasters in Vietnam

1. Persons permitted to enter Vietnam for natural disaster response and consequence remediation shall be provided with guidance on accommodation, work and temporary residence procedures suitable to specific conditions.

2. Agencies and localities receiving support shall guide procedures for registration of temporary residence, accommodation and work for individuals and organizations entering Vietnam for response to and remediation of consequences of natural disasters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Organizational structure and tasks of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control

1. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall be established by the Prime Minister, acting as the inter-sectoral coordinator assisting the Government and the Prime Minister in organizing, directing and administering the prevention of, response to, and remediation of consequences of, natural disasters nationwide. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control may use the national emblem-bearing seal to discharge its tasks. Members of the Committee shall work on a part-time basis.

2. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control comprises the following members:

a/ The Minister of Agriculture and Rural Development as the Chairperson;

b/ A Deputy Minister of Agriculture and Rural Development as the permanent Vice Chairperson;

c/ A Vice Chairperson of the Government Office as a Vice Chairperson;

d/ The Permanent Vice Chairperson of the National Committee for Search and Rescue as a Vice Chairperson;

dd/ Leaders of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies of Agriculture and Rural Development; Natural Resources and Environment; National Defense; Public Security; Information and Communications; Industry and Trade; Transport; Construction; Education and Training; Health; Culture, Sports and Tourism; Foreign Affairs; Labor, War Invalids and Social Affairs; Science and Technology; Planning and Investment; Finance; Vietnam Television; and Voice of Vietnam; heads of a number of units of the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of National Defense, the National Committee for Search and Rescue, and the Academy of Science and Technology of Vietnam, as members;

e/ Based on work requirements, the Chairperson of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control may invite leaders of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the Central Women’s Union, the Central Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Central Vietnam Red Cross Society and other related organizations to join the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Tasks of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control:

a/ To guide the formulation and urge the implementation of national strategies and plans and policies and laws on natural disaster prevention and control;

b/ To guide the formulation of plans on response to natural disasters;

c/ To direct and coordinate the response to, and remediation of consequences of, natural disasters nationwide: to direct the response to natural disasters of levels 3 and 4; to coordinate and support localities in responding to natural disasters of levels 1 and 2;

d/ To decide on urgent measures, and mobilize resources of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, organizations and individuals, to respond to, and remedy consequences of, natural disasters in accordance with the Law on Natural Disaster Prevention and Control and this Decree;

dd/ To direct the making of statistics on damages and needs for relief of localities, ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies, and propose the Government or the Prime Minister to decide on measures and resources for remediation of consequences of natural disasters nationwide;

e/ To examine and urge ministries, sectors and localities in carrying out natural disaster prevention and control activities.

Article 19. Organization and tasks of commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies

1. The Ministries of National Defense; Public Security; Transport; Construction; Industry and Trade; Finance; Natural Resources and Environment; Information and Communications; Health, Education and Training; and Labor, War Invalids and Social Affairs shall establish ministerial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue with ministerial leaders as chairpersons.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Ministerial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue may use the ministries’ seals; their standing bodies have their own seals, funds and accounts for operation and are based at the ministries’ offices;

c/ Based on requirements and tasks of natural disaster prevention and control and search and rescue, ministers shall decide on the establishment of commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue of their units.

2. Tasks of a ministerial-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue:

a/ To advise and assist the minister in conducting natural disaster prevention and control and search and rescue under their management;

b/ To coordinate with other ministries, ministerial-level agencies and localities in discharging natural disaster prevention and control and search and rescue tasks nationwide under the direction of the Prime Minister, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue;

c/ To decide on urgent measures and mobilize according to its competence the ministry’s resources for response to and remediation of consequences of natural disasters and search and rescue under their management and for support of localities.

3. Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies (other than the ministries prescribed in Clause 1 of this Article) shall, based on their assigned tasks, decide on the establishment of ministerial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue or assign a department-level functional agency to advise ministers and heads of agencies in natural disaster prevention and control and search and rescue within the scope of their management.

Article 20. Organization and tasks of provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue

1. Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall establish provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue to advise and assist provincial-level People’s Committees in managing, commanding and administering natural disaster prevention and control and search and rescue activities in their localities. Provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue have their own seals, funds and accounts for operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The provincial-level People’s Committee chairperson as the committee chairperson;

b/ A provincial-level People’s Committee vice chairperson as the permanent vice chairperson;

c/ The provincial-level Agriculture and Rural Development Department director as a vice chairperson in charge of natural disaster prevention and control;

d/ The commander of the provincial-level military command as a vice chairperson in charge of natural disaster relief and rescue;

dd/ The commander of the provincial-level Border Guard, leaders of provincial-level departments and local agencies involved in natural disaster prevention and control and search and rescue as members; the chairperson of the provincial-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue may invite leaders of the provincial-level Fatherland Front, Women’s Union, Youth Union and Red Cross Society to join the provincial-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue.

3. The provincial-level Department of Agriculture and Rural Development shall act as the standing body of the provincial-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue.

Based on local practical conditions, the provincial-level People’s Committee chairperson may decide to establish a specialized section under the provincial-level Department of Agriculture and Rural Development as the standing office of the commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue.

4. Tasks of a provincial-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue:

a/ To advise and assist the provincial-level People’s Committee in discharging the natural disaster prevention and control tasks prescribed in Clause 1, Article 43 of the Law on Natural Disaster Prevention and Control;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To command the response to, and search and rescue in, natural disasters in the locality;

d/ To examine and urge provincial-level departments and local agencies in discharging natural disaster prevention and control tasks.

Article 21. Organization and tasks of a district-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue

1. The district-level People’s Committee chairperson shall establish the district-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue to advise and assist the district-level People’s Committee in examining, urging, commanding and administering natural disaster prevention and control and search and rescue work in the locality. The district-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue has its own seals, accounts and funds for operation.

2. Members of a district-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue include:

a/ The Chairperson of the district-level People’s Committee as the committee chairperson;

b/ A vice chairperson of the district-level People’s Committee as the permanent vice chairperson;

c/ The district-level police chief and the commander of the district-level military command as vice chairpersons;

d/ Leaders of district-level sections and local agencies involved in natural disaster prevention and control and search and rescue as members; based on specific requirements of the district, the district-level People’s Committee chairperson may invite leaders of the district-level Fatherland Front, Women’s Union, Youth Union and Red Cross Society to join the district-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Tasks of a district-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue:

a/ To advise and assist the district-level People’s Committee in discharging the natural disaster prevention and control tasks prescribed in Clause 1, Article 43 of the Law on Natural Disaster Prevention and Control;

b/ To formulate and approve local plans and projects on response to natural disasters;

c/ To command and organize the response to, and search and rescue in, natural disasters within the district;

d/ To examine and urge local agencies and units in discharging natural disaster prevention and control tasks.

Article 22. Organization and tasks of a commune-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue

1. The commune-level People’s Committee chairperson shall establish the commune-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue to advise and assist the commune-level People’s Committee in examining, urging, commanding and administering the natural disaster prevention and control work within the locality.

2. Members of a commune-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue include:

a/ The chairperson of the commune-level People’s Committee as the committee chairperson;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ The commune-level police chief and the commander of the commune-level military command as vice chairpersons;

d/ Irrigation and agriculture officers and heads of commune-level political and mass organizations as members.

3. The commune-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue is based at the commune-level People’s Committee office. It may use the seal of the commune-level People’s Committee and professional staff of the commune-level People’s Committee to act as the standing body, and is allocated funds for operation.

3. Tasks of a commune-level commanding committee for natural disaster prevention and control and search and rescue:

a/ To advise and assist the commune-level People’s Committee in performing the natural disaster prevention and control tasks prescribed in Clause 2, Article 43 of the Law on Natural Disaster Prevention and Control;

b/ To transmit superior authorities’ directions and commands on response to natural disaster to the community;

c/ To command the response to, and search and rescue in, natural disasters within the commune;

d/ To formulate and approve local plans and projects on response to natural disasters;

dd/ To examine and urge local organizations and individuals in discharging natural disaster prevention and control tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the National Committee for Search and Rescue in, issuing written directions for response to specific natural disaster circumstances.

2. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and the National Committee for Search and Rescue shall proactively notify each other of accidents or incidents occurring during natural disasters, coordinate in handling those accidents or incidents immediately after being notified, and reach agreement on measures and mobilize manpower, means, supplies and equipment to respond to natural disasters.

3. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall take the prime responsibility for mobilizing resources to respond to, and remedy consequences of, natural disasters, and coordinate with the National Committee for Search and Rescue in mobilizing and coordinating search and rescue forces to conduct search and rescue in natural disasters.

4. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall reach agreement with the National Committee for Search and Rescue on the contents of search and rescue support to be sought from foreign countries in serious natural disasters before reporting them to the Prime Minister for decision.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 24. Effect

1. This Decree takes effect on August 20, 2014.

2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 08/2006/ND-CP of January 16, 2006, detailing a number of articles of the Ordinance on Prevention and Control of Floods and Storms which was amended and supplemented on August 24, 2000, and Decree No. 14/2010/ND-CP of February 27, 2010, on the organization, tasks, powers and mechanism of coordination of the Central Steering Committee for Prevention and Control of Floods and Storms, and commanding committees for prevention and control of floods and storms and search and rescue of ministries, sectors and localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees at all levels and related agencies, organizations and individuals shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


70.618

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73