Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1661/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1661/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 12/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1661/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN CHƯƠNG MỸ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2136/TTr-STNMT ngày 23 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chương Mỹ, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23 tháng 3 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã loại đất

Diện tích (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

23.737,98

1

Đất nông nghiệp

NNP

16.326,77

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.271,95

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

8.332,21

 

Đt trồng lúa nước còn lại

LUK

939,75

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.016,61

1.3

Đất trồng cây lâu năm

LNC

3.187,11

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

217,16

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

42,95

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

40,82

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.389,70

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

1.160,47

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.946,54

2.1

Đất quốc phòng

CQP

537,47

2.2

Đất an ninh

CAN

32,93

2.3

Đất khu công nghiệp

SKN

156,83

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

33,85

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

184,38

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.943,86

2.7

Đất có di tích lịch s văn hóa

DDT

52,36

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

RAC

37,63

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.501,71

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

192,49

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,22

2.12

Đất xây dựng trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

22,61

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

44,76

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

242,93

2.15

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

46,36

2.16

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

25,95

2.17

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,67

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

33,28

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

378,77

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

456,76

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,73

3

Đất chưa sử dụng

BCS

464,67

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm kế hoạch, UBND huyện Chương Mỹ có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đt đthực hiện các dự án phát trin kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Chương Mỹ:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành ph; Chủ tịch y ban nhân dân huyện Chương Mỹ và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;

- MTTQ TP;
- Chtịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công; P.TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quốc Hùng

 

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh Huyện

Địa danh xã

 

 

 

Chương Mỹ

 

 

 

 

 

của Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ

 

23

Đấu giá Khu Gò Cầu, Cửa Ngõ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,08

-

 

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

6868, 6869/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của y ban nhân dân huyện Chương Mỹ

 

24

Dự án đầu tư xây dựng Công trình cầu Hạ Dục, xã Đồng Phú và xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ

DGT

Sở giao thông vận tải Hà Nội

0,41

-

 

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 1139QĐ-GTVT ngày 22/11/2011 của Sở Giao thông vận tải

 

25

Dự án đu tư xây dựng Công trình cầu Gốm, xã Quảng Bvà xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ

DGT

Sở giao thông vận tải Hà Nội

0,35

-

 

Chương Mỹ

Xã Mỹ Lương

Quyết định số 1342/QĐ-GTVT ngày 22/11/2011 của Sở Giao thông vận tải

 

26

Dự án đầu tư xây dựng Công trình cầu Đầm Mơ, xã Hồng Phong và xã Quảng B, huyện Chương Mỹ

DGT

Sở giao thông vận tải Hà Nội

0,34

-

 

Chương Mỹ

Xã Quảng Bị

Quyết định số 1338/QĐ-GTVT ngày 22/11/2011 của Sở Giao thông vận tải

 

27

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt núi Thoong

RAC

Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai

6,50

-

 

Chương Mỹ

Xã Tân Tiến

Giấy CNDT số 01121001719 ngày 19/6/2014 của UBND TP; (chuyển công năng sử dụng)

 

28

Đấu giá Khu Lạch Đồng Giếng thôn Quyết Tiến

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,98

0,98

 

Chương Mỹ

Xã Hữu Văn

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của SQuy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 19/12/2014

x

29

Đấu giá QSDĐ khu sân kho ngoài

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,10

-

 

Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18 ngày 17/12/2014

 

30

Đấu giá Khu Nhà Trẻ cũ xã Đông Sơn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,02

-

 

Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Văn bản số 1687/QHKT-P4 ngày 06/6/2013; Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 HĐND xã Đông Sơn

 

31

Dự án đu tư xây dựng đường tnh 421B đoạn Thạch Thán (Quốc Oai) đến Xuân Mai (Chương Mỹ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ

DGT

UBND huyện Quốc Oai

1,19

-

 

Chương Mỹ

Thị trấn Xuân Mai

Văn bản số 5428/STNMT-KHTH ngày 15/10/2013 của Sở TNMT Hà Nội về việc hướng dẫn xác định mốc giới

 

II

Dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ năm 2015, chuyển sang thực hiện trong năm 2016

1

Dự án xây dựng khu Tái định cư tại Khu Đồng Tía, thị trấn Chúc Sơn

ODT

Sở Giao thông vận tải

4,99

4,49

4,99

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Văn bản số 3807/UBND-KHĐT ngày 22/5/2012 của UBND thành phố; Quyết định số 788/QĐ-SGTVT ngày 11/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

x

2

Dự án xây dựng khu Tái định cư tại Khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương

ONT

Sở Giao thông vận tải

4,96

4,86

4,96

Chương Mỹ

Xã Tiên Phương

Văn bản số 1812/UBND-KHĐT ngày 16/3/2012 của UBND thành phố; Quyết định số 633/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2014 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

x

3

Xây dựng hạ tầng Kỹ thuật khu đấu giá Quyền sử dụng đất (đất nhỏ lẻ dưới 0.5 ha) của các xã

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

1,90

-

 

Chương Mỹ

Xã Hoàng Diệu, Đại Yên, Đồng Lạc, Quảng Bị, Đồng Phú, Nam Phương Tiến

Quyết định s 1339, 1340, 1335, 1336, 1337, 1338, 1358/QĐ-UBND ngày 23/10/2013; QĐ số 6873 ngày 25/8/2014; QĐ số 872, 6870, 6871 ngày 25/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ

x

4

Dự án đường Hòa Chính Thượng Vực

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

2,28

1,77

 

Chương Mỹ

Xã Hòa Chính, Xã Thượng Vực

Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND huyện Chương Mỹ

x

5

Dự án ĐTXD đường Chợ Đón-Núi Bé

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,32

0,04

0,32

Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND huyện Chương Mỹ

x

6

Dự án ĐTXD đường Tân Tiến-CK2

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,14

0,02

 

Chương Mỹ

xã Tân Tiến, xã Thủy Xuân Tiên

Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND huyện Chương Mỹ

x

7

Dự án ĐTXD đường Tân Tiến-Thủy Xuân Tiên

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,17

0,02

 

Chương Mỹ

xã Tân Tiến, xã Thủy Xuân Tiên

Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND huyện Chương Mỹ

x

8

Dự án ĐTXD đường Trần Phú-Mỹ Lương

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,15

0,04

 

Chương Mỹ

xã Trần Phú, xã Mỹ Lương

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND huyện Chương Mỹ

x

9

Dự án đất dịch vụ Khu Non Nông, xã Ngọc Hòa

TMD

UBND huyện Chương Mỹ

1,20

1,20

 

Chương Mỹ

Xã Ngọc Hòa

Văn bản số 2680/QHKT-G ĐĐ ngày 26/6/2015 của Sở QHKT Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm

x

10

Dự án đất dịch vụ khu đường Chúc Sơn - Lam Điền, thị trấn Chúc Sơn

TMD

UBND huyện Chương Mỹ

0,25

-

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Văn bản số 1405/UBND-TNMT ngày 04/3/2014 của UBND TP Hà Nội

x

11

Họ Giáo thôn Vạn Nhân

TTN

Họ Giáo thôn Vạn Nhân

0,05

-

 

Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

Văn bản số 5223/STNMT-ĐKTK ngày 18/9/2014 của sở Tài nguyên và Môi trường

x

12

Dự án đầu tư nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ

DTL

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

2,12

2,12

 

Chương Mỹ

xã Đng Phú, Thượng Vực, Văn Võ, Hòa Chính, Phú Nam An

Quyết định số 4849/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của y ban nhân dân huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư

x

13

Xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

5,00

4,50

 

Chương Mỹ

Xã Hữu Văn

Quyết định phê duyệt KH đấu thầu DADT số 5739/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND TP

x

14

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Đầm Mới

DTL

Công ty TNHH MTV ĐT&PT Thủy Lợi sông Đáy

1,16

0,04

 

Chương Mỹ

Xã Mỹ Lương

Văn bản số 4902/UBND-KH&ĐT ngày 17/6/2011 của UBND TP Hà Nội về việc cải tạo nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Đầm Mới

x

15

Đấu giá Quyền sử dụng đất

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,48

0,48

 

Chương Mỹ

Xã Thủy Xuân Tiên

Quyết định số 6840a/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ

x

16

Dự án xây dựng cơ sở giết mVũ Văn Khương

SKC

hộ ông Vũ Văn Khương

0,13

0,13

 

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 1381/QĐ-SNN ngày 08/8/2014 của Sở Nông Nghiệp phát triển Nông thôn Hà Nội

x

17

Dự án đóng quân trạm phát c14/D22, lữ đoàn 26 của Quân chủng phòng không- Không quân

CQP

Quân chủng PK-KQ

0,06

 

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Văn bản số 962/UBND-TNMT ngày 12/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

 

18

Mrộng khu vực Đài phát VTĐ/SCH K12, của Quân chng phòng không-Không quân

CQP

Quân chng PK-KQ

0,03

 

 

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản số 5916/UBND-TNMT ngày 19/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

 

19

Dự án đóng quân trạm phát c14/D22, VTĐ/SCH K12, của Quân chủng phòng không-Không quân

CQP

Quân chủng PK-KQ

1,18

 

 

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản số 962/UBND-TNMT ngày 12/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

 

20

Đồn Công An số 36

CAN

Công an Hà Nội

0,20

 

 

Chương Mỹ

Xã Phú Nghĩa

Quyết định thành lập đồn số 4851/QĐ-BCA; Văn bản số 5160/UBND-CT ngày 16/7/2014

 

21

Đồn Công An số 14

CAN

Công an Hà Nội

0,35

 

 

Chương Mỹ

Xã Tân Tiến

Quyết định Quyết định thành lập đồn s 3941/QĐ-BCA;

 

22

Đồn Công an thị trấn Xuân Mai

CAN

Công an Hà Nội

0,16

 

 

Chương Mỹ

Thị trn Xuân Mai

Quyết định Quyết định thành lập đồn s 99/PX13

 

23

Đồn Công An số 15

CAN

Công an Hà Nội

0,16

 

 

Chương Mỹ

Xã Trần Phú

Quyết định Quyết định thành lập đn s 3942/QĐ-BCA;

 

24

Đấu giá Quyền sử dụng đất

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,98

 

 

Chương Mỹ

Xã Hữu Văn

Quyết định số 6840/QĐ-UBND và Quyết định số 6839a/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ

 

25

Khu nhà Tiên Phương

ONT

Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Mỹ

4,56

 

 

Chương Mỹ

Tiên Phương, Phú Nghĩa

Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND TP Hà Nội; Văn bản số 265/UBND-KH&ĐT ngày 11/01/2012 của SKế hoạch và đầu tư (chuyển mục đích sử dụng đất khu Công nghiệp sang đất nhà ở)

 

26

Đấu giá QSDĐ khu sau trạm y tế Nhân Lý

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,30

 

 

Chương Mỹ

Xã Hòa Chính

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 21/12/2014

 

27

Đấu giá QSDĐ khu Đồng Cõi Phụ Chính

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,60

 

 

Chương Mỹ

Xã Hòa Chính

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 21/12/2014

 

28

Đấu giá QSDĐ khu Bãi Hõi

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,03

 

 

Chương Mỹ

Xã Trần Phú

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 22/6/2013

 

29

Đấu giá QSDĐ khu Nội Đàng thôn An Thượng

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,20

 

 

Chương Mỹ

Xã Thượng Vực

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 ngày 17/12/2014

 

30

Đấu giá QSDĐ khu đồng Moi thôn Trung Cao

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,47

 

 

Chương Mỹ

Xã Trung Hòa

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 35/2014/TNQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa 18 ngày 19/6/2014

 

31

Đấu giá QSDĐ khu trường mầm non thôn núi Sáo

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,04

 

 

Chương Mỹ

Xã Mỹ Lương

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 07/2014/TNQ-HĐND ngày 22/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18

 

32

Đấu giá QSDĐ khu Cung bắc thôn Long Châu Sơn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,08

 

 

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của SQuy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18

 

33

Đấu giá QSDĐ khu Vũng Gióng

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,25

 

 

Chương Mỹ

Xã Trường Yên

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18

 

34

Đấu giá QSDĐ khu Đồng Kênh

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,10

 

 

Chương Mỹ

Xã Trường Yên

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của SQuy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18

 

35

Đấu giá QSDĐ khu Trũng Hồ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,47

 

 

Chương Mỹ

Xã Trường Yên

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18

 

36

Đấu giá QSDĐ khu Trại tân bới mét thôn Yên Kiện

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,45

 

 

Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 HĐND xã Đông Sơn

 

37

Đấu giá QSDĐ khu Bới mét thôn Đông Cựu

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,45

 

 

Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 HĐND xã Đông Sơn

 

38

Dự án đất đấu giá Đại Yên

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,60

 

 

Chương Mỹ

Xã Thủy Xuân Tiên

Quyết định 5045/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phHà Nội về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015

 

39

Dự án đất tái định cư khu Đồng Tàu, xã Đông Phương Yên

ONT

Sở GTVT

4,92

 

 

Chương Mỹ

Xã Đông Phương Yên

Quyết định 5045/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phHà Nội về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015

 

40

Dự án đất tái định cư xã Đông Sơn, Thanh Bình

ONT

Sở GTVT

4,54

 

4,54

Chương Mỹ

Đông Sơn, Thanh Bình

Quyết định 5045/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung kế hoạch sdụng đất năm 2015

 

41

Chuyn mục đích sử dụng đất vườn, ao lin kề đất ở và đất vườn, ao liền kề khu dân cư sang đất ở

ONT

 

11,65

-

 

Chương Mỹ

Các xã, thị trấn

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn

 

III

Nhng dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2016

1

Dự án ĐTXD đường vào đất dịch vụ đồng Trà

DGT

SGiao thông vận tải

0,50

0,50

0,50

Chương Mỹ

Xã Phú Nghĩa

Quyết định 5045/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phHà Nội về việc b sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015

x

2

Trường Đại học kiểm sát Hà Nội

DGD

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

14,00

13,50

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn, xã Phụng Châu

Văn bản số 6556/UBND-QHXD ngày 23/8/2012 và 5823/VP-QHKT ngày 05/9/2014 của UBND TP Hà Nội và Văn phòng TP Hà Nội; Quyết định số 606/QĐ-VKSTC-V11 ngày 29/11/2013 của Viện Kim sát nhân dân Tối cao

x

3

Xử lý sạt lở bờ sông Bùi đoạn qua thôn Thượng Phúc thôn Hạ Dục xã Đồng Phú, Thôn Cốc xã Hồng Phong

DTL

UBND huyện Chương Mỹ

0,30

-

 

Chương Mỹ

Xã Đồng Phú Xã Hồng Phong

Văn bản số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

x

4

Xử lý sạt lở bờ sông Bùi đoạn qua thôn 5 xã Quảng Bị

DTL

UBND huyện Chương Mỹ

0,10

-

0,10

Chương Mỹ

Xã Quảng B

Văn bản số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của SKế hoạch và Đầu tư Hà Nội

x

5

Cứng hóa kênh tưới kết hợp giao thông từ trạm bơm Nhân Lý đến gò Đồng Rậm, xã Nam Phương Tiến

DTL

UBND huyện Chương Mỹ

0,10

-

0,10

Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

Văn bản số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của SKế hoạch và Đầu tư Hà Nội

x

6

Xử lý sạt lở bờ sông Đáy thuộc xã Văn Võ và Phú Nam An

DTL

UBND huyện Chương Mỹ

0,30

-

 

Chương Mỹ

Xã Văn Võ Xã Phú Nam An

Văn bản số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

x

7

Tái định cư trường trung cấp cảnh sát

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,30

-

0,30

Chương Mỹ

Xã Thủy Xuân Tiên

Văn bản số 6353/UBND-QHKT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND thành phố HN về việc đề xuất TĐC phục vụ công giải phóng MB để mrộng trường Trung cấp cảnh sát vũ trang

x

8

Xây dựng tuyến đường gom từ KCN Phú Nghĩa A ra Quốc lộ 6

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

1,56

-

1,56

Chương Mỹ

Xã Phú Nghĩa

Quyết định phê duyệt dự án số 4429/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND Thành phố

x

9

Tuyến đường vào khu xử lý rác thải tập trung của Thành phố

DGT

SGiao thông vận tải

1,90

-

1,90

Chương Mỹ

Xã Trần Phú

Quyết định phê duyệt dự án số 2051/QĐ-SGTVT ngày 01/10/2015 ca Sở Giao thông Vận tải

x

10

Trạm biến áp 110 kv Phú nghĩa và nhánh đường dây 110 kv

DNL

Tổng công ty điện lực Hà Nội

0,23

0,23

0,23

Chương Mỹ

Xã Phú Nghĩa

Quyết định 5045/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc bsung kế hoạch sử dụng đất năm 2015

x

11

Dự án đầu tư công trình đường Chúc Sơn - Lam Điền, huyện Chương Mỹ

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

3,08

0,40

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tây; dự án đã cắm mốc GPMB; đã lập Phương án GPMB và đang hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất tới hộ đ GPMB

x

12

Đấu giá QSDĐ khu Đồng Chương thôn Tiến Văn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,45

0,45

 

Chương Mỹ

Xã Hoàng Văn Thụ

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của SQuy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 24/12/2014

x

13

Đấu giá QSDĐ khu Rộc Đình thôn Đạo Ngạn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,48

0,48

 

Chương Mỹ

Xã Hợp Đồng

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của SQuy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 HĐND xã Hợp Đồng

x

14

Đấu giá QSDĐ khu Rộc Giữa thôn Đạo Ngạn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,49

0,49

 

Chương Mỹ

Xã Hợp Đồng

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của SQuy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 HĐND xã Hợp Đồng

x

15

Đất dịch vụ Khu Đồng Tía, thị trấn Chúc Sơn

TMD

UBND huyện Chương Mỹ

0,20

0,20

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của SQuy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 HĐND xã Hợp Đồng

x

16

Đt dịch vụ khu trệ Đê thị trấn Chúc Sơn, đấu giá QSD đất, tái định cư

TMD

UBND huyện Chương Mỹ

0,90

0,90

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

 

x

17

Đấu giá Khu Gốc Đ, thôn Trung

ODT

UBND huyện Chương Mỹ

0,40

0,40

 

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 6870/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ

x

18

Xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi thanh trùng, sữa chua và sản phẩm từ sữa

SKC

Công ty sữa

1,20

1,20

 

Chương Mỹ

Xã Trường Yên

Giấy chứng nhận đầu tư số 011033002698 ngày 24/11/2014

x

19

Đấu giá QSDĐ khu nhà trẻ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,02

 

 

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18

x

20

Đấu giá Khu đồng Vực, thôn Mới, xã Hồng Phong

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,29

 

 

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 7829/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

21

Đấu giá Khu Bờ La Dưới, thôn Hạ, xã Hồng Phong

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,29

 

 

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 7830/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

22

Đấu giá Khu ao thôn Hạ, xã Hồng Phong

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,33

 

 

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 7831/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

23

Đấu giá khu Ao Vòng Trên, xã Văn Võ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,072

 

 

Chương Mỹ

Xã Văn Võ

Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

24

Đấu giá nhà hội đồng, xã Văn Võ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,03

 

 

Chương Mỹ

Xã Văn Võ

Quyết định số 7835/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chtrương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

25

Đấu giá khu nhà trẻ xã Văn Võ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,03

 

 

Chương Mỹ

Xã Văn Võ

Quyết định số 7834/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

26

Đấu giá QSD đất khu dọc vườn tái định cư, xã Văn Võ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,35

 

 

Chương Mỹ

Xã Văn Võ

Quyết định số 7833/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

27

Đấu giá QSD đất khu sau Ranh Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,29

 

 

Chương Mỹ

Xã Thượng Vực

Quyết định số 7828/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chtrương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

28

Đấu giá QSD đất khu Đầm, thôn Đồng Luân, xã Thượng Vực

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,32

 

 

Chương Mỹ

Xã Thượng Vực

Quyết định số 7827/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chtrương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

29

Đấu giá QSD đất khu Cửa Đình thôn Đại T, xã Lam Điền

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,49

 

 

Chương Mỹ

Xã Lam Điền

Quyết định số 7826/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

30

Đấu giá QSD đất khu Trại Ổi, chùa Cát

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,25

 

 

Chương Mỹ

Xã Lam Điền

Quyết định số 7825/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chtrương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

 

31

Đấu giá Khu Sân Kho Trong, xã Nam Phương Tiến

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,041

 

 

Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

Quyết định số 6871/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1661/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251