Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án cấp, thoát nước và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1449/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1449/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CẤP, THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật số: 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số: 2390/UBND-KTTH ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh về việc vận động, tài trợ dự án Cấp, thoát nước và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 178/TTr-SKHĐT ngày 05/9/2013 về việc phê duyệt dự án Cấp, thoát nước và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Cấp, thoát nước và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Cấp, thoát nước và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Phương Đông.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Thanh Bình.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây mới.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn và văn bản quy phạm áp dụng:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006: Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình.

- QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2008: Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài.

- TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 45:1978 Nền nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- 11 TCN 18, 19, 20, 21 : 2006 - Quy phạm trang bị điện.

- Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, tập I-XI.

- TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Thông tư số: 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 của liên Bộ Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Các quy định khác liên quan hiện hành.

Hợp phần 1: Cấp thoát nước

1.1. Cấp nước

- Xây dựng 01 công trình thu khai thác nước mặt sông Cầu tại thôn Bằng Viễn, xã Phương Viên, công suất 3500m3/ngày;

- Xây dựng tuyến ống nước thô dẫn nước từ công trình thu về trạm xử lý nước sạch; Quy mô như sau:

+ Đường kính ống: DN250mm;

+ Vật liệu ống: HDPE;

+ Chiều dài: 10km;

- Lắp đặt cụm thiết bị xử lý nước sạch công suất 3500m3/ngày tại vị trí khu đất liền kề khu xử lý nước sạch hiện có của thị trấn Bằng Lũng. Sử dụng cụm thiết bị xử lý nước sạch do Cộng hòa Áo sản xuất.

- Xây dựng hệ thống tuyến ống chuyển tải, phân phối nước sạch để cấp nước cho thị trấn Bằng Lũng và các xã lân cận gồm: Xã Ngọc Phái, Bằng Lãng và Phương Viên. Quy mô như sau:

+ Đường kính ống: từ DN250mm đến DN32mm;

+ Vật liệu ống: HDPE;

+ Tổng chiều dài: 114km;

+ Xây dựng 01 trạm bơm tăng áp để cấp nước sạch cho xã Ngọc Phái, Bằng Lãng và Phương Viên.

+ Số lượng đồng hồ hộ gia đình đấu nối: 2500 đồng hồ;

+ Áp lực nước tối thiểu tại điểm bất lợi nhất trên mạng: 06m;

1.2. Thoát nước

- Xây dựng mạng lưới cống chung thoát nước mưa và nước thải để thoát nước cho thị trấn Bằng Lũng. Quy mô như sau:

+ Đường kính cống: DN1000mm - DN400mm;

+ Vật liệu cống: BTCT;

+ Tổng chiều dài: 27,5km;

+ Các hố ga thăm, ga thu, bể xử lý: Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn thoát nước được xử lý trước khi xả ra bên ngoài.

Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường

2.1. Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng. Quy mô như sau:

+ Diện tích bãi chôn lấp: 10ha. Bao gồm: Hố chôn lấp rác đô thị, hố chôn lấp rác thải độc hại, chuỗi hồ xử lý nước rỉ rác;

+ Hệ thống thoát và thu gom nước rỉ rác: sử dụng ống HDPE DN400mm đục lỗ;

+ Đường lên bãi chôn lấp chất thải rắn: Chiều dài: L=250m; B mặt = 3,5m; B hè = 01m; kết cấu mặt đường BTXM M200 dày 20cm;

2.2. Xây dựng 06 trạm trung chuyển rác: Vị trí nằm rải rác trong thị trấn Bằng Lũng. Quy mô như sau:

+ Diện tích mỗi trạm: 45m2;

+ Nhà 01 tầng, cấp IV;

2.3. Mua sắm thiết bị thu gom và vận chuyển chất thải rắn (Nhà sản xuất từ Cộng hoà Áo). Quy mô như sau:

+ 02 xe ô tô chở rác;

+ 20 xe đẩy tay gom rác;

+ 50 thùng tập kết rác;

Hợp phần 3: Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật

3.1. Hỗ trợ triển khai dự án bao gồm các công tác: (i) Kiểm toán độc lập; (ii) giám sát môi trường và xã hội độc lập; (iii) Chi phí tư vấn hỗ trợ khác gồm: Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Quản lý dự án lập Điều khoản tham chiếu, tài liệu mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

3.2. Chi phí Quản lý dự án bao gồm các công tác: (i) Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ; các công tác triển khai, thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án (ii) Chi phí cho Ban Quản lý dự án (iii) Chi phí đào tạo, hội thảo và các chuyến học tập kinh nghiệm.

3.3. Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng bao gồm: Đào tạo, hội thảo và các chuyến học tập kinh nghiệm.

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Bằng Lũng và các xã lân cận gồm: Ngọc Phái, Bằng Lãng và Phương Viên, huyện Chợ Đồn.

8. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật;

- Cấp công trình: Cấp IV.

9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Tuân thủ theo đúng quy định hiện hành về công tác đền bù giải phóng mặt bằng và quyết định phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

10. Tổng mức đầu tư của dự án (dự kiến): 9.950.000 Euro.

Trong đó:

- Vốn ODA (Cộng hòa Áo):                      7.826.000 Euro (78,65%).

Cụ thể:

+ Thiết bị:                                              2.916.464 Euro.

+ Xây lắp:                                              4.909.536 Euro.

- Vốn đối ứng của Việt Nam:                   2.124.000 Euro (21,35%).

(Tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập dự án 1 Euro = 28.000 VNĐ).

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA Cộng hòa Áo và nguồn vốn đối ứng.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2014 đến năm 2016.

Điều 2. Chỉ triển khai các bước tiếp theo của dự án khi bố trí được nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp các Bộ, Ngành Trung ương hoặc nhà tài trợ có ý kiến về quy mô, phương án kỹ thuật, tổng mức đầu tư… của dự án khác với nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án cho phù hợp.

Điều 3. UBND huyện Chợ Đồn (chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án cấp, thoát nước và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.814
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250