Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 1380/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 17/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1380/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-BKHCN ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1118/TTr-SKHCN ngày 10/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này; sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CNXD, KT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1304/QĐ-BKHCN ngày 29/5/2017 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, nâng cao năng lực ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, hạn chế thấp nhất rủi ro, ảnh hưởng đến môi trường và con người do sự cố bức xạ và hạt nhân gây ra, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước và năng lực phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm, lấy việc ngăn chặn khả năng xảy ra sự cố là chính, kết hợp với chuẩn bị ứng phó và phát hiện kịp thời nhằm nhanh chóng kiểm soát diễn biến sự cố, giảm thiểu hậu quả cho xã hội, người dân và môi trường.

- Tạo cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng để triển khai tốt việc ứng phó sự cố, hạn chế thấp nhất hậu quả, tác hại của sự cố bức xạ và hạt nhân.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố bức xạ và hạt nhân được tổ chức thực hiện trên cơ sở đồng bộ, tích hợp với hệ thống chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng hệ thống văn bản ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

a) Cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung định kỳ bản Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1304/QĐ-BKHCN ngày 29/5/2017 khi có sự thay đổi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Cơ quan phê duyệt: Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Rà soát, chỉnh sửa các quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành khi có hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn bức xa, an ninh nguồn phóng xạ

a) Tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.

- Nội dung thực hiện:

Triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh; tập huấn cho các thành viên Ban chỉ huy, cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở hoạt động bức xạ và lực lượng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, công tác phòng ngừa, phát hiện, chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; tập huấn về công tác chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; các giai đoạn trong ứng phó sự cố và vai trò của người đánh giá tình trạng bức xạ và người chỉ huy tại hiện trường trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan và các doanh nghiệp có hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021, năm 2023 và năm 2025.

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn bức xạ và hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2021 đến năm 2025.

c) Xây dựng, in ấn tờ rơi tuyên truyền, niêm yết quy định, quy trình về an toàn bức xạ hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và năm 2024.

3. Công tác diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

a) Tham dự một số Cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở Khoa học và Công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2021 đến năm 2025.

b) Xây dựng kịch bản và tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố bức hạt và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

- Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung:

+ Xây dựng kế hoạch diễn tập, kịch bản chi tiết diễn tập, xây dựng thuyết minh, lời thoại diễn tập.

+ Hợp Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh góp ý, thống nhất nội dung, phương án diễn tập.

+ Luyện tập trước khi diễn tập.

+ Diễn tập chính thức.

+ Đánh giá kết quả diễn tập, đúc kết, rút kinh nghiệm và báo cáo cơ quan cấp trên.

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và năm 2024 (03 năm diễn tập 01 lần).

4. Thực hiện kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị theo quy định hiện hành

Thực hiện kiểm định, hiệu chỉnh các trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có chức năng kiểm định, hiệu chỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2021 đến năm 2025.

5. Công tác kiện toàn tổ chức lực lượng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; kiện toàn tổ chức và bổ sung lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2021 đến năm 2025.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

6. Tổ chức họp, hội nghị

a) Hội nghị tổng kết hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

b) Các cuộc hợp đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng ban Chỉ huy (khi có sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra trên địa bàn tỉnh).

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi cần thiết.

III. TỔNG KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025: dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng), phân kỳ kinh phí bố trí, thực hiện hàng năm như sau:

+ Kinh phí thực hiện năm 2021: 600 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện năm 2022: 70 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện năm 2023: 100 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện năm 2024: 530 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện năm 2025: 100 triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán do Sở Khoa học và Công nghệ lập, có trách nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ: Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm (cùng với thời điểm xây dựng dựng toán), lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh, tổng hợp chung vào dự toán của ngành, gửi Sở Tài chính.

3. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61