Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 110/2000/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 26/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, KẾT QUẢ XÉT THẦU TƯ VẤN CỦA DỰ ÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 71/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 03/5/1999 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 179/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 27/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp phê duyệt dự toán dự án Bảo về rừng và phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các dự án lâm lâm nghiệp tại công văn số 743 CV/DALN-WB1 ngày 22/9/2000;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đầu tư xây
dựng cơ bản, Vụ Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1- Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh có dự án:

1/ Phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu và hợp đồng dịch vụ về Quy hoạch sử dụng đất và giao đất, khoán bảo vệ rừng. khuyến nông khuyến lâm trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành của Tống cục địa chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các hoạt dộng hiện trường.

2/ Phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu và hợp đồng dịch vụ cho các chi phí khác các công trình xây dựng có giá trị từ 01 tỷ đồng trở xuống và mua sắm hàng hóa có giá trị từ 500 triệu đồng trở xuống trên cơ sở kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3/ Phê duyệt hợp đồng của Ban quản lý dự án tỉnh với các tổ chức quần chúng tại vùng dự án dối với các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cấp IV; đường giao thông cấp kỹ thuật 20. có giá trị không quá 100 triệu đồng trên cơ sở kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt.

4/ Phê duyệt Kế hoạch hành động xã của các xã vùng dự án trong khuôn khổ nội dung hoạt động của dự án, sau khi có ý kiến của Ngân hàng thế giới và Ban quản lý dự án Trung ương.

Điều 2.- Trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, Ban quản lý dự án các tỉnh cần xem xét đối chiếu với các Hiệp định đã ký kết, các qui định của Ngân hàng thế giới, các qui định của Nhà nước và ý kiến bằng văn bản của Ban quản lý dự án Trung ương.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính kế toán, Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ trường các đơn vị có liên quan, Trưởng ban Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, Ban quản lý dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 110/2000/QD-BNN/TCCB

Hanoi, October 26, 2000

 

DECISION

ASSIGNING THE APPROVAL OF COST ESTIMATES AND BIDDING PLANS, CONSULTANCY BID EVALUATION RESULTS OF FOREST PROTECTION AND RURAL DEVELOPMENT PROJECTS

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 promulgating the Regulation on Investment and Construction Management;
Pursuant to the Government’s Decree No. 88/1999/ND-CP of September 1, 1999 promulgating the Regulation on Bidding;
Pursuant to the Agriculture and Rural Development Minister’s Decision No. 71/1999/QD-BNN-TCCB of May 3, 1999 promulgating the Regulation on organizing the implementation of forest protection and rural development projects;
Pursuant to the Agriculture and Rural Development Minister’s Decision No. 179/1999/QD-BNN-TCCB of December 27, 1999 assigning the approval of cost estimates of forest protection and rural development projects;
At the proposal of the Chairman of the Board of Management of Forestry Projects in Official Dispatch No. 743 CV/DALN-WB1 of September 22, 2000;
At the proposals of the directors of the Department for Organization and Personnel, the Department for Capital Construction Investment and the Finance-Accounting Department,

DECIDES:

Article 1.- To assign the People’s Committees of the provinces where projects exist:

1. To approve the cost estimates, bidding plans, bid evaluation results and service contracts on land use planning and land allocation, forest protection contracting, agricultural and forestry promotion on the basis of current expenditure norms set by the General Land Administration and the guiding documents of the Ministry of Agriculture and Rural Development on field activities.

2. To approve the cost estimates, bidding plans, bid evaluation results and service contracts for other expenditures on construction works valued at VND 1 billion or under and the procurement of goods valued at VND 500 million or under on the basis of the plan already approved by the Ministry of Agriculture and Rural Development.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To approve communal action plans of the communes in the project areas within the framework of the project operation contents after obtaining comments of the World Bank and the Central Project Management Board.

Article 2.- Before submitting to the provincial People’s Committees for decision, the provincial Project Management Boards should consider and compare with the already signed agreements, the World Bank’s regulations, the State’s regulations and written opinions of the Central Project Management Board.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 4.- The director of the Ministry’s Office, the directors of the Department for Organization and Personnel, the Finance-Accounting Department, the Department for Capital Construction Investment, the heads of the concerned units, the heads of the forestry projects management boards, the central and local forest protection and rural development project management boards shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Nguyen Van Dang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu tư vấn của Dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.886

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142