Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/2005/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 20/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẮT BUỘC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7440:2005 – TIÊU CHUẨN THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 143/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440 : 2005 - Tiêu chuẩn thải cho ngành công nghiệp nhiệt điện;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440: 2005 - Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1793/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 7 năm 2005 theo quy định sau:

- Các dự án nhà máy nhiệt điện xây dựng mới, các dự án mở rộng nâng công suất nhà máy nhiệt điện đang hoạt động bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440 : 2005 kể từ thời điểm Quyết định về việc bắt buộc áp dụng này có hiệu lực thi hành.

- Các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, các dự án nhà máy nhiệt điện đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày Quyết định về việc bắt buộc áp dụng này có hiệu lực thi hành phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, trừ các nhà máy có tên trong Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để theo quy định tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các hệ số vùng, khu vực (Kv), hệ số công suất (Kp) và phương pháp tính nồng độ tối đa cho phép của SO2, NOX và bụi trong khí thải nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than hoặc dầu được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế TW;
- Ban KGTW;
- UBKHCN&MT của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở TN&MT;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Công báo;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, MT; Th210.

BỘ TRƯỞNG
 Mai Ái Trực

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT (Kp), HỆ SỐ VÙNG, KHU VỰC (Kv) VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA NOx, SO2 VÀ BỤI TRONG KHÍ THẢI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAN HOẶC DẦU ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7740:2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Công thức tính nồng độ tối đa cho phép

Nồng độ tối đa cho phép các chất ô nhiễm (SO2, NOX và bụi) trong khí thải nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than hoặc dầu thải ra môi trường không khí được tính như sau:

Cmax = Ctc x Kp x Kv

Trong đó:

Cmax là nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong khí thải của nhà máy nhiệt điện thải ra môi trường không khí, tính bằng miligam trên mét khối khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (mg/Nm3);

Ctc là giá trị nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005;

Kp là hệ số công suất của nhà máy nhiệt điện (hệ số theo quy mô nguồn thải).

Kv là hệ số vùng, khu vực xây dựng nhà máy nhiệt điện.

2. Giá trị hệ số Kp

Giá trị hệ số Kp được quy định tại Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: Giá trị hệ số Kp ứng với công suất nhà máy nhiệt điện

Công suất nhà máy nhiệt điện

Hệ số Kp

P ≤ 300 MW

Kp = 1

300 MW < P ≤ 600MW

Kp = 0,85

P > 600 MW

Kp = 0,7

P là tổng công suất của nhà máy nhiệt điện xây dựng mới, bao gồm một tổ máy hoặc nhiều tổ máy. Đối với các dự án mở rộng nâng công suất nhà máy đang hoạt động, P là tổng công suất các tổ máy mới (tổng công suất mở rộng nhà máy).

3. Giá trị hệ số Kv

Giá trị hệ số Kv được quy định tại Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2: Giá trị hệ số Kv ứng với các vùng, khu vực xây dựng nhà máy nhiệt điện.

Phân vùng

Hệ số Kv

Vùng 1

Khu đô thị đặc biệt (1), đô thị loại I (1), vùng sinh thái nhạy cảm (2)

0,6

Vùng 2

Khu đô thị loại II, III, IV (1)

0,8

Vùng 3

Khu công nghiệp

1,0

Vùng 4

Đồng bằng nông thôn và miền núi và khu đô thị loại V (3)

1,2

Chú thích:

(1) Đô thị được xác định theo quy định tại Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ.

(2) Vùng sinh thái nhạy cảm là các vườn quốc gia, khu bảo tồn, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn giống/loài, khu bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử văn hoá được Thủ tướng chính phủ hoặc bộ chủ quản ra quyết định thành lập.

(3) Trường hợp nhà máy nhiệt điện đặt ở vùng 4 nhưng khoảng cách giữa nhà máy nhiệt điện đến ranh giới các vùng 1, 2 và 3 nhỏ hơn hoặc bằng 5 km thì áp dụng hệ số khu vực Kv tương ứng theo các vùng 1, 2 và 3 (Kv tương ứng là 0,6; 0,8 và 1).

 

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No.: 07/2005/QD-BTNMT

Hanoi, 20 September 2005 

 

DECISION

ON REQUIRED APPLICATION OF VIETNAME STANDARD TCVN 7440:2005 EMISSION STANDARDS FOR THERMAL POWER INDUSTRY

MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Law on Environmental Protection dated 27/12/1993;

Pursuant to the Decree No. 175/CP dated 18/10/1994 of the Government guiding the implementation of the Law on Environmental Protection and the Decree No. 143/2004/ND-CP dated 12/7/2004 of the Government on the amendment, addition of Article 14 of the Decree No. 175/CP dated 18/10/1994 of the Government guiding the implementation of the Law on environmental Protection;

Pursuant to the Decree No. 91/2002/ND-CP dated 11/11/2002 of the Government regulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to the Decision No. 1793/QD-BKHCN dated 20/7/2005 of the Minister of Science and Technology on issuing the Vietnam Standard TCVN 7440 : 2005 - Emission standards for thermal power industry;

Considering the recommendations of the Director General of Department of Environment and the Director General of Department of Legal Affairs,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To require the application of the Vietnam Standard TCVN 7440:2005 - Emission standards for thermal power industry which has been issued by the Minister of Science and Technology in the Decision No. 1793/QD-BKHCN dated 20/7/2005 under the following provisions:

- The thermal power plant projects which are newly built, the expansion projects to raise the capacity of active thermal power plants must apply the Vietnam Standard TCVN 7440:2005 from the effect of this Decision on required application.

- The active thermal power plants and the thermal power plants whose reports on environmental impact assessment have been approved before the effective date of this Decision on required application must apply the Vietnam Standard TCVN 7440 : 2005 from 01/012015, except the plants named in the list of facilities which cause serious environmental pollution and must be thoroughly treated under the provisions of the Decision No. 64/2003/QD-TTg dated 22/4/2003 of the Prime Minister.

Article 2. The regional and area coefficient (Kv), power coefficient (Kp) and the method for calculation of permissible maximum concentration of SO2, NOX and dust in the emission of the thermal power plants using coal or oil fuel specified in the Appendix 1 attached to this Decision.

Article 3. This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

The Ministers and Heads of ministerial bodies, Heads of governmental bodies, Chairman of People’s Committee of provinces and centrally-run cities, organizations and individuals are liable to execute this Decision./.

 

 

MINISTER
Mai Ai Truc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 1

DETERMINING THE POWER COEFFICIENT (Kp), REGIONAL AND AREA COEFFICIENT (Kv), AND THE METHOD FOR CALCULATION OF PERMISSIBLE MAXIMUM CONCENTRATION OF SO2, NOX AND DUST IN THE EMISSION OF THE THERMAL POWER PLANTS USING COAL OR OIL FUEL TO APPLY THE VIETNAM STANDARD TCVN 7440 : 2005
(Issued with the Decision No. 07/2005/QD-BTNMT dated 20/9/2005 of the Minister of Natural Resources and Environment)

1. Formula to calculate the maximum permissible concentration

The maximum permissible concentration of pollutants (SO2, NOX and dust) of the emission in thermal power plants using coal or oil fuel discharged into the air is calculated as follows:

Cmax = Ctc x Kp x Kv

In which:

Cmax is the maximum permissible concentration of pollutants of the emission in thermal power plants using coal or oil fuel discharged into the air and is measured in milligram per cubic meter of emission at standard conditions (mg / Nm3);

Ctc is the maximum permissible concentration of pollutants specified in the Vietnam Standard TCVN 7440:2005;

Kp is the power coefficient of thermal power plants (the coefficient depends on the scale of waste source).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Value of Kp coefficient

The value of Kp coefficient is specified in Table 1 below.

Table 1: The value of Kp coefficient corresponding to capacity of thermal power plants

Capacity of thermal power plants

Kp coefficient

P ≤ 300 MW

Kp = 1

300 MW < P ≤ 600MW

Kp = 0.85

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kp = 0.7

P is the total capacity of the thermal power plants which are newly built, including one generating unit or a lot of generating units. For the expansion projects to raise the raise the capacity of active thermal power plants, P is the total capacity of new generating units (total expansion capacity of plants).

3. Value of Kv coefficient

The value of Kv coefficient is specified in Table 2 below.

Table 2: The value of Kv coefficient is corresponding to the building regions and areas of power thermal plants

Region classification

Kv coefficient

Region 1

Special urban area (1), Type I urban area (1), ecologically sensitive area (2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Region 2

Type II, III, IV urban areas (1)

0.8

Region 3

Industrial parks

1.0

Region 4

Rural and mountainous delta and Type V urban area V (3)

1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) The urban areas determined under the provisions in the Decree No. 72/2001/ND-CP dated 5/10/2001 of the Government.

(2) The ecologically sensitive areas are the national parks, conservation areas, biosphere reserves, conservation areas of breeds and species, conservation areas of landscape, cultural and historical monuments that are established under the decision of the Prime Minister or the line ministries.

(3) Where the thermal power plants are located in region 4 but the distance between the thermal power plants and the boundary of regions 1, 2 and 3 is smaller or equal to 5 km, the Kv area coefficient corresponding to the regions 1, 2 and 3 (Kv is 0.6, 0.8 and 1 respectively) shall apply.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2005/QĐ-BTNMT ngày 20/09/2005 về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 – Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.120

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!