Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 06/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 10/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN GIAI ĐOẠN 2011-2020 CỦA TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BXD  ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Xây dựng về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ văn bản số 1177/BXD-HTKT ngày 15/7/2011 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 09/01/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tuyên Quang, với nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, làm cơ sở huy động và tập trung các nguồn lực tham gia đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Đến năm 2020 cơ bản đạt tiêu chí theo mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Nội dung kế hoạch

1. Đánh giá công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Tính đến thời điểm hiện nay, trên phạm vi toàn tỉnh chưa lập công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn.

Việc đầu tư xử lý chất thải rắn đến nay mới có 01 dự án đang được triển khai (Nhà máy xử lý rác thải tỉnh, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn). Có 01 bãi chôn lấp đến nay đã hết hạn sử dụng (bãi rác Nông Tiến), hiện nay UBND tỉnh đang đầu tư dự án thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác. Rác thải y tế đã được đầu tư lò đốt tại bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi và một số bệnh viện đa khoa tuyến từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Hình thức xử lý chất thải rắn được áp dụng chủ yếu là chôn lấp tập trung; Việc sử dụng phương pháp chôn lấp có ưu điểm là giá thành xử lý rác rẻ, nhưng đòi hỏi phải tốn nhiều diện tích đất; khả năng thu hồi, tái chế, sử dụng lại nguồn nguyên liệu từ rác thải thấp; tuy nhiên nhược điểm của bãi chôn lấp là không hợp vệ sinh, việc xử lý nước rỉ ra từ rác còn nhiều hạn chế nên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

2. Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Để khắc phục những nhược điểm của phương pháp chôn lấp rác, cần đầu tư xử lý rác thải rắn theo chiều sâu, vừa tăng khả năng tái chế, sử dụng nguồn nguyên liệu từ rác, vừa giảm lượng rác chôn lấp, từ đó tiết kiệm được quỹ đất và hạn chế tác hại đến môi trường.

2.1. Giai đoạn năm 2011-2012

Phê duyệt chủ trương lập quy hoạch quản lý xử lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh; hoàn thành việc lập quy hoạch quản lý xử lý chất thải rắn.

Ban hành quy định về quản lý xử lý chất thải rắn và thực hiện quản lý chất thải rắn theo quy định.

2.2. Giai đoạn năm 2012-2015

Tập trung xây dựng Nhà máy xử lý rác của tỉnh tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn (phục vụ cho thành phố Tuyên Quang và phía nam huyện Yên Sơn) theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác; xác định nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý rác với công suất 150 tấn/ngày.

Các ngành phối hợp với UBND huyện Sơn Dương hướng dẫn Chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn phục vụ cho nhà máy giấy An Hòa và rác thải công nghiệp huyện Sơn Dương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đủ điều kiện khởi công xây dựng và đưa Nhà máy vào hoạt động trong giai đoạn này.

Đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý rác thải tại huyện Na Hang, góp phần đưa thị trấn Na Hang thành đô thị loại IV trước năm 2015 theo kế hoạch của tỉnh (vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng).

2.3. Giai đoạn 2016-2019

Đầu tư xây dựng 03 nhà máy xử lý rác thải rắn tại các huyện còn lại: Hàm Yên (phục vụ khu vực phía bắc huyện Yên Sơn và huyện Hàm Yên), Chiêm Hóa, Lâm Bình (tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng).

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Tuyên Quang trong việc tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, mục tiêu, tiến độ kế hoạch này.

- Xây dựng và hướng dẫn ban hành chi phí đầu tư, chi phí xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

- Xác định nhu cầu và danh mục các dự án đầu tư xây dựng các khu liên hợp, cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh và Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở.

- Hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn theo quy định.

2. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về nguồn vốn kinh phí triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn 2011-2020.

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

- Huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác để thực hiện các dự án thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành, các cấp lựa chọn chủ đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án xử lý chất thải rắn thuộc Chương trình.

- Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

3. Các sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và công nghệ

- Phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện kế hoạch này.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở theo chuyên ngành được phân công phụ trách.

- Phối hợp các ngành thẩm định dự án đầu tư theo quy định.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Tuyên Quang tổ chức hội thảo, tuyên truyền, thông tin nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, toàn dân tham gia công tác quản lý chất thải rắn.

4. Chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang

Có kế hoạch bố trí vốn hàng năm cho các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh vay vốn tín dụng nhà nước theo quy định.

5. UBND các huyện, thành phố Tuyên Quang

- Phối hợp với các ngành liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ động đề xuất địa điểm quy hoạch bãi xử lý và nhà máy xử lý rác, nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của từng địa phương.

- Chủ động tìm các nhà đầu tư và các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này; chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện của các dự án thuộc Chương trình.

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, toàn dân tham gia công tác quản lý chất thải rắn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu các ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tham gia phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện quản lý, kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh xem xét và giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và công nghệ; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Bí thư Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thi hành)
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- CV: XD, TNMT, TH, TC, TT, VX;
- Lưu: VT (Th - 40).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.967
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127