Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 222/2018/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (thích ứng diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu - nước biển dâng)

Số hiệu: 222/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/2018/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050
(THÍCH ỨNG DIỄN BIẾN LŨ LỤT VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - NƯỚC BIỂN DÂNG)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/ 01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét Tờ trình số 99b/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua dự án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (thích ứng diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu - nước biển dâng)”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (thích ứng diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu - nước biển dâng), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung

Quy hoạch tổng thể hệ thống ô bao, bờ bao bảo vệ và hệ thống trạm bơm điện qui mô vừa và nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo điều kiện cho người dân sinh sống an toàn, ổn định, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp có xét đến tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến lũ lụt.

b. Mục tiêu cụ thể

- Giải quyết những tồn tại trong việc kiểm soát lũ, bảo đảm an toàn cho hệ thống hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội và khoảng 1,8 triệu dân cư vào năm 2020, trong đó có khoảng 0,32 triệu dân cư đô thị (chiếm khoảng 18% dân số) và 1,49 triệu dân cư ở khu vực nông thôn.

- Bổ sung, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi bảo đảm an toàn chủ động cho sản xuất nông nghiệp theo kịch bản quy hoạch sử dụng đất.

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi để giải quyết các tồn tại một cách hiệu quả trong việc tưới, tiêu, kiểm soát lũ, mặn và cải tạo đất cho phát triển nông nghiệp theo định hướng quy hoạch sử dụng đất cho toàn bộ 520.174 ha canh tác nông nghiệp ở vùng Đồng Tháp Mười.

- Đầu tư xây dựng các mô hình nội đồng ứng dụng công nghệ cao ứng với các mô hình sản xuất, xác định mục tiêu phát triển Nông nghiệp 4.0.

- Kết hợp phát triển hạ tầng thủy lợi với hệ thống hạ tầng cơ sở giao thông thủy bộ, bố trí dân cư, cấp nước sinh hoạt, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sinh thái vùng ngập lũ bền vững theo định hướng chung sống với lũ gắn với điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng.

2. Nội dung chủ yếu Quy hoạch

a. Phân vùng quy hoạch thuỷ lợi

- Vùng I: diện tích 24.744ha với dân số khoảng 139.000 người, bao gồm toàn bộ diện tích từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến sông Sở Hạ, thuộc phạm vi các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TX. Hồng Ngự.

- Vùng II: diện tích tự nhiên 148.415ha với dân số khoảng 528.000 người; được giới hạn bởi sông Tiền, kênh Nguyễn Văn Tiếp A, kênh Phước Xuyên và kênh Tân Thành - Lò Gạch; thuộc phạm vi các huyện Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười và TX. Hồng Ngự.

- Vùng III: diện tích 59.691ha với dân số khoảng 337.000 người; được giới hạn bởi Sông Tiền, kênh Nguyễn Văn Tiếp A và kênh Nguyễn Văn Tiếp B; thuộc phạm vi TP. Cao Lãnh, các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười.

- Vùng IV: diện tích 79.151ha với dân số khoảng 572.000 người; bao gồm toàn bộ diện tích kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu; các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và TP. Sa Đéc.

- Vùng V: diện tích 18.447ha với dân số khoảng 105.000 người; bao gồm các xã cù lao sông Tiền, các huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình.

b. Giải pháp quy hoạch

Quy hoạch thủy lợi không những đề xuất các giải pháp phát triển thủy lợi đáp ứng các nhiệm vụ của ngành thủy lợi từ tr ước tới nay (cấp thoát nước, kiểm soát lũ…), mà còn xem xét các vấn đề mới như: diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu, nước biển dâng, liên kết vùng sản xuất, tưới tiết kiệm nước, phát triển Nông nghiệp 4.0… Đặc biệt quan điểm phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy lợi là ngành phục vụ trực tiếp để phát triển nông nghiệp. Do đó, tất cả những giải pháp đặt ra từ hệ thống liên vùng, toàn tỉnh hay nội đồng gắn liền với nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp.

Vùng dự án chịu ảnh hưởng lũ lụt gây ra bởi sông M ekong qua sông Tiền, sông Hậu cùng với những yếu tố làm gia tăng tình trạng lũ lụt như triều cường, mưa tại lưu vực và khả năng tiêu thoát của hệ thống lòng dẫn. Để giải quyết lũ ở vùng dự án, các mục tiêu và giải pháp kỹ thuật.

Việc phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh Đồng Tháp nói riêng, toàn vùng Đồng Tháp Mười nói chung phải có tầm nhìn bao quát vừa đáp ứng nhu cầu của từng địa phương, nhưng đồng thời cũng phải hướng tới một lợi ích chung cho các tỉnh trong vùng theo nội dung Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Phát triển thủy lợi trong thời đại mới, xây dựng tiền đề cho nền nông nghiệp 4.0.

c. Đặc điểm bố trí các công trình chính

- Xây dựng Hệ thống công trình giảm áp lực lũ qua đường tuần tra biên giới.

- Xây dựng hệ thống công trình giảm áp lực lũ khu vực Tứ Thường.

- Nâng cấp hệ thống công trình dẫn lũ sang sông Vàm Cỏ.

- Nâng cấp hệ thống công trình thoát lũ ra sông Tiền .

- Nâng cấp hệ thống kênh nối sông Tiền - sông Hậu.

- Xây dựng hệ thống hồ trữ nước ngọt kết hợp các khu sinh thái tự nhiên.

- Xây dựng hệ thống đê bao kiểm soát lũ.

- Xây dựng hệ thống công trình chống và bảo vệ sạt lở bờ sông .

- Xây dựng các hệ thống công trình còn lại.

d. Nguyên tắc ưu tiên đầu tư công trình; trình tự thực hiện quy hoạch; phân bổ các nguồn vốn; quản lý, thực hiện Quy hoạch; giải pháp phi công trình (Thống nhất theo Tờ trình số 99b/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

e. Nhu cầu và phân kỳ nguồn vốn đầu tư

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến sau năm 2030 là 14.586.953 triệu đồng. Trong đó: Vốn Trung uơng: 8.444.032 triệu đồng; vốn ODA: 2.146.476 triệu đồng; vốn địa phương: 3.207.649 triệu đồng; vốn dân đóng góp: 566.002 triệu đồng; vốn xã hội hoá: 222.792 triệu đồng.

- Phân kỳ nguồn vốn đầu tư:

+ Giai đoạn 2019-2020: Tổng nguồn vốn đầu tư là 1.877.143 triệu đồng, gồm: Vốn Trung uơng: 1.121.578 triệu đồng; vốn ODA: 253.414 triệu đồng; vốn địa phương: 388.180 triệu đồng; vốn dân đóng góp: 46.558 triệu đồng; vốn xã hội hoá: 67.411 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tổng nguồn vốn đầu tư là 9.394.217 triệu đồng, gồm: Vốn Trung uơng: 5.636.530 triệu đồng; vốn ODA: 1.561.503 triệu đồng; vốn địa phương: 1.878.843 triệu đồng; vốn dân đóng góp: 187.884 triệu đồng; vốn xã hội hoá: 129.456 triệu đồng.

+ Giai đoạn sau 2030: Tổng nguồn vốn đầu tư là 3.315.593 triệu đồng, gồm: Vốn Trung uơng: 1.685.924 triệu đồng; vốn ODA: 331.559 triệu đồng; vốn địa phương: 940.625 triệu đồng; vốn dân đóng góp: 331.559 triệu đồng; vốn xã hội hoá: 25.925 triệu đồng.

g. Danh mục công trình ưu tiên xây dựng (Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, VPCP (I,II), VPQH, Ban CTĐB;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh;
- UBKTTU, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 222/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh)

1. Vốn đầu tư và phân bổ nguồn vốn theo giai đoạn

TT

Hạng mục

Tổng vốn
triệu đồng)

2019-2020

2021-2030

Sau 2030

 

Tổng cộng

14.236.953

1.877.143

9.394.217

3.315.593

1

Hệ thống công trình giảm áp lực lũ qua đường tuần biên

192.297

192.297

-

-

2

Hệ thống công trình giảm áp lực lũ khu vực Tứ Thường

616.000

-

-

616.000

3

Hệ thống công trình chuyển lũ sang VCT

1.265.428

-

645.770

619.658

4

Hệ thống công trình thoát lũ ra sông Tiền

853.749

243.537

610.212

-

5

Hệ thống công trình chống sạt lở bờ sông

3.577.400

460.000

3.117.400

-

6

Hệ thống kênh nối sông Tiền - sông Hậu

1.399.912

-

553.272

846.640

7

Khu sinh thái kết hợp làm hồ trữ nước tự nhiên

1.700.000

250.000

1.450.000

-

8

Hệ thống đê bao KSL (đê, cống bọng, trạm bơm...)

3.454.152

265.308

2.232.191

956.653

-

Kiểm soát lũ tháng 8

836.084

28.198

565.520

242.366

-

Kiểm soát lũ chủ động

1.091.887

129.357

673.771

288.759

-

Kiểm soát lũ triệt để

1.526.181

107.753

992.900

425.528

9

Nạo vét hệ thống kênh các cấp còn lại

1.157.241

235.103

645.497

276.642

10

Cấp nước sinh hoạt nông thôn

370.774

230.898

139.876

-

2. Danh mục công trình ưu tiên thực hiện giai đoạn 2019 - 2020

STT

Hạng mục

Phân kỳ từng năm
(triệu đồng)

2019

2020

Tổng giai đoạn

 

Tổng cộng

1.005.656

871.487

1.877.143

I

Hệ thống công trình giảm áp lực lũ qua đường tuần biên

96.149

96.149

192.297

1

Nạo vét mở rộng K. Thủy lợi 5

4.292

4.292

8.583

2

Nạo vét mở rộng K. Thủy lợi 6, 7

45.776

45.776

91.552

3

Nạo vét mở rộng K. Cá Rô

8.106

8.106

16.212

4

Xây dựng cầu giao thông K. Thủy lợi 5

9.800

9.800

19.600

5

Xây dựng cầu giao thông K. Thủy lợi 6, 7

18.375

18.375

36.750

6

Xây dựng cầu giao thông K. Cá Rô

9.800

9.800

19.600

II

Hệ thống công trình thoát lũ ra sông Tiền

121.768

121.768

243.537

1

K. Đốc Vàng Thượng

36.494

36.494

72.987

2

K. Đốc Vàng Hạ

39.348

39.348

78.695

3

K. Nguyễn Văn Tiếp

45.927

45.927

91.854

III

Hệ thống công trình chống sạt lở bờ sông

320.000

140.000

460.000

1

Hệ thống công trình bảo vệ thành phố Cao Lãnh và các khu dân cư xung yếu khác

250.000

100.000

350.000

2

Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực xã Bình Thành

40.000

20.000

60.000

3

Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực xã Hòa An

30.000

20.000

50.000

IV

Khu sinh thái kết hợp làm hồ trữ nước tự nhiên

125.000

125.000

250.000

1

TP. Cao Lãnh

125.000

125.000

250.000

V

Hệ thống đê bao (đê, cống bọng, trạm bơm...)

146.231

119.077

265.308

1

Kiểm soát lũ tháng 8

12.723

15.476

28.198

2

Kiểm soát lũ chủ động

70.892

58.465

129.357

3

Kiểm soát lũ triệt để

62.616

45.136

107.753

 

Trong đó: Ô bao KSL đề xuất thí điểm nghiên cứu Nông nghiệp 4.0

146.231

119.077

 

VI

Nạo vét hệ thống kênh các cấp còn lại

76.083

159.019

235.103

VII

Cấp nước sinh hoạt nông thôn

120.424

110.473

230.898

3. Danh mục ô bao KSL ưu tiên thí điểm nghiên cứu Nông nghiệp 4.0

STT

Ký hiệu

Huyện

Tình trạng

Loại ô bao

Kinh phí
(triệu đồng)

Năm xây dựng

Mô hình sản xuất dự kiến

1

CL_12

Cao Lãnh

Nâng cấp

KSL tháng 8

6.852,7

2020

Vùng SX trọng điểm HTX NN Thuận Tiến

2

CL_20

Cao Lãnh

Nâng cấp

KSL triệt để

6.386,8

2020

Vùng SX trọng điểm HTX xoài Mỹ Xương

3

CL_22

Cao Lãnh

XD mới

KSL triệt để

14.728,8

2019

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

4

CL_55

Cao Lãnh

Nâng cấp

KSL triệt để

5.053,2

2019

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

5

CT_15

Châu Thành

Nâng cấp

KSL triệt để

7.536,8

2020

Vùng SX trọng điểm xã Hòa Tân

6

CT_17

Châu Thành

Nâng cấp

KSL triệt để

9.071,7

2019

Vùng SX trọng điểm xã Tân Bình

7

CT_19

Châu Thành

Nâng cấp

KSL triệt để

6.981,2

2020

Vùng SX trọng điểm xã Hòa Tân

8

LVu_13

Lai Vung

Nâng cấp

KSL triệt để

8.065,6

2020

Vùng SX trọng điểm xã Tân Hòa

9

LVu_21

Lai Vung

Nâng cấp

KSL triệt để

8.265,2

2019

Vùng SX trọng điểm xã Tân Hòa

10

LVu_22

Lai Vung

Nâng cấp

KSL triệt để

4.373,1

2020

Vùng SX trọng điểm xã Tân Hòa

11

LVo_18

Lấp Vò

Nâng cấp

KSL triệt để

5.392,1

2020

Vùng SX trọng điểm xã Bình Thạnh Trung

12

LVo_19

Lấp Vò

Nâng cấp

KSL triệt để

5.727,4

2019

Vùng SX trọng điểm xã Mỹ An Hưng A

13

LVo_7

Lấp Vò

Nâng cấp

KSL triệt để

6.400,8

2020

Vùng SX trọng điểm xã Hội An Đông

14

TN_10

Tam Nông

Nâng cấp

KSL tháng 8

12.722,5

2019

Vùng SX trọng điểm HTX Tân Cương

15

TN_30

Tam Nông

Nâng cấp

KSL tháng 8

8.623,1

2020

Vùng SX trọng điểm HTX Tân Cương

16

TN_37

Tam Nông

Nâng cấp

KSL chủ động

29.928,9

2019

Vùng SX trọng điểm HTX số 2

17

TH_26

Tân Hồng

Nâng cấp

KSL chủ động

11.012,81

2019

Vùng SX trọng điểm cây ăn trái

18

TH_10

Tân Hồng

Nâng cấp

KSL chủ động

19.986,3

2020

Vùng SX trọng điểm lúa hữu cơ

19

TB_26

Thanh Bình

Nâng cấp

KSL triệt để

7.765,3

2019

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

20

TM_17

Tháp Mười

Nâng cấp

KSL chủ động

20.590,6

2019

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

21

TM_22

Tháp Mười

Nâng cấp

KSL chủ động

14.529,2

2020

Vùng SX trọng điểm HTX Mỹ Đông 3

22

TM_1

Tháp Mười

Nâng cấp

KSL chủ động

9.359,9

2019

Vùng SX trọng điểm HTX Mỹ Đông 2

23

TM_4

Tháp Mười

Nâng cấp

KSL chủ động

9.137,6

2020

Vùng SX trọng điểm HTX Thắng Lợi

24

TM_5

Tháp Mười

Nâng cấp

KSL chủ động

14.811,9

2020

Vùng SX trọng điểm HTX Mỹ Đông 2, HTX Thắng lợi

25

TPSD_3

TP. Sa Đéc

XD mới

KSL triệt để

12.004,8

2019

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

 

Tổng

 

 

 

265.308,31

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 222/2018/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (thích ứng diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu - nước biển dâng)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208