Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg và Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 273/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Hà Thị Minh Hạnh
Ngày ban hành: 18/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2018/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hchứa nước.

UBND tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ (sau đây gọi là Chỉ thị số 22/CT-TTg và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Hà Giang với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các hoạt động khác liên quan đến công tác phối hợp quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 22/CT-TTg và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và các tổ chức, nhất là những người làm công tác quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, vận hành hồ chứa theo thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn liên quan thẩm tra, thẩm đnh các quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế công trình, quy trình vận hành hồ chứa và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với hệ thống đập, hồ chứa.

3. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công khai quy trình vận hành hồ chứa các công trình thủy điện.

4. Tổ chức thẩm định phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; Phương án bảo vệ đập; Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện.

5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm hành chính về quản lý an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn.

6. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh, xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du; cứu hộ đập, hồ chứa nước.

7. Hướng dẫn các chủ đập thủy điện chủ động tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác PCLB và trong quá trình vận hành công trình theo quy định.

8. Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan trong việc rà soát hành lang thoát lũ trên các lưu vực có hệ thống thủy điện để có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.

9. Hướng dẫn các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; đảm bảo hiệu quả phát điện, cấp nước cho hạ du vào mùa cạn và cắt giảm làm chậm lũ trong mùa mưa.

10. Chỉ đạo chủ đập công trình thủy điện chủ động tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo và công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; đồng thời xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và trong quá trình vận hành công trình, theo quy định.

11. Quyết định ban hành danh mục đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn vừa và nhỏ trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 22/CT-TTg và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và các tổ chức, nht là những người làm công tác quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thuộc các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, vận hành hồ chứa theo thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn liên quan thm tra, thẩm định các quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế công trình, quy trình vận hành hồ chứa và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với hệ thống đập, hồ chứa công trình thủy điện trên địa bàn.

- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

- Tiếp nhận và tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; Phương án bảo vệ đập; Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập; Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đối với các công trình thủy điện, các hồ chứa bùn thải các nhà máy tuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh thuộc quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm hành chính về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các chủ đập thủy điện chủ động tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và trong quá trình vận hành công trình theo quy định.

- Hướng dẫn các chủ đập, hồ chứa thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; đảm bảo hiệu quả phát điện, cấp nước cho hạ du vào mùa cạn và cắt giảm làm chậm lũ trong mùa mưa.

- Chỉ đạo chủ đập thủy điện chủ động tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo và công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy thủy điện.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Tham mưu ban hành danh mục đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn vừa và nhỏ đối với hồ chứa thủy điện; đập hồ chứa bùn thải của nhà máy tuyển khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Trách nhiệm của cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Sở Nông nghiệp và PTNT).

- Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (sau đây gọi tắt là PCTT&TKCN tỉnh) tỉnh tổ chức việc cứu hộ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, tham gia cứu hộ đập, hồ chứa cho địa phương khác theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh biện pháp xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai trong trường hợp xảy ra lũ, ngập lụt do sự cố đập gây thiệt hại cho vùng hạ du đập trên địa bàn.

- Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ chứa và quyết định vận hành xả lũ khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; báo cáo Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương;

- Chủ trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra nắm tình hình về công tác PCTT&TKCN; tham mưu cho Ban chỉ huy điều hành, phối hợp các nhiệm vụ thường xuyên và chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức công tác diễn tập phòng chống ứng phó với tình huống khn cấp cho đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập các đoàn công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Ban QLKT công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra các đập, hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn, triển khai các biện pháp cấp bách để đảm bảo an toàn, đồng thời chủ động xây dựng ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du.

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh tăng cường nâng cao chất lượng dự báo mưa, lũ cho các lưu vực sông; phối hợp kiểm định việc tổ chức quan trắc thu thập, lưu trữ tài liệu về các yếu tố khí tượng, quan trắc về các yếu tố khí tượng, thủy văn trên lưu vực các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh .

- Kiểm tra xác nhận thu dọn vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước, quan trắc môi trường định kỳ trong khu vực hoạt động của công trình thủy điện thuộc thẩm quyền.

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với sở quản lý chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng xây dựng chuyên ngành.

- Phối hợp với sở chuyên ngành kiểm tra về chất lượng công trình xây dựng cả bao gồm xây dựng mới; xây dựng cải tạo nâng cấp các đập hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi.

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Trách nhiệm của Công an tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành chức năng chuyên môn, các chủ đập, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn đập, an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

- Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) xây dựng kịch bản diễn tập công tác ứng cứu đối với các tình huống sự cvề an toàn đập, hồ cha trên địa bàn tỉnh.

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì tham mưu bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong trung hạn và hàng năm thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển phục vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo phân cấp quản lý và khả năng cân đối ngân sách.

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

7. Trách nhiệm của Sở Tài chính.

- Hàng năm bố trí kinh phí để thực hiện công tác diễn tập ứng phó các sự cố về an toàn đập, an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh, theo tình hình thực tế của địa phương.

- Hàng năm xây dựng kinh phí cho công tác cứu trợ, cứu nạn đối với các sự cố về an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung chi thưng xuyên phục vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo phân cấp quản lý và khả năng cân đối ngân sách

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; ngăn chặn cư dân trong vùng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ đập, trong hành lang bảo vệ hồ chứa, các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và vận hành đập, các hành động xâm hại các mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa; phổ biến đến mọi gia đình, mọi người dân về các tình huống xả lũ hồ chứa, phương án phòng chống lũ, hướng dẫn sơ tán, vị trí sơ tán của từng khu vực để nhân dân chủ động thực hiện.

- Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện trong quá trình thi công trên địa bàn 02 xã trở lên thuộc huyện.

- Phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa thủy điện và vùng hạ du đập trên địa bàn 02 xã trở lên thuộc huyện.

- Phân công rõ trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị chức năng và chính quyền cấp xã trong việc thực hiện chức năng qun lý nhà nước đối với công trình thủy điện đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, liên xã tổ chức quản lý an toàn hồ đập thủy điện.

- Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ của các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Triển khai các biện pháp di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức lực lượng cứu hộ, tổ chức công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của dân ngay khi nhận được thông tin về xả lũ hoặc sự cố đập.

- Thành lập các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân cư, huy động phương tiện, nguồn lực giúp dân sơ tán theo phương án đã duyệt đảm bảo an toàn hiệu quả.

Tiến độ thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi các đơn vị gửi ý kiến về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực. Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP
UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin-Công báo;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV: CN, NN (Đại)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Thị Minh Hạnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg và Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61