Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 147/2011/TT-BTC quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước

Số hiệu: 147/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 01/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 147/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá; Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng thông tư này là các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Kinh phí thực hiện hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả của các Bộ, ngành, địa phương được quản lý, sử dụng theo phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính hiện hành, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Nội dung và mức chi cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

1. Chi tổ chức truyền thông, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của thuốc lá:

a) Chi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí) theo hình thức hợp đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng.

b) Chi mua, xây dựng, sản xuất, nhân bản và phát hành các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, các tài liệu phục vụ cho hoạt động truyền thông. Việc lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, chương trình truyền thông do Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông quyết định trên cơ sở dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. Mức chi theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự.

c) Chi phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

d) Chi các hoạt động truyền thông trong “Tuần lễ không thuốc lá”, “Ngày phòng, chống tác hại thuốc lá”:

- Chi lễ mít tinh: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Chi hoạt động của các đội tuyên truyền cơ động trong các đợt mở chiến dịch tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại cộng đồng:

+ Chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện, chụp ảnh tư liệu và các hoạt động khác. Mức chi theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia đội tuyên truyền cơ động: Mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

đ) Chi tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học:

- Các lớp giáo dục truyền thông.

- Truyền thanh (hỗ trợ biên tập và phát thanh).

- Nói chuyện chuyên đề (hỗ trợ viết chuyên đề, bồi dưỡng người trực tiếp nói chuyện chuyên đề và nước uống cho đối tượng tham dự).

- Băng zôn, panô, khẩu hiệu.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các hình thức truyền thông để quy định mức chi cụ thể cho các nội dung nêu trên phù hợp với dự toán ngân sách nhà nước được giao và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

e) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá:

- Biên soạn đề thi và đáp án (nếu có): Mức tối đa 500.000 đồng/đề thi.

- Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi: Mức tối đa 300.000 đồng/người/ngày.

- Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi: Mức tối đa 200.000 đồng/người/ngày.

- Chi giải thưởng: Giải tập thể tối đa 4.000.000 đồng/giải thưởng; giải cá nhân tối đa 2.000.000 đồng/giải thưởng.

- Chi tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi: tối đa 1.000.000 đồng/báo cáo.

- Các khoản chi khác phục vụ cuộc thi (nếu có) như: Thuê viết kịch bản, đạo diễn; thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, trang trí; bồi dưỡng thí sinh dự thi, người phục vụ, người dẫn chương trình (MC); chi hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn, thuê phòng nghỉ cho người dự thi ở xa nơi tổ chức; chi văn phòng phẩm; xăng xe hoặc thuê phương tiện vận chuyển và các khoản chi cần thiết khác. Mức chi thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước. Trường hợp chưa có quy định mức chi, Thủ trưởng cơ quan tổ chức cuộc thi quyết định mức chi trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Tùy theo quy mô tổ chức cuộc thi (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở) và dự toán ngân sách được giao, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức cuộc thi quyết định mức chi cụ thể và không được vượt quá mức chi tối đa nêu trên.

2. Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nội dung và mức chi theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn Luật.

3. Chi nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá đối với sức khỏe. Mức chi theo quy định hiện hành về xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

4. Chi điều tra tác hại của thuốc lá đến sức khỏe theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Chi hỗ trợ cai nghiện thuốc lá:

a) Chi công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp cai nghiện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Mức chi theo quy định hiện hành về xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

b) Chi xây dựng và triển khai mô hình điểm hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng:

- Tuỳ theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng của ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt từng mô hình cụ thể.

- Nội dung và mức chi cụ thể của các mô hình: Căn cứ vào nội dung hoạt động của từng mô hình và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nội dung và mức chi cụ thể theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

6. Chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên của Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá; cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ, ngành và địa phương, cụ thể:

a) Chi làm thêm giờ. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Chi phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định (nếu có).

c) Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, liên lạc; mua tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn theo mức chi thực tế phản ánh trong các hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định.

d) Chi hội nghị, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

đ) Chi kiểm tra, giám sát thực hiện Công ước khung về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

e) Các khoản chi khác phục vụ cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Căn cứ vào yêu cầu công việc và dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý kinh phí xem xét, quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với dự toán được giao; thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định.

Điều 3. Công tác quản lý tài chính

1. Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

2. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm về việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ, ngành và địa phương như sau:

a) Hàng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của các Bộ, ngành, địa phương và Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá có trách nhiệm lập dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá theo quy định tại Thông tư này và tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Phân bổ và giao dự toán:

Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ, ngành, địa phương và Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá theo nhiệm vụ được giao.

c) Hạch toán, quyết toán kinh phí:

Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của các Bộ, ngành, địa phương và Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP BCĐ Phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 147/2011/TT-BTC ngày 01/11/2011 quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.002

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149