Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2003/QĐ-TTg thực hiện chế độ Tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 85/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 85/2003/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 2 năm 1998 và Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Nghị định số 53/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Tiếng nói Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam trong năm 2003.

Điều 2. Việc thực hiện chế độ tài chính đối với Đài Tiếng nói Việt Nam phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây:

1. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đài theo quy định của Chính phủ;

2. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý lao động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tạo điều kiện đầu tư phát triển ngành, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và gắn trách nhiệm với lợi ích của công chức, viên chức của Đài trong hoạt động nghiệp vụ;

3. Thúc đẩy việc tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy trong việc thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao;

4. Thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định khác về hoạt động báo chí;

5. Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Về sử dụng biên chế, lao động

1. Đài Tiếng nói Việt Nam được chủ động sử dụng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao; sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đài theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức và chủ trương tinh giản biên chế của Nhà nước;

2. Đài được thực hiện việc tuyển dụng, thuê mướn lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và phù hợp với khả năng tài chính của Đài, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Về chế độ tài chính

1. Nguồn tài chính:

a) Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2003 là 168.440 triệu đồng;

b) Các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp của Đài được để lại chi cho các hoạt động theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu;

c) Đài Tiếng nói Việt Nam được ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 từ hoạt động xuất bản báo và quảng cáo trên báo của Đài Tiếng nói Việt Nam để chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;

d) Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Đài theo quy định của pháp Luật.

2. Nội dung chi:

a) Chi cho hoạt động thường xuyên, trong đó chi nhuận bút tối đa không quá 15% tổng số thu theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

b) Chi tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác;

c) Được trích lập và sử dụng các qũy theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Các nội dung chi nêu trên không bao gồm các khoản chi: đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của Nhà nước; chương trình mục tiêu quốc gia; đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước; chi đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Nhà nước. Các khoản chi này được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Số kinh phí nêu trên, nếu không sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Điều 5. Đài Tiếng nói Việt Nam được chủ động xây dựng định mức, Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có nội dung tiền lương, tiền công, thù lao, nhuận bút theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính đơn vị sự nghiệp có thu và Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút, phù hợp với đặc điểm hoạt động và bảo đảm ổn định thu nhập cho cán bộ, công nhân viên của Đài. Trên cơ sở đó, Đài thống nhất với các Bộ : Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn hoá - Thông tin để triển khai thực hiện.

Điều 6. Trong năm 2003, khi Nhà nước thay đổi chính sách, chế độ, Đài Tiếng nói Việt Nam tự trang trải các khoản chi tăng thêm theo chính sách, chế độ mới.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Những Quyết định và các văn bản hướng dẫn trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 8. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, các Bộ trưởng: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2003/QĐ-TTg thực hiện chế độ Tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status