Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 798/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 05/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công

Ngày 05/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 798/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Kế hoạch triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công

Theo đó, nhằm mục đích thực hiện hiệu quả Quyết định 213/QĐ-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Bộ Tài chính đề ra các yêu cầu sau:

- Phổ biến đầy đủ các nội dung của Quyết định 213/QĐ-TTg năm 2024 đến các bộ, ngành, địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định 213/QĐ-TTg năm 2024 để bảo đảm việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Nội dung thực hiện:

- Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định 213/QĐ-TTg năm 2024.

- Thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 798/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 05/4/2024.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 798/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 213/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
ĐƠN VỊ, TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung trong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Cục TH&TKTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Khắng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 213/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05/4/2024 của Bộ Tài chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi là Quyết định số 213/QĐ-TTg) tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cơ quan trung ương của các tổ chức (tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội), Ngân hàng Chính sách xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Bộ, cơ quan trung ương), địa phương.

2. Yêu cầu

a) Phổ biến đầy đủ các nội dung của Quyết định số 213/QĐ-TTg đến các bộ, ngành, địa phương.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg để bảo đảm việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản.

2. Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg .

4. Thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Bộ Tài chính

a) Khảo sát, xác định các chỉ tiêu kiểm kê, xây dựng dự thảo Văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, Biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê.

Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2024

b) Thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê đã xác định và dự thảo Văn bản hướng dẫn (dự kiến thử nghiệm tại 03 địa phương và 02 Bộ).

Thời gian thực hiện: Tháng 4-5/2024

c) Ban hành văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, Biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2024

d) Hướng dẫn, tập huấn các bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm kê.

Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2024

đ) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê.

Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2025

2. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông)

2.1. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải).

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá.

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.3. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.4. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị; tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị.

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh tế.

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.6. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao.

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.7. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung.

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hoá.

Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024 (thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc cụ thể theo thời gian của Bộ Tài chính tại điểm 1 Mục này).

2.9. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chỉ tiêu kiểm kê đối với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để phù hợp với nội dung Đề án kiểm kê đất đai.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2024.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025

c) Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của bộ, cơ quan trung ương, địa phương (trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ và thời hạn thực hiện của từng đối tượng kiểm kê, đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và các đơn vị khác có liên quan).

Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2024

d) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê Bộ Tài chính đã xây dựng (áp dụng cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thuộc phạm vi kiểm kê thử nghiệm của Bộ Tài chính)

Thời gian thực hiện: Tháng 4-5/2024

đ) Hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9-12/2024

e) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê gửi Bộ Tài chính.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/6/2025

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành địa phương căn cứ nội dung Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này để ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

2. Việc triển khai Kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Bộ, ngành địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 798/QĐ-BTC ngày 05/04/2024 kế hoạch triển khai Quyết định 213/QĐ-TTg Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.983

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!