Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 62/2022/QĐ-UBND khung giá dịch vụ sử dụng đò khu du lịch Vân Long Ninh Bình

Số hiệu: 62/2022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Cao Sơn
Ngày ban hành: 22/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2022/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ TẠI KHU DU LỊCH VÂN LONG, XÃ GIA VÂN, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 174/TTr-STC ngày 03/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2022.

2. Bãi bỏ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành khung giá dịch vụ sử dụng đò tuyến Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng đò khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm:

a) Căn cứ Khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định này, quy định giá cụ thể dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đảm bảo không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa.

b) Báo cáo giá cụ thể dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho Sở Du lịch, Sở Tài chính trước khi triển khai thực hiện.

c) Tổ chức triển khai thực hiện niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật về giá.

2. Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; kê khai thuế, nộp các khoản thuế theo quy định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Giám đốc các sở: Tài chính, Du lịch, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Vân; Thủ trưởng đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng đò khu du lịch Vân Long và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL -Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP5.
Zh_VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Cao Sơn

 

KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ TẠI KHU DU LỊCH VÂN LONG, XÃ GIA VÂN, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị tính: Đồng/hành khách/chuyến đò

STT

Nội dung

Giá tối thiểu (đã bao gồm VAT)

Giá tối đa (đã bao gồm VAT)

1

Người trên 15 tuổi đến dưới 60 tuổi.

70.000

80.000

2

Trẻ em từ 06 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên).

35.000

40.000

3

Miễn thu đối với trẻ em dưới 06 tuổi.

 

 

Đơn giá trên áp dụng cho hành khách đi 01 tuyến, bao gồm 02 chiều (đi và về), số lượng chở tối đa 03 hành khách/chuyến đò. Trong trường hợp khách du lịch đi với số lượng ít hơn số quy định, hợp tác xã dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long vẫn bố trí thuyền để phục vụ khách.

- Tuyến 1: Bến thuyền - Hang Bóng - Kẽm Trăm - Bến Thuyền.

- Tuyến 2: Bến thuyền - Núi Mồ Côi - Khu Đá Bàn - Bến Thuyền.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2022/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 về khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.056

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!