Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 536/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 27/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG CHO NĂM 2011 CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG LĨNH VỰC CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008, Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BNN-TC, ngày 25/01/2011, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng lần 1 cho Văn phòng Bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng Điều phối quan hệ đối tác trong lĩnh vực cấp nước và VSNT tại Công văn số 06/VPĐT ngày 22/4/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết chi ngân sách vốn đối ứng năm 2011 cho Văn phòng Điều phối quan hệ đối tác trong lĩnh vực cấp nước và Vệ sinh nông thôn (cấp kinh phí thông qua Văn phòng Bộ); cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền: 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

2. Nội dung: Vốn đối ứng cho vận hành, quản lý Văn phòng Điều phối quan hệ đối tác trong lĩnh vực cấp nước và Vệ sinh nông thôn.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thực hiện và đảm bảo các cam kết, thỏa thuận với Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

BIỂU CHI TIẾT

DỰ TOÁN KINH PHÍ
(Kèm theo Quyết định số 536/QĐ-BNN-TC, ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ĐVT: đồng

STT

Khoản mục chi phí

Số tiền

Ghi chú

1

Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm

30.000.000

Theo QĐ phân công, cử người

2

Cước phí điện thoại

10.000.000

 

3

Điện nước và các dịch vụ

34.500.000

 

4

Chi phí cho các cuộc họp

20.000.000

 

5

Văn phòng phẩm

5.500.000

 

 

Tổng cộng

100.000.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 536/QĐ-BNN-TC ngày 27/04/2011 về phê duyệt dự toán chi ngân sách Nhà nước vốn đối ứng cho ngày 27/04/2011 của văn phòng điều phối quan hệ đối tác trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196