Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 524/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 524/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011 CỦA VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NNNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008, Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ: Quyết định số 458/QĐ-BNN-HTQT , ngày 14/3/2011, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt và giao thực hiện Dự án “Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh” do Tập đoàn CHINFON tài trợ; Quyết định số 400/QĐ-BNN-TC, ngày 04/04/2011, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2011 cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT tại Công văn số 119/CV/CSCL-DACF ngày 15/4/2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết chi ngân sách vốn đối ứng năm 2011 cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT với các nội dung cụ thể sau:

1. Tổng số tiền: 300 triệu đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).

2. Nội dung: Vốn đối ứng cho Dự án “Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh” do Tập đoàn CHINFON tài trợ.

(Chi tiết theo các Phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thực hiện và đảm bảo các cam kết, thỏa thuận với các Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

BIỂU 01

DỰ TOÁN KINH PHÍ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CLPTNNNT DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN CỦ CHI - TP.HCM”
(Kèm theo Quyết định số 524/QĐ-BNN-TC ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: đồng

STT

HẠNG MỤC

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Thuê văn phòng làm việc

tháng

12

15.000.000

180.000.000

2

Tiền điện

tháng

12

2.500.000

30.000.000

3

Tiền nước

tháng

12

200.000

2.400.000

4

Cước phí Internet

tháng

12

1.200.000

14.400.000

5

Phụ cấp kiêm nhiệm cho:

 

 

 

51.000.000

 

Giám đốc Dự án

tháng

12

1.200.000

14.400.000

 

Điều phối viên Dự án

tháng

12

1.100.000

13.200.000

 

Kế toán Dự án

tháng

12

1.100.000

13.200.000

 

Cán bộ hành chính Dự án

tháng

12

850.000

10.200.000

6

Chi khác

tạm tính

 

 

22.200.000

 

Tổng cộng

 

 

 

300.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 524/QĐ-BNN-TC ngày 22/04/2011 về phê duyệt dự toán chi tiết chi ngân sách vốn đối ứng ngày 22/04/2011 cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.836

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198