Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 397/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Phạm Văn Hảo
Ngày ban hành: 23/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

04 lĩnh vực trong Chương trình thực hành tiết kiệm của Cục hàng không Việt Nam năm 2024

Ngày 23/02/2024, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 397/QĐ-CHK về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

04 lĩnh vực trong Chương trình thực hành tiết kiệm của Cục hàng không Việt Nam năm 2024

Theo đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Cục Hàng không Việt Nam theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

1. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm phải đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định bảo đảm công khai, minh bạch.

- Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không

+ Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước

+ Các đơn vị phải chủ động cân đối, sắp xếp nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ.

- Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

+ Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác.

2. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

- Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

- Rà soát các khoản tạm ứng đảm bảo việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật;

- Hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đấu thầu.

+ Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

3. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Tập trung đẩy nhanh công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch được Bộ GTVT giao.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Tổ chức rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định.

+ Tổ chức xử lý tài sản công theo đúng pháp luật không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

4. Thực hành tiết kiệm trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

- Thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn với tinh giảm biên chế nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

+ Xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Tăng cường kỷ luật công vụ; kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+ Minh bạch hóa quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Xem chi tiết tại Quyết định 397/QĐ-CHK có hiệu lực từ ngày 23/02/2024.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2024.

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP);

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 07/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-CHK ngày 09/11/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Hàng không Việt Nam năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng, Chánh thanh tra Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT; TC (15b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Hảo

 

CHƯƠNG TRÌNH

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM NĂM 2024
( Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CHK ngày    tháng    năm 2024 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.)

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2024.

1. Mục tiêu:

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH12 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

2. Yêu cầu:

- THTK, CLP phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ giai đoạn 2021-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021, chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 07/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về về việc ban hành chương trình tổng thể THTK, CLP năm 2024.

- Đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2024 trên cơ sở thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị Quốc hội đã đề ra tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP; Gắn với thực hiện Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) tại Quyết định số 65/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2024 về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực có liên quan được điều chỉnh tại Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn;

- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi; phải tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

3. Nhiệm vụ trọng tâm.

Chương trình THTK, CLP năm 2024 cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán được giao và đúng chế độ, chính sách hiện hành. Thường xuyên cập nhập, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cho phù hợp với quy định của pháp luật, bổ sung định mức chi tiêu công, tài sản công, xe công, khoán chi, khoán kinh phí sử dụng tài sản công.

- Thực hiện quản lý tài sản công theo quy định tại Luật quản lý tài sản công, việc mua sắm tài sản phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định của nhà nước; THTK, CLP trong công tác mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung; đẩy mạnh áp dụng mua sắm thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 53/QH-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng và tiến độ thực hiện.

- THTK, CLP trong việc quản lý, sử dụng lao động nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện việc tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, vi phạm kỷ luật lao động hoặc đôi dư so với biên chế được giao. Phát huy có hiệu quả về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính theo quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THTK,CLP. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC.

THTK, CLP năm 2024, thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Cục HKVN theo quy định của Luật THTK, CLP trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm phải đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bảo đảm công khai, minh bạch.

- Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí, lệ phí và thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; đối với cơ quan sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị phải chủ động cân đối, sắp xếp nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ.

- Trên cơ sở dự toán NSNN, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không được giao trong năm, số thực hiện năm trước, các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chi cụ thể như: Văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng dầu, vật tư làm thẻ, phôi thẻ, công tác phí, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi mua sắm, sửa chữa, tài sản, trang thiết bị làm việc, đầu tư xây dựng các dự án, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ...

- Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 149/QĐ- BGTVT ngày 07/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành chương trình tổng thể THTK, CLP năm 2024 của Bộ GTVT, trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

- Trưởng các phòng nghiệp vụ, chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến quản lý đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục HKVN, trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án do mình quản lý, tham mưu thẩm tra, tham mưu phê duyệt thực hiện.

- Rà soát các khoản tạm ứng đảm bảo việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật; hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ của công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch được Bộ GTVT giao.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đấu thầu. Từ đó kịp thời phát hiện ra những sai phạm và tránh thất thoát, lãng phí. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Triển khai thực hiện nghiêm Luật Quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức về quản lý, sử dụng tài sản công làm cơ sở lập kế hoạch, dự toán, quản lý, bố trí sử dụng, xử lý tài sản công theo đúng quy định.

- Tập trung đẩy nhanh công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ- CP, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch được Bộ GTVT giao.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, công khai, minh bạch. Triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, đơn vị do nhà nước đầu tư, quản lý.

- Tổ chức rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Tổ chức xử lý tài sản công theo đúng pháp luật không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

4. Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

- Thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn với tinh giảm biên chế nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Tăng cường kỷ luật công vụ; kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong xử lý công việc. Minh bạch hóa quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP với các hình thức đa dạng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả; đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

3. Công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước:

- Tiết kiệm chi tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ tân, khánh tiết, chi tổng kết, khởi công, đón nhận danh hiệu, tiếp khách. Tăng cường hình thức họp trực tuyến hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí hội họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu;

- Tiết kiệm chi công tác phí, điện nước, điện thoại, nhiên liệu công tác, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Trong đó xem xét, cân nhắc kỹ trong việc cử cán bộ đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác, kết hợp các đoàn đi công tác); sử dụng tối đa vé giá giảm, giá rẻ nhằm bảo đảm hiệu quả công tác và sử dụng tiết kiệm kinh phí;

- Định kỳ thống kê, báo cáo công tác quản lý vật tư làm thẻ, phôi thẻ; phôi giấy chứng nhận, phôi giấy phép hành nghề; hạn chế tối đa việc hỏng hóc, mất phôi thẻ, giấy chứng nhận, phôi giấy phép hành nghề;

- Tổ chức triển khai tốt các quy định của Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị; Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

4. Đưa công tác tổ chức thi cấp giấy phép về lý thuyết bằng hình thức trực tuyến vào nề nếp và cải tiến phương pháp thi thực hành để đánh giá đúng năng lực của nhân viên hàng không; triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến.

5. Hoàn thiện, sửa đổi các quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình mới; công tác điều hành quản lý của đơn vị thực hiện qua Portal Office.

6. Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảm khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ.

7. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. Trong đó, chú trọng việc thực hiện công khai việc sử dụng NSNN, công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra các đơn vị mình.

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục KHVN có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai và kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai đối với đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, thời gian lao động, tài nguyên thiên nhiên và việc xử lý các hành vi vi phạm đó.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Cục HKVN có trách nhiệm xây dựng và ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2024 của đơn vị mình trong đó cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

2. Người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị mình và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, lồng ghép việc đề xuất thi đua khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác THTK, CLP.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2024. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí.

4. Các đơn vị trực thuộc Cục HKVN có trách nhiệm báo cáo về tình hình THTK,CLP của đơn vị về Cục HKVN trước ngày 25/01/2025. Báo cáo đầy đủ nội dung và biểu mẫu đúng quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP.

5. Phòng Tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT về công tác THTK, CLP.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 397/QĐ-CHK Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 23/02/2024 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


623

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!