Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3935/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện chính sách ngân sách địa phương đảm bảo năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3935/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3935/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ KINH PHÍ TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CHO TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẢM BẢO NĂM 2016

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc: “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công”; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ v: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về: “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;

Căn cứ Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc: “Quy định việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh”; Công văn số 2797/CVLT-BQP-BTC ngày 10/9/2012 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính về việc: “Tăng cường hỗ trợ cho nhiệm vụ quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”;

Căn c Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016”; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc: “Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016”; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 649/CV-HĐND ngày 04/10/2016 về việc: “Phân bổ nguồn kinh phí từ ngun Trung ương hỗ trợ một số chính sách ngân sách địa phương đảm bảo năm 2016”;

Căn cứ Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện một số chính sách ngân sách địa phương đảm bảo năm 2016 để các ngành, các đơn vị, UBND các địa phương có liên quan và các chủ đầu tư thực hiện; với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung hỗ trợ:

1.1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng

a) Kinh phí thực hiện các Đề án tăng cường công tác an ninh Quốc phòng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

b) Hỗ trợ công tác đối ngoại quân sự theo Kế hoạch đối ngoại quân sự năm 2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Biên bản thỏa thuận hợp tác về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

c) Kinh phí đi ứng ngân sách Trung ương mua xe ô tô bán tải trang bị cho các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

1.2. Htrợ kinh phí cho các huyện biên giới (ưu tiên các huyện có cửa khu Quốc tế) để thực hiện công tác đối ngoại và giữ gìn an ninh trật tự biên giới đất liền.

1.3. Hỗ trợ kinh phí xây dựng nâng cấp các tuyến đường phòng thủ chiến đấu.

2. Kinh phí hỗ trợ giao kế hoạch đt này:

2.1. Tổng số: 21.000,0 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng).

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2.2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Trung ương hỗ trợ một số chính sách ngân sách địa phương đảm bảo trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện các thủ tục nghiệp vụ để thông báo cụ thể mức kinh phí hỗ trợ và mục tiêu thực hiện cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

3.2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến ngành; theo dõi, đôn đốc và phối hợp kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các chủ đầu tư theo quy định.

3.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; UBND các huyện, các ngành và các đơn vị được giao kế hoạch kinh phí hỗ trợ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng kinh phí đúng ni dung, mục tiêu, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; UBND các huyện, các ngành và các đơn vị được giao kế hoạch kinh phí hỗ trợ căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm tchức thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện được hỗ trợ kinh phí đợt này; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Thường trực Tỉnh ủy (
để báo cáo);
- Thường trực HĐND t
nh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn20
16196 (18).

CH TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHỤ BIỂU

PHÂN BỔ KINH PHÍ TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CHO TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẢM BẢO NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí đơn vị đề nghị

Kinh phí hỗ trợ giao kế hoạch đợt này

Mục tiêu

 

Tổng cộng:

 

29.291

21.000

 

I

Hỗ tr kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng

 

7.289

5.969

 

1

Kinh phí thực hiện năm 2016 Đề án "Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020"

Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tnh Thanh Hóa

914

900

Triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm

2

Kinh phí thực hiện năm 2016 Đề án "Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, bo đm an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020"

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh Thanh Hóa

973

900

Triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm

3

Kinh phí đối ứng ngân sách Trung ương mua xe ô tô bán tải trang bị cho các đồn biên phòng trên địa bàn tnh Thanh Hóa

Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tnh Thanh Hóa

2.818

2.818

 Mua xe bán ti phục vụ công tác quản lý bo vệ biên giới. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cấp 50%, còn lại 50% ngân sách tnh hỗ trợ

4

Bộ Chhuy Quân sự tnh Thanh Hóa (Kinh phí hoạt động đối ngoại quân sự)

Bộ Ch huy Quân sự tnh Thanh Hóa

2.584

1.351

Thực hiện nhiệm vụ đi ngoại

II

H tr kinh phí đối ngoại các huyện có biên gii Việt Lào

 

8.762

4.500

 

1

Htrợ kinh phí hoạt động đi ngoại huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh

2.800

900

Thực hiện nhiệm vụ đặc thù

2

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối ngoại huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa

1.300

900

-nt-

3

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đi ngoại huyện Thường Xuân

Huyện Thường Xuân

1.662

900

-nt-

4

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối ngoại huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát

1.500

900

-nt-

5

Htrợ kinh phí hoạt động đối ngoại huyện Quan Sơn

Huyện Quan Sơn

1.500

900

-nt-

III

Hỗ trợ nâng cấp đường phòng thủ chiến đấu

 

13.240

10.531

 

1

Hỗ trợ nâng cấp đường vào khu cơ động chiến đấu xã Thành An - Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành

6.432

5.220

Ngân sách tnh hỗ trợ chi phí xây dựng; phần còn lại ngân sách huyện đm bo để triển khai hoàn thành dự án

2

Hỗ trợ nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng th quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn

6.808

5.311

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3935/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện chính sách ngân sách địa phương đảm bảo năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79