Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 15/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/QB-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 37/TTr-SXD ngày 08/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang áp dụng cho các nghĩa trang được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

(Có Bảng giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo).

Các dịch vụ khác không có đơn giá tại Bảng giá kèm theo Quyết định này do các đơn vị quản lý nghĩa trang tự thống nhất thỏa thuận với các cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu.

Điều 2. Đơn vị quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nghĩa trang có trách nhiệm niêm yết công khai cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được biết và thực hiện thỏa thuận ký hợp đồng, tổ chức thu, quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định. Đối với khách hàng là đối tượng được hưởng chế độ chính sách xã hội thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thu, quản lý, sử dụng dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (B/c);
- Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy TT HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ Lãnh đạo VP, TH, các phòng CV;
+ Trung tâm thông tin;
+ Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị

Giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT)

TP Bắc Giang

Việt Yên

Hiệp Hòa

Tân Yên

Yên Dũng

Lạng Giang

Lục Nam

Yên Thế

Lục Ngạn

Sơn Động

1

Đào đất huyệt mộ bằng thủ công

đồng/m3

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

247.000

247.000

247.000

247.000

2

Đắp đất huyệt mộ bằng thủ công

đồng/m3

111.000

111.000

111.000

111.000

111.000

111.000

106.000

106.000

106.000

106.000

3

Xây mộ gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày <=33 cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75

đồng/m3

1.068.000

1.068.000

1.055.000

1.069.000

1.069.000

1.070.000

1.050.000

1.051.000

1.054.000

1.045.000

4

Trát mộ, đày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75

đồng/m2

71.000

71.000

71.000

72.000

72.000

72.000

68.000

69.000

69.000

68.000

5

Ốp mộ bằng gạch gạch Ceramic

đồng/m2

266.000

266.000

265.000

266.000

266.000

266.000

259.000

260.000

260.000

259.000

6

Vệ sinh, duy tu, chăm sóc hoa cỏ khuôn viên nghĩa trang và mộ cá nhân, phục vụ thăm viếng

đồng/tháng /mộ

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 389/QĐ-UBND ngày 15/05/2020 về giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


782

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97