Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2002/QĐ-UB thành lập Quĩ Khuyến nông Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 26/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 27/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUĨ KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ BAN HÀNH QUI CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 13/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ công tác Khuyến nông;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XII tại kỳ họp thứ 6 ngày 18 tháng 01 năm 2002
Căn cứ mục tiêu và nhiệm vụ công tác Khuyến nông Thành phố Hà Nội đến năm 2005 và những năm tiếp theo;
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại từ trình liên ngành số : 434/TTr - LN ngày 4 tháng 02 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội và ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến nông của Thành phố Hà Nội.

Điều 2 : Giao Giám đốc Sở Tài chính Vật Giá chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Giám đốc Trung tâm Khuyến nông trong việc thực hiện qui chế; đảm bảo việc sử dụng Quỹ khuyến nông đúng mục đích, có hiệu quả, đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở : Tài chính Vật giá; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 26/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội được hình thành nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, tạo điều kiện chủ động thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông, phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô. Quỹ khuyến nông hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận.

Điều 2 : Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố uỷ quyền cho Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội làm chủ tài khoản Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội và có trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng qui định của Quy chế này và tuân thủ chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3 : Quỹ khuyến nông Thành phố Hà Nội được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, được bảo toàn vốn và số dư còn lại cuối năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. Quỹ được sử dụng con dấu của Trung tâm Khuyến nông và có 1 kế toán chuyên trách trong biên chế được duyệt của Trung tâm khuyến nông theo dõi và quản lý theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Chương 2:

NGUỒN HÌNH THÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

Điều 4 : Các nguồn hình thành quỹ Khuyến Nông Thành phố Hà Nội.

 4.1. Ngân sách Thành phố cấp; Ngoài khoản cấp vốn ban đầu 05 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Thành phố để hình thành Quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của UBND Thành phố, tuỳ theo tình hình cụ thể hàng năm và căn cứ kết quả, hiệu quả hoạt động của Quỹ, UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố quyết định trích từ Ngân sách Thành phố bổ sung nguồn vốn cho Quỹ để hoạt động.

 4.2. Hộ nông dân nộp 10% giá trị sản lượng nông nghiệp tăng lên do việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ở những mô hình Khuyến nông đã được Ngân sách và Quỹ hỗ trợ, có giá trị sản lượng tăng từ 1 triệu đồng/vụ trở lên được thể hiện trong hợp đồng thoả thuận.

 4.3. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 4.4. Nguồn kết dư quĩ năm trước.

 4.5. Thu hồi nguồn vốn cho vay của quĩ từ những chương trình, dự án mô hình phát triển mở rộng qui mô sản xuất của những mô hình tiên tiến được chuyển giao đến các hộ nông dân.

 4.6. Thu phí quản lý quĩ 0,2%/tháng của vốn vay có thu hồi để phục vụ việc quản lý Quỹ Khuyến nông.

Điều 5 : Nội dung sử dụng Quỹ

 5.1. Cho vay đối với những chương trình, dự án để mở rộng qui mô sản xuất của những mô hình Khuyến nông tiên tiến đã được chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả đến các hộ nông dân. Mức cho vay tối đa không quá 50% nhu cầu vật tư của từng mô hình theo dự án hoặc phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 5.2. Chi ứng trước từ 50% - 70% cho việc mua giống, vật tư kỹ thuật, tập huấn để thực hiện nghiệp vụ Khuyến nông theo kế hoạch hoạt động nghiệp vụ Khuyến nông đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông phê duyệt nhưng chưa được cấp kinh phí nhằm đảm bảo kịp mùa vụ và được hoàn trả khi ngân sách cấp theo dự toán năm được duyệt.

 5.3. Khoản thu 10% giá trị sản lượng nông nghiệp tăng lên từ các mô hình Khuyến nông qui định ở khoản 4.2 Điều 4 chương II được coi là 100% và phân bổ để sử dụng như sau :

 - 50% để hỗ trợ các mô hình khuyến nông gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng trên cơ sở hợp đồng thoả thuận giữa hai bên.

 - 30% phụ cấp ngoài lương cho cán bộ Khuyến nông.

 - 20% khen thưởng cho công tác Khuyến nông được vận dụng theo chế độ qui định tại thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính.

 5.4. Chi cho việc quản lý Quỹ khuyến nông từ khoản thu phí 0,2%/tháng của vốn cho vay có thu hồi cho những nội dung sau : chi thẩm định dự án, phương án vay vốn, hội họp, hội nghị, thuê lao động hợp đồng và chi khác.

Điều 6 : Mở tài khoản quỹ khuyến nông và nộp các nguồn thu vào quỹ.

 - Giám đốc Trung tâm khuyến nông thực hiện mở tài khoản của Quỹ Khuyến nông tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

 - Sở Tài chính vật giá hướng dẫn Trung tâm Khuyến nông làm thủ tục nộp các nguồn thu vào Quỹ, gồm : thu viện trợ, thu đóng góp của các tổ chức, cá nhân và thu khác của Quĩ theo đúng chế độ quản lý tài chính và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7 : Lập kế hoạch hoạt động và dự toán thu - chi Quỹ Khuyến nông.

 - Hàng năm, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán thu - chi của Quỹ Khuyến nông trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính Vật giá xem xét, thẩm định báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

 - Đối với các chương trình, dự án hoặc phương án cho vay từ Quỹ Khuyến nông phải có đề nghị của chủ dự án, phương án được chính quyền địa phương xác nhận, có sự thẩm định và trình của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính Vật giá xét duyệt trước khi lập dự toán chung.

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động chuyên môn; đồng thời phối hợp cùng các Sở Tài chính Vật giá quản lý dự toán thu - chi Quĩ Khuyến nông Hà Nội.

Điều 8 : Bảo toàn Quỹ Khuyến nông

 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chịu trách nhiệm bảo toàn Quỹ Khuyến nông thông qua hợp đồng cho vay và thu hồi vốn thuộc các nguồn thu theo qui định.

Điều 9 : Quyết toán Quỹ Khuyến nông.

 - Hàng năm và định kỳ quý, 6 tháng Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thực hiện quyết toán các hoạt động thu - chi của Quỹ Khuyến nông theo Quy chế quản lý Quỹ và theo Pháp lệnh Kế toán thống kê. Kết thúc năm, báo cáo quyết toán được gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính Vật giá để thẩm tra phê duyệt; đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố theo qui định của chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính Vật giá có trách nhiệm định kỳ kiểm tra nội dung thu - chi và quyết toán Quỹ của Trung tâm Khuyến nông.

 - Cuối năm, Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp với Giám đốc Trung tâm Khuyến nông kiểm soát tình hình thực hiện thu - chi của Quỹ Khuyến nông và xác định số dư, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để quyết định chuyển sang năm sau.

 - Trong năm tài chính, việc điều hành chi của Quỹ phải căn cứ vào khả năng thu, trong trường hợp có biến động về số thu và nhiệm vụ chi, theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10 : Quy chế này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

 Trong quá trình thực hiện qui chế, nếu có vướng mắc hoặc có những thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính - Vật giá để xem xét trình UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2002/QĐ-UB thành lập Quĩ Khuyến nông Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.937

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100