Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2017 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế, thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 2363/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 20/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2363/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/BYT-BNV ngày 23/2/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 455/TTr-SYT ngày 21/02/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 713/TTr-SNV ngày 30/3/2017 về việc giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện nhiệm vụ

Bệnh viện thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động, gồm:

a. Nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

b. Các nhiệm vụ tự xác định khác ngoài nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện của đơn vị; Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động, vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu, hoạt động dịch vụ, báo cáo Sở Y tế để đăng ký, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

c. Hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và các hợp đồng kinh tế khác, phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị và quy định của pháp luật;

d. Các hoạt động liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp thành lập cơ sở hạch toán độc lập trong khuôn viên hiện có của bệnh viện, bệnh viện xây dựng đề án báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt; cơ sở hạch toán độc lập phải là đơn vị kế toán cấp dưới của Bệnh viện, do bệnh viện trực tiếp quản lý, điều hành, hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư và được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành.

đ. Quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn huy động, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e. Tham dự đấu thầu các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị;

g. Sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Về tổ chức bộ máy

a. Bệnh viện được quyết định thành lập hoặc giải thể, tổ chức lại các khoa, phòng và tổ chức khác trực thuộc trên cơ sở quy hoạch hoặc phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Bệnh viện được thành lập, sắp xếp lại, giải thể các tổ chức sự nghiệp trực thuộc tự đảm bảo kinh phí hoạt động để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị.

c. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể và quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc do Giám đốc Bệnh viện quy định.

3. Về biên chế, lao động hợp đồng

a. Lập kế hoạch biên chế, lao động hợp đồng: Căn cứ theo quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và khả năng thực tế, Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch biên chế, lao động hợp đồng hàng năm, trong đó ghi rõ số lượng nhân lực cần thiết của từng tổ chức trực thuộc, yêu cầu về chất lượng, cơ cấu viên chức, thời gian sử dụng.

b. Thẩm quyền quyết định và phê duyệt biên chế, lao động hợp đồng:

- Giám đốc Bệnh viện được quyền quyết định kế hoạch biên chế và có trách nhiệm báo cáo kế hoạch biên chế để Sở Y tế tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát;

- Giám đốc Bệnh viện được tự quyết định kế hoạch sử dụng lao động hợp đồng làm việc tại đơn vị.

c. Giám đốc Bệnh viện được quyết định ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu thực tế của đơn vị (đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên); ký hợp đồng và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng

a. Tuyển dụng và tiếp nhận viên chức, lao động hợp đồng:

- Tuyển dụng viên chức:

+ Hàng năm, Bệnh viện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trong đó xác định rõ số lượng cần tuyển của từng ngạch, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, thời gian tuyển dụng. Giám đốc Bệnh viện quyết định kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để làm cơ sở kiểm tra, giám sát.

+ Giám đốc Bệnh viện được quyết định tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển phù hợp với đặc điểm chuyên môn của từng lĩnh vực cần tuyển và điều kiện cụ thể của đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận viên chức: Giám đốc Bệnh viện được quyền quyết định tiếp nhận viên chức có chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính và tương đương trở xuống.

- Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức (đối với chức danh tương đương bác sỹ chính trở xuống), ký hợp đồng làm việc với những người đã được tuyển dụng, trên cơ sở bảo đảm đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp cần tuyển và phù hợp với cơ cấu chức danh nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ, viên chức phải phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với chức danh nghề nghiệp viên chức và quy định của nhà nước về trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận lao động hợp đồng theo quy định.

b. Về đào tạo, bồi dưỡng:

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch biên chế và nhu cầu đào tạo, Giám đốc Bệnh viện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức của đơn vị.

- Giám đốc Bệnh viện quyết định việc cử viên chức, lao động hợp đồng từ cấp trưởng khoa phòng và tương đương trở xuống đi học tập, đào tạo trong nước;

- Giám đốc Bệnh viện đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc cử đi học tập, đào tạo trong nước đối với cấp phó giám đốc bệnh viện; cử đi học tập, đào tạo tại nước ngoài đối với công chức, viên chức theo quy định của Thành phố.

c. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý:

- Giám đốc Bệnh viện trình Sở Y tế quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức đối với cấp phó giám đốc bệnh viện.

- Giám đốc Bệnh viện quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức các chức danh lãnh đạo, quản lý của các tổ chức trực thuộc đơn vị theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

d. Về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, chuyển loại viên chức:

- Giám đốc Bệnh viện trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển loại chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các ngạch Bác sỹ cao cấp và tương đương.

- Giám đốc Bệnh viện quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với những người được tuyển dụng lần đầu; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; chuyển loại viên chức sau đào tạo hoặc sau khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ chức danh nghề nghiệp tương đương Bác sỹ chính trở xuống.

đ. Về bố trí, phân công công tác, điều động, biệt phái, luân chuyển, chấm dứt hợp đồng làm việc:

- Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm bố trí, phân công công tác, giao nhiệm vụ cho viên chức phù hợp với trình độ đào tạo và chức danh nghề nghiệp của viên chức, bảo đảm các chế độ, chính sách và điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ;

- Giám đốc Bệnh viện quyết định việc điều động, biệt phái, luân chuyển, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với lao động hợp đồng và cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ chức danh nghề nghiệp tương đương Bác sỹ chính trở xuống theo quy định của pháp luật.

e. Về việc nâng lương:

- Giám đốc Bệnh viện quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương trở lại sau thời gian bị kéo dài đối với cán bộ viên chức (bao gồm cả kế toán trưởng) và lao động hợp đồng của đơn vị.

- Giám đốc Bệnh viện đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng lương đối với cấp phó giám đốc bệnh viện và các cán bộ, viên chức có chức danh nghề nghiệp bác sỹ cao cấp và tương đương.

g. Về chế độ hưu trí, thôi việc, kéo dài thời gian công tác:

- Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trước 06 tháng tính đến ngày cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng đủ tuổi nghỉ hưu.

- Giám đốc Bệnh viện ra quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính và tương đương trở xuống theo quy định của pháp luật.

- Đối với cán bộ, viên chức có chức danh nghề nghiệp bác sỹ cao cấp và tương đương, cấp phó giám đốc bệnh viện: Giám đốc Bệnh viện báo cáo cơ quan có thẩm quyền ban hành thông báo và quyết định nghỉ hưu, thôi việc, kéo dài thời gian công tác theo quy định.

- Giám đốc Bệnh viện được quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính và tương đương trở xuống theo quy định của pháp luật.

h. Nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật:

- Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Sở Y tế nhận xét, đánh giá theo quy định.

- Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm nhận xét, đánh giá tất cả cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị, thực hiện chế độ thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc Bệnh viện được quyết định kỷ luật cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính và tương đương trở xuống theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội và các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai Quyết định và theo dõi trong quá trình thực hiện bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Y tế:

- Chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Bệnh viện Tim Hà Nội báo cáo UBND Thành phố.

3. Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội:

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng Quyết định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

- Chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật đối với các quyết định thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị.

- Trường hợp nguồn thu, nhiệm vụ của đơn vị có biến động làm thay đổi khả năng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đơn vị báo cáo Sở Y tế trình UBND Thành phố để xem xét điều chỉnh mức độ tự chủ trước thời hạn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm toán theo quy định.

- Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
-
TTTU, TTHĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP UBNDTP: PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công; KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (5 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2017 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế, thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177