Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2315/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2315/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2315/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Danh sách thành viên Ban soạn thảo và Tổ Biên tập kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, TCTL (VT, PCTTr, ĐĐ 10b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2315/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban;

4. Ông Vũ Văn Tú, Q. Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên thường trực;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Q. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên;

6. Ông Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

7. Ông Trần Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an - Ủy viên;

8. Bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Ủy viên;

9. Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp, Bộ Công thương - Ủy viên;

10. Ông Thái Phúc Thành, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ - Ủy viên;

12. Ông Võ Đình Tuyên, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Chi Lan, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp - Ủy viên.

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2315/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Văn Tú, Q. Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Tổ phó;

3. Ông Phạm Hồng Quang, Vụ tởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

4. Ông Lê Thanh Cao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

5. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

6. Bà Phạm Thúy Lâm, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Võ Đình Tuyên, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Cảnh Thăng, Chuyên viên, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp - Ủy viên;

9. Bà Trần Thị Nga, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên;

10. Ông Lê Hồng Quang, Phó Trưởng phòng Phòng chống thiên tai, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

11. Ông Vũ Huy Khánh, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Bộ Công an - Ủy viên;

12. Ông Trần Hữu Thiêm, Phó Trưởng phòng, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp, Bộ Công thương - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Hữu Điệp, Chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Thanh Quyền, Thanh tra viên Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ - Ủy viên;

15. Ông Lê Văn Minh, Chuyên viên chính, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ủy viên;

16. Bà Kiều Thị Thanh, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

17. Ông Phạm Đức Luận, Trưởng phòng Quản lý đê, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

18. Ông Lê Đức Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý đê, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

20. Ông Trần Công Tuyên - Chuyên viên, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Quốc Oai - Chuyên viên, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

Một số cán bộ công chức, viên chức thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi tham gia xây dựng Nghị định theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2315/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238