Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 19/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 23/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định v nguyên tc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển ngun ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 180/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tchức trin khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2017 và áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2017-2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phvà các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trc Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo TB, Cổng thông tin điện t TB;
- Báo Thái Bình, Đài PT và TH Thái Bình;
- Các Phòng: TH, CTXDGT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

QUY ĐỊNH

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

1. Các nguyên tắc chung:

- Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 phải đáp ứng các quy định chung của nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020, phi tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển phải đảm bảo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách; thực hiện phân cấp quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, địa phương.

- Bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng vn đu tư. Chỉ b trí vn cho các dự án đã đủ thủ tục đu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. Tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Đảm bảo công khai minh bạch trong việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Dự kiến phân bổ 90% tổng mức kế hoạch đầu tư trung hạn theo danh mục và mức vn cho từng dự án; dành 10% tổng số vốn ngân sách (chưa phân bổ chi tiết) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017-2020 để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và sửa chữa lớn để thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

2. Nguyên tắc cụ thể: Việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

- Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; đối với vốn cân đối ngân sách địa phương ưu tiên bố trí đối ứng các dự án sử dụng vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

- Đối với nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Mục II Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

II. TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN B VN ĐẦU TƯ PHÁT TRIN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

1. Các tiêu chí:

- Tiêu chí dân số trung bình của huyện, thành phố.

- Tiêu chí diện tích đất tự nhiên.

- Tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã.

Các tiêu chí trên căn cứ theo số công bố tại niên giám thống kê năm 2015 do Cục Thống kê ban hành.

2. Định mức phân bổ:

- Căn cứ vào phân cấp nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Căn cứ tng vn đu tư phát trin ngun ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 và năm 2017.

Định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển như sau: Dành 10% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh để dự phòng xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn. Số còn lại được phân bổ cụ thể:

+ Cấp tỉnh 60%: Bố trí cho các công trình thuộc các ngành, lĩnh vực do tỉnh quản lý.

+ Cấp huyện 40%: Bố trí cho các công trình thuộc cấp huyện quản lý.

3. Xác định mức vn đầu tư phân b cho các huyện, thành phố:

a) Xác định hệ số theo từng tiêu chí

Theo công thức: Ki = K1i + K2i + K3i

K1i =

Số dân số trung bình huyện i

Tổng dân số toàn tỉnh

 

K2i =

Diện tích đất tự nhiên huyện i

Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh

 

K3i =

Số đơn vị hành chính cấp xã huyện i

Tổng số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh

Trong đó:

Ki: Tổng hệ số theo các tiêu chí của huyện i

K1i: Hệ số theo Tiêu chí dân số trung bình của huyện i

K2i: Hệ số theo Tiêu chí diện tích đất tự nhiên của huyện i

K3i: Hệ số theo Tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã của huyện i.

b) Xác định mức vốn đầu tư phát triển của các huyện thành phố

Vi =

V x Ki

3

Trong đó:

V: Tổng vốn đầu tư phát triển của các huyện, thành phố

Vi: Mức vốn đầu tư phát triển của huyện i.

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, căn cứ nguồn vốn đầu tư phát triển được phân btheo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức trên, y ban nhân dân huyện, thành phố:

- Tập trung bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Quyết định đầu tư cho các dự án theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do mình qun lý cho các dự án báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2016/QĐ-UBND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251