Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 57/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2016/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định s 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình s 256/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 189/BC-BKTNS ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, với những nội dung chính như sau:

I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH.

1. Các nguyên tắc chung:

a) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 phải đáp ứng các quy định chung của nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020, phải tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển phải đảm bảo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách; thực hiện phân cấp quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, địa phương.

d) Bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng vn đầu tư. Chỉ b trí vn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. Tập trung bố trí để hoàn thành và đy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đ) Đảm bảo công khai minh bạch trong việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

e) Dự kiến phân bổ 90% tổng mức kế hoạch đầu tư trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án; dành 10% tổng số vốn ngân sách (chưa phân bổ chi tiết) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017 - 2020 để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn.

g) Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và sửa chữa lớn để thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020.

2. Nguyên tắc cụ thể: Việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

- Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; đối với vốn cân đối ngân sách địa phương ưu tiên bố trí đối ứng các dự án sử dụng vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5, Điều 54 của Luật đầu tư công và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;

- Đối với nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) thực hiện theo quy định tại Đim c, Khoản 2, Mục II Quy định các ngun tắc, tiêu chí và định mức phân b vn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

II. TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

1. Các tiêu chí:

- Tiêu chí dân số trung bình của huyện, thành phố.

- Tiêu chí diện tích đất tự nhiên.

- Tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã.

Các tiêu chí trên căn cứ theo số công bố tại niên giám thống kê năm 2015 do Cục Thống kê ban hành.

2. Định mức phân bổ:

- Căn cứ vào phân cấp nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng bản;

- Căn cứ tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017;

Định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển như sau: Dành 10% tổng nguồn vốn đu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh để dự phòng xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn. Số còn lại được phân bổ cụ thể:

+ Cấp tỉnh 60%: Bố trí cho các công trình thuộc các ngành, lĩnh vực do tỉnh quản lý.

+ Cấp huyện 40%: Bố trí cho các công trình thuộc cấp huyện quản lý.

3. Xác định mức vốn đầu tư hỗ trợ cho các huyện, thành phố:

a) Xác định hệ số theo từng tiêu chí.

Theo công thức:

Ki = K1i + K2i + K3i

K1i =

Số dân số trung bình huyện i

Tổng dân số toàn tỉnh

 

K2i =

Diện tích đt tự nhiên huyện i

Tng diện tích đất tự nhiên của tỉnh

 

K3i =

Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện i

Tổng số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh

Trong đó:

Ki: Tổng hệ số theo các tiêu chí của huyện i

K1i: Hệ số theo Tiêu chí dân số trung bình của huyện i

K2i: Hệ số theo Tiêu chí diện tích đất tự nhiên của huyện i

K3i: Hệ số theo Tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã của huyện i

b) Xác định mức vốn đu tư phát triển của các huyện thành phố.

Trong đó:

V: Tổng vốn đầu tư phát triển của các huyện, thành phố.

Vi: Mức vốn đầu tư phát triển của huyện i

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dn, căn cứ nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức trên, y ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tập trung bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;

- Quyết định đầu tư cho các dự án theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do mình quản lý cho các dự án, báo cáo Hội đng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường tr
c Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- TT huyện ủy, Thành ủy, TT.HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Báo TB, Công báo,
Cổng thông tin điện t TB;
-
Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


564
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85