Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1860/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt dự toán chi kinh phí Lào - Campuchia của Trường Đại học Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1860/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1860/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2010 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 16/2006/TT-BTC và Thông tư số 41/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam;
Căn cứ Văn bản số 12671/BTC-QLN ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán kinh phí đào tạo học sinh Lào - Campuchia năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-BNN-TC ngày 04/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2010 (lần 9) cho Trường Đại học Thủy lợi;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Xét Tờ trình số 1119/ĐHTL-TV ngày 22/10/2010 của Trường Đại học Thủy Lợi về việc xin phê duyệt dự toán chi kinh phí Lào - Campuchia năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi kinh phí Lào - Campuchia năm 2010 của Trường Đại học Thủy lợi: 752.229.000 đồng (Bảy trăm năm mươi hai triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn). (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Quyết định được phê duyệt trên, Trường Đại học Thủy lợi lấy đối chiếu Kho bạc Nhà nước chuyển trả lại Bộ Nông nghiệp và PTNT kinh phí còn kết dư.

Điều 3. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách năm 2010 được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho bạc NN;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

DỰ TOÁN

CHI KINH PHÍ LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2010 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
(Kèm theo quyết định số 1860/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT

Nội dung chi

Số tiền

 

Tổng cộng

752229

I

Kinh phí học sinh nhận trực tiếp

272280

1

Đại học:

246840

 

9hs x 12 tháng x 1.870 nghìn.đ

 

 

4hs x 6 tháng x 1.870 nghìn.đ

 

2

Sau đại học: 3hs x 4 tháng x 2.120 nghìn.đ

25440

II

Kinh phí do nhà trường quản lý để chi đào tạo học sinh

479949

1

Chi Thường xuyên hàng tháng

168000

 

Đại học:

151800

 

9hs x 12 tháng x 1.150 nghìn.đ

 

 

4hs x 6 tháng x 1.150 nghìn.đ

 

 

Sau đại học: 3hs x 4 tháng x 1.350 nghìn.đ

16200

2

Các khoản chi trong năm

230400

 

16hs x 12 tháng x 1.200 nghìn.đ

 

3

Các khoản chi 1 lần cho cả khóa học

81549

 

Đại học:

29454

 

9hs x 12 tháng x 270 nghìn.đ

 

 

4hs x 6 tháng x 270 nghìn.đ

 

 

Sau đại học: 3hs x 4 tháng x 360 nghìn.đ

4320

 

Hỗ trợ HS về nước

 

 

 - HS Lào: 260$ x 4hs x 19.500 đ/USD

20280

 

- HS CPC: 470$ x 3hs x 19.500 đ/USD

27495

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi hai triệu hai trăm hai mươi chín nghìn đồng)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1860/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt dự toán chi kinh phí Lào - Campuchia của Trường Đại học Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.867
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215