Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 186/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 21/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định hội có tính chất đặc thù; Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 32/TTr-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể:

1. Tổng số hội có tính chất đặc thù: 519 hội, bao gồm:

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh (cấp tỉnh): 15 hội;

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện): 63 hội;

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (cấp xã): 441 hội.

2. Tổng số biên chế, định biên giao cho các hội đặc thù để bố trí cán bộ chuyên trách của các cấp hội: 665 người, bao gồm:

- Hội cấp tỉnh: 87 người;

- Hội cấp huyện: 137 người;

- Hội cấp xã: 441 người.

3. Danh sách, biên chế và định biên cụ thể từng hội được ban hành kèm theo Quyết định.

4. Quy định chế độ thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các cấp hội:

a. Hội cấp tỉnh:

- Chủ tịch hưởng hệ số 4,0 so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch hưởng hệ số 3,4 so với mức lương tối thiểu chung.

b. Hội cấp huyện:

- Chủ tịch hưởng hệ số 2,56 so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch hưởng hệ số 2,17 so với mức lương tối thiểu chung.

c. Hội cấp xã:

- Chủ tịch hưởng hệ số 0,8 so với mức lương tối thiểu chung.

5. Các Hội đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh được ngân sách nhà nước đảm bảo, hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

6. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời xử lý, điều chỉnh những phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các hội quy định tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
-
Các hội có tên tại Điều 1;
- Lưu: VT, SNV, K12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228