Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 30/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 08/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) và thôn, làng, khối phố, khu phố (sau đây gọi chung là thôn) kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 như sau:

1. Điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận và các đoàn thể ở xã, thôn như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Quy định phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã và mức trợ cấp của Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể ở thôn trong mức khoán kinh phí hoạt động tương ứng đối với từng tổ chức, cụ thể:

a. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã (trong mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã): Hệ số 0,2 mức lương tối thiểu chung.

b. Mức trợ cấp của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn (trong mức khoán kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận thôn): Hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung.

c. Mức trợ cấp của Trưởng đoàn thể ở thôn (trong mức khoán kinh phí hoạt động của chi hội đoàn thể ở thôn): Hệ số 0,3 mức lương tối thiểu chung.

3. Hỗ trợ kinh phí để Bí thư Chi bộ thôn tham gia bảo hiểm y tế bằng hình thức tự nguyện với mức hỗ trợ bằng 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu trên địa bàn tại thời điểm tham gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ Ở XÃ VÀ THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh)

1. Khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở xã:

Số TT

Tên tổ chức

Mức khoán (đồng/năm)

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

7.700.000

2

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7.700.000

3

Hội Liên hiệp Phụ nữ

4.800.000

4

Hội Nông dân

4.800.000

5

Hội Cựu chiến binh

3.600.000

6

Hội Người cao tuổi

3.600.000

7

Hội Chữ thập đỏ

3.600.000

2. Khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở thôn:

Số TT

Tên tổ chức

Mức khoán (đồng/năm)

1

Ban Công tác Mặt trận

7.400.000

2

Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

4.900.000

3

Chi hội Liên hiệp Phụ nữ

4.900.000

4

Chi hội Nông dân

4.900.000

5

Chi hội Cựu chiến binh

4.900.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.090
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0