Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1857/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1857/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KHÁI TOÁN KINH PHÍ VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ NHIỆM VỤ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, DỰ BÁO NHU CẦU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CỤC CHĂN NUÔI NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BNN-TC ngày 09/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 (lần 1) cho Cục Chăn nuôi;
Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-BNN-TC ngày 08/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết nhiệm vụ Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn chăn nuôi năm 2010 của Cục Chăn nuôi;
Xét đề nghị của Cục Chăn nuôi tại Tờ trình số 81/CN-TĂCN ngày 18/11/2010 về việc đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết nâng cấp Website Cục Chăn nuôi và Hệ thống thông tin quản lý chăn nuôi năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khái toán kinh phí và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nhiệm vụ nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý, dự báo nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Cục Chăn nuôi năm 2010, cụ thể như sau:

1- Tổng kinh phí: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn);

(Chi tiết theo phụ lục khái toán đính kèm)

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp (Loại 010-013).

- Thời gian thực hiện: Năm 2010.

2- Lựa chọn đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi; Địa chỉ: 269 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội;

- Giá gói thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Điều 2. Căn cứ dự toán được duyệt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

PHỤ LỤC

KHÁI TOÁN KINH PHÍ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN, QUẢN LÝ, DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-BNN-TC ngày 23/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN

 

 

 

2.500.000

TT 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

II

NÂNG CẤP WEBSITE CỤC CHĂN NUÔI, HỆ THỐNG QUẢN LÝ, DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 

 

 

141.000.000

Chi tiết CV 3364/BTTT-WDCNTT ngày 17/10/2008 và CV số 2496/BTTTT-WDCNTT ngày 4/8/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

III

TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 

 

 

52.400.000

TT 23/2007/TT-BTC

1

Tập huấn sử dụng trong 5 ngày tại Hồ Chí Minh

 

 

 

32.000.000

 

2

Tập huấn sử dụng trong 5 ngày tại Hà Nội

 

 

 

20.400.000

 

IV

HỘI THẢO NGHIỆM THU

 

 

 

2.600.000

TT 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

V

VẬT TƯ, VĂN PHÒNG PHẨM

 

 

 

1.500.000

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

200.000.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1857/QĐ-BNN-TC ngày 23/11/2010 phê duyệt khái toán kinh phí và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nhiệm vụ nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý, dự báo nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Cục Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!