Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1796/QĐ-BNN-TC năm 2010 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2010 cho Dự án Hợp phần STOFA do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1796/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1796/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2010 CHO DỰ ÁN HỢP PHẦN STOFA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BNN-TC ngày 08/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán chi NSNN vốn đối ứng lần 1 năm 2010 cho Ban Quản lý dự án Hợp phần STOFA;
Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BNN-TC ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi NSNN vốn đối ứng lần 1 năm 2010 cho Ban Quản lý dự án Hợp phần STOFA;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Hợp phần STOFA tại công văn số 111/CV-STOFA ngày 19/10/2010 về việc xin điều chỉnh nhóm mục chi vốn đối ứng năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi NSNN vốn đối ứng năm 2010 cho Dự án Hợp phần STOFA. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 


PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 1796/QĐ-BNN-TC ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị tính: đồng

Mục/ Tiểu mục

Nội dung

Dự toán đã phê duyệt tại QĐ số 650/QĐ-BNN-TC ngày 28/4/2010

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Dự toán sau điều chỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3) + (4) – (5)

 

Tổng cộng

2.300.000.000

172.839.000

172.839.000

2.300.000.000

 

Loại 010-023

(Kinh phí không tự chủ - Vốn đối ứng)

2.300.000.000

172.839.000

172.839.000

2.300.000.000

6050

Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng

229.992.000

 

20.067.000

209.925.000

6100

Phụ cấp lương

325.216.000

 

9.764.000

315.452.000

6300

Các khoản đóng góp

43.698.000

 

6.034.000

37.664.000

6500

Thanh toán dịch vụ công cộng

485.460.000

 

75.581.000

409.879.000

6550

Vật tư văn phòng

108.000.000

9.835.000

 

117.835.000

6600

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

315.400.000

 

14.029.000

301.371.000

6650

Hội nghị

200.000.000

42.200.000

 

242.200.000

6700

Công tác phí

50.000.000

46.857.000

 

96.857.000

6750

Chi phí thuê mướn

160.000.000

 

 

160.000.000

6900

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ

195.500.000

73.947.000

 

269.447.000

7000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

8.000.000

 

8.000.000

 

7750

Chi khác

75.000.000

 

24.364.000

50.636.000

9050

Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

103.734.000

 

15.000.000

88.734.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1796/QĐ-BNN-TC năm 2010 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2010 cho Dự án Hợp phần STOFA do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242