Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 147/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 147/2001/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/1999/QĐ-BTC NGÀY 28/8/1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TẠI CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ DNNN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/02/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan HCSN và DNNN;
Căn cứ Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28/8/1999 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN và DNNN;
Để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm cho các đơn vị HCSN trong việc mua sắm, Quản lý, sử dụng có hiệu quả phương tiện đi lại phục vụ công tác theo đúng quy định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN và DNNN ban hành kem theo Quyết định số 101/1999/QĐ- BTC ngày 28/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

"Mua sắm phương tiện đi lại cho các cơ quan HCSN được thực hiện như sau:

1- Việc lập dự toán kinh phí mua sắm phương tiện đi lại hàng năm:

Cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào thực trạng phương tiện đi lại hiện có và tiêu chuẩn định mức theo quy định của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại, lập báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

Bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương tổng hợp nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại (theo biểu mẫu đính kèm quyết định này) báo cáo Bộ Tài chính thẩm định và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách Trung ương hàng năm của các cơ quan HCSN thuộc Trung ương trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước.

Sở, ban, ngành, cơ quan ở địa phương và UBND cấp huyện tổng hợp nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại và gửi về Sở Tài chính - Vật giá thẩm định và trình Chủ tịch UBDN cấp tỉnh xem xét, quyết định đưa vào dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm của các cơ quan HCSN thuộc địa phương và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước.

2- Thẩm quyền quyết định mua sắm phương tiện đi lại:

Hàng năm, căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các chức danh tương đương thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản thông báo cho phép việc mua mới, trang cấp phương tiện đi lại cho các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc Bộ, ngành, địa phương mình quản lý, đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi quản lý và kho bạc Nhà nước cùng cấp để phối hợp thực hiện.

3- Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện việc thanh toán cấp phát kinh phí mua sắm phương tiện đi lại đối với các cơ quan, đơn vị HCSN theo đúng mức giá quy định khi có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền quy định tại điểm 2 nêu trên".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2002. Những quy trước đây trái với Quyết định này được bãi bỏ.

Điều 3: Các Bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001 sửa đổi Quyết định 101/1999/QĐ-BTC về Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN, DNNN do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.182

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!