Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 142/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 142/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG LẦN 1 NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính;
Căn cứ Công văn số 949/BTC-HCSN ngày 19/01/2011 của Bộ Tài chính về việc thẩm định phân bổ dự toán NSNN năm 2011 (lần 1);
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BNN-TC ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1) cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN vốn đối ứng lần 1 năm 2011 cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị: Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp.

2. Tổng số tiền: 22.935 triệu đồng.

(Chi tiết loại khoản và nội dung cụ thể theo Biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

BIỂU DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LẦN 1 NĂM 2011 VỐN ĐỐI ỨNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN HỖ TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số 142/QĐ-BNN-TC ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp.

Mã số: 1084134

Đơn vị: triệu đồng

Loại

Khoản

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

 

 

I

TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH

 

 

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

22.935

 

010

013

1

Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp

8.670

 

 

 

1.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

1.2

Kinh phí không thường xuyên

8.670

 

 

 

 

Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp

200

KBNN Hà Nội

 

 

 

Dự án Phát triển cao su tiểu điền

24

Sở Giao dịch KBNN

 

 

 

Dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

100

Sở Giao dịch KBNN

 

 

 

Hoạt động Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

1.000

KBNN Hà Nội

 

 

 

Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp - sự nghiệp kinh tế

7.346

Sở Giao dịch KBNN Trung ương

370

371

2

Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

6.718

 

 

 

2.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

2.2

Kinh phí không thường xuyên

6.718

 

 

 

 

Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp

6.718

Sở Giao dịch KBNN Trung ương

490

503

3

Đào tạo sau đại học

7.547

 

 

 

3.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

3.2

Kinh phí không thường xuyên

7.547

 

 

 

 

Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp

7.547

Sở Giao dịch KBNN Trung ương

 

 

 

Tổng cộng:

22.935

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 142/QĐ-BNN-TC ngày 27/01/2011 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng lần 1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.432

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!