Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1416/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch điều chỉnh đấu thầu gói thầu số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2009 của Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1416/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1416/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 03 THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2009 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;
Căn cứ Quy chế phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền quyết định phê duyệt các gói thầu thuộc Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục – Đào tạo đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 cho Tổng cục Dạy nghề;
Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng chương trình, giáo trình năm 2009 của Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao Đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ;
Xét công văn số 1865/TCDN-KHTC ngày 02/11/2009 của Tổng cục Dạy nghề về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 03 “Thiết bị ngành môi trường – Xưởng thực hành xử lý nước thải”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đấu thầu gói thầu số 03 “Thiết bị ngành môi trường – Xưởng thực hành xử lý nước thải” của Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Xây dựng bể xử lý nước thải.

- Giá gói thầu: 923.916.000 đồng (chín trăm hai ba triệu, chín trăm mười sáu ngàn đồng chẵn).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá.

Điều 2. Quyết định này và những nội dung không thay đổi tại Quyết định số 1284/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1416/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch điều chỉnh đấu thầu gói thầu số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2009 của Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.224
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68