Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1232/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 26/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KẾT DƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NÔNG THÔN QUY MÔ NHỎ III

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Hiệp định vay số VNXVII-5 ký ngày 10/11/2009 giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về Chương trình phát triển hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ III (gọi tắt là Chương trình JICA SPL VI);

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình JICA SPL VI;

Căn cứ ý kiến đồng ý của Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình ngày 27/7/2012 và Tờ trình ngày 4/9/2012 về việc sử dụng nguồn vốn kết dư Chương trình JICA SPL VI;

Căn cứ công thư số 2012/HAN (IA)-122 ngày 13/9/2012 của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn kết dư Chương trình JICA SPL VI;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn kết dư Chương trình JICA SPL VI theo các nội dung sau:

1. Phạm vi: Đầu tư mới 31 dự án tại 31 tỉnh thuộc Chương trình JICA SPL VI.

2. Nguồn vốn: 792,4 tỷ đồng, từ nguồn vốn kết dư của Chương trình JICA SPL VI.

3. Cơ quan chủ quản từng dự án tại địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh.

4. Tổng mức đầu tư và hạn mức vốn JICA phân bổ cho từng dự án theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức thực hiện: Theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006; các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các điều khoản ký kết của Hiệp định.

2. Tiến độ thực hiện: Phù hợp với Hiệp định được ký kết.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án, các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ - Trưởng ban quản lý Chương trình tín dụng chuyên ngành JTCA và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng JICA Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh (kèm Danh mục dự án tương ứ
ng với từng tỉnh);
- Lưu: VT, KTDV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương


 

TỈNH LẠNG SƠN

DANH MỤC

DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KẾT DƯ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHUYÊN NGÀNH JICA SPL VI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-BKHĐT ngày 26/9/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Lĩnh vực

Địa bàn (Huyện)

Tên dự án

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư được phê duyệt

Trong đó

Số

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Vốn xây lắp được phê duyệt

Hạn mức vốn JICA

1

Đường

Cao Lộc

Cải tạo, nâng cấp đường Lộc Yên - Thanh Lòa

332/QĐ- UBND

27/3/2012

UBND tỉnh

32.910

21.169

21.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1232/QĐ-BKHĐT ngày 26/09/2012 phê duyệt danh mục dự án sử dụng nguồn vốn kết dư Chương trình phát triển hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ III do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


560

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9