Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1195/QĐ-UBND 2021 dịch vụ sự nghiệp công về phát thanh sử dụng ngân sách Hậu Giang

Số hiệu: 1195/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Hồ Thu Ánh
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1195/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh;

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Thu Ánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 1195/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

STT

Danh mục sự nghiệp công

Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện

Ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi phí thực hiện dịch vụ

A

DANH MỤC SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC TRUYỀN HÌNH

 

 

I

Bản tin truyền hình

 

X

1

Bản tin truyền hình ngắn

 

X

2

Bản tin truyền hình trong nước

 

X

a

Bản tin truyền hình trong nước phát trực tiếp

 

X

b

Bản tin truyền hình trong nước ghi hình phát sau

 

X

3

Bản tin truyền hình tiếng dân tộc biên dịch

 

X

4

Bản tin truyền hình chuyên đề

 

X

5

Bản tin truyền hình quốc tế biên dịch

 

X

6

Bản tin truyền hình biên dịch sang tiếng nước ngoài

 

X

7

Bản tin truyền hình thời tiết

 

X

8

Bản tin truyền hình chạy chữ

 

X

II

Chương trình thời sự tổng hợp

 

X

1

Chương trình thời sự tổng hợp phát trực tiếp

 

X

2

Chương trình thời sự tổng hợp ghi hình phát sau

 

X

III

Phóng sự

 

X

1

Phóng sự chính luận

 

X

2

Phóng sự điều tra

 

X

3

Phóng sự đồng hành

 

X

4

Phóng sự chân dung

 

X

5

Phóng sự tài liệu

 

X

IV

Ký sự

 

X

V

Phim tài liệu

 

X

1

Phim tài liệu - sản xuất

 

X

2

Phim tài liệu - biên dịch

 

X

VI

Tạp chí

 

X

VII

Tọa đàm

 

X

1

Tọa đàm trường quay trực tiếp

 

X

2

Tọa đàm trường quay ghi hình phát sau

 

X

3

Tọa đàm ngoại cảnh ghi hình phát sau

 

X

VIII

Giao lưu

 

X

1

Giao lưu trường quay trực tiếp

 

X

2

Giao lưu trường quay ghi hình phát sau

 

X

3

Giao lưu ngoại cảnh trực tiếp

 

X

4

Giao lưu ngoại cảnh ghi hình phát sau

 

X

5

Giao lưu trường quay trực tiếp có chương trình biểu diễn nghệ thuật

 

X

IX

Tư vấn qua truyền hình

 

X

X

Tường thuật trực tiếp

 

X

XI

Hình hiệu, trailer

 

X

1

 Trailer cổ động

 

X

2

Trailer giới thiệu

 

X

3

Hình hiệu kênh

 

X

4

Bộ hình hiệu chương trình

 

X

XII

Đồ họa

 

X

1

Đồ họa mô phỏng động

 

X

2

Đồ họa mô phỏng tĩnh

 

X

3

Đồ họa bản tin dạng mô phỏng động

 

X

4

Đồ họa bản tin dạng mô phỏng tĩnh

 

X

5

Đồ họa bản tin dạng biểu đồ

 

X

XIII

Trả lời khán giả

 

X

1

Trả lời khán giả trực tiếp

 

X

2

Trả lời khán giả ghi hình phát sau

 

X

a

Trả lời đơn thư thời lượng ghi hình phát sau

 

X

b

Trả lời câu hỏi thông thường

 

X

XIV

Chương trình truyền hình trên mạng internet

 

X

XV

Chương trình biên tập trong nước

 

X

 

Phụ lục: Biên dịch, phụ đề

 

X

B

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC PHÁT THANH

 

X

I

Bản tin thời sự

 

X

1

Bản tin thời sự trực tiếp

 

X

2

Bản tin thời sự ghi âm phát sau

 

X

II

Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau

 

X

III

Bản tin tiếng dân tộc

 

X

IV

Chương trình thời sự tổng hợp

 

X

1

Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp

 

X

2

Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau

 

X

V

Chương trình tiếng nước ngoài

 

X

1

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp

 

X

2

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

 

X

VI

Bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài

 

X

VII

Chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

 

X

VIII

Bản tin thời tiết

 

X

IX

Chương trình tư vấn

 

X

1

Chương trình tư vấn trực tiếp

 

X

2

Chương trình tư vấn phát sau

 

X

X

Chương trình tọa đàm

 

X

1

Chương trình tọa đàm trực tiếp

 

X

2

Chương trình tọa đàm ghi âm phát lại sau

 

X

XI

Chương trình tạp chí

 

X

XII

Chương trình điểm báo

 

X

1

Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp

 

X

2

Chương trình điểm báo trong nước phát sau

 

X

XIII

Phóng sự

 

X

1

Phóng sự chính luận

 

X

2

Phóng sự điều tra

 

X

3

Phóng sự chân dung

 

X

XIV

Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh

 

X

XV

Chương trình giao lưu

 

X

1

Chương trình giao lưu trực tiếp

 

X

2

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau

 

X

XVI

Chương trình bình luận

 

X

XVII

Chương trình xã luận

 

X

XVIII

Tiểu phẩm

 

X

XIX

Biên tập kịch truyền thanh

 

X

XX

Biên tập ca kịch

 

X

XXI

Thu tác phẩm mới

 

X

XXII

Thu truyện

 

X

XXIII

Thu thơ, thu nhạc

 

X

XXIV

Đọc truyện

 

X

XXV

Phát thanh văn học

 

X

XXVI

Bình truyện

 

X

XXVII

Trả lời thính giả ghi âm phát sau

 

X

1

Trả lời thính giả dạng điều tra

 

X

2

Trả lời thính giả không điều tra

 

X

XXVIII

Chương trình phổ biến kiến thức

 

X

XXIX

Chương trình dạy tiếng việt

 

X

XXX

Chương trình dạy tiếng nước ngoài

 

X

XXXI

Chương trình dạy học hát

 

X

XXXII

Chương trình dạy học chuyên ngành

 

X

XXXIII

Show phát thanh

 

X

1

Show phát thanh trực tiếp

 

X

2

Show phát thanh phát sau

 

X

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1195/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.444

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!