Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2008/QĐ-BTC ban hành mã số chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 04/2008/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 04/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” mã số KX.04/06-10;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mã số Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” mã số KX.04/06-10 theo Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này. Các khoản thu, chi ngân sách (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) thuộc Chương trình KX.04/06-10 thực hiện hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia theo Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này và theo quy định của Mục lục Ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;

- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Phụ lục số 01

DANH MỤC

MÃ SỐ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC
(kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTC ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cấp quyết định

Mã số chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

Mã số từng dự án, chương trình thuộc chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

Tên dự án, chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

1

0011

 

Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

1

0011

16

Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010 (KX.04/06-10)

 

Phụ lục số 02

HƯỚNG DẪN

HẠCH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC
(kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTC ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cấp quyết định

Mã số chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

Mã số từng dự án, chương trình thuộc chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

Tên dự án, chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

Hạch toán Loại, Khoản (căn cứ vào tính chất hoạt động để xác định)

1

0011

 

Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước

 

1

0011

16

Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010 (KX.04/06-10)

Loại 11, Khoản 02

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2008/QĐ-BTC ban hành mã số chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68