Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2020 về hỗ trợ kinh phí khám và điều trị COVID-19 đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 98/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Thành viên cơ quan VN ở nước ngoài được hỗ trợ phí khám Covid-19

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khám và điều trị COVID-19 đối với thành viên cơ quan cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ chi trả các chi phí khám và điều trị COVID-19 ngoài phạm vi thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đối với các đối tượng sau:

- Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (là cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ hưởng lương rừ ngân sách; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách làm việc trong lực lượng vũ trang) được cử đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

- Vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

- Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian hỗ trợ: từ khi công bố dịch COVID-19 đến khi công bố hết dịch của chính quyền sở tại nơi cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đặt trụ sở hoặc kiêm nhiệm.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 98/NQ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2020).

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Luật Sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 1727/TTr-BNG-TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2020 và văn bản số 1934/BNG-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực, thành viên các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài luôn đứng trước nguy cơ phơi nhiễm cao do thực hiện công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại vùng có nguy cơ lây nhiễm. Trong khi đó, chi phí khám và điều trị COVID-19 tại một số nơi cao hơn mức chi trả theo hợp đồng bảo hiểm y tế đã ký với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và vượt khả năng chi trả của các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 1. Thực hiện hỗ trợ kinh phí khám và điều trị COVID-19 đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu hỗ trợ

Nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A, bảo đảm thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài yên tâm bám trụ địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại trong phòng, chống dịch; đề cao vai trò tích cực, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; góp phần bảo vệ đất nước từ xa.

2. Đối tượng được hỗ trợ

a) Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong lực lượng vũ trang), được cấp có thẩm quyền cử đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

c) Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

3. Phạm vi, thời gian hỗ trợ

a) Ngân sách nhà nước chi trả các chi phí khám và điều trị COVID-19 ngoài phạm vi thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm đã ký giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo.

b) Thời gian hỗ trợ: từ khi công bố dịch COVID-19 đến khi công bố hết dịch của chính quyền sở tại nơi cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đặt trụ sở hoặc kiêm nhiệm.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán đã được giao trong năm của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chủ quản của cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm rà soát đối tượng, phạm vi, thời gian hỗ trợ và thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết.

2. Các Bộ, cơ quan chủ quản của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao trong năm.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Trường hợp đối tượng quy định tại mục 2, Điều 1 Nghị quyết này đã phát sinh chi phí; khám, điều trị COVID-19 ngoài phạm vi thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt trước ngày ban hành Nghị quyết này và chính quyền sở tại nơi cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đặt trụ sở hoặc kiêm nhiệm đã công bố dịch, thì được áp dụng quy định của Nghị quyết này.

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KGVX(2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THE GOVERNMENT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 98/NQ-CP

Hanoi, June 23, 2020

 

RESOLUTION

ON SUBSIDY ON COVID-19 EXAMINATION AND TREATMENT COSTS TO MEMBERS OF OVERSEAS VIETNAMESE AGENCIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Overseas Representative Body of the Socialist Republic of Vietnam dated June 18, 2009 and the Law on amendments to the Law on Overseas Representative Body of the Socialist Republic of Vietnam dated November 21, 2017;

Pursuant to Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016 of the Government on promulgation of Working Regulations of the Government;

Pursuant to Decree No. 08/2019/ND-CP dated January 23, 2019 of the Government on certain benefits for members of overseas Vietnamese agencies;

At the request of the Minister of Foreign Affairs in the Statement No. 1727/TTr-BNG-TCCB dated May 21, 2020 and Document No. 1934/BNG-TCCB dated June 5, 2020;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2020 về hỗ trợ kinh phí khám và điều trị COVID-19 đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14