Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 78/2014/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục văn bản hướng dẫn tăng lương 2015

Đến nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được những văn bản hướng dẫn việc tăng lương, trợ cấp từ ngày 01/01/2015 theo Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 78/2014/QH13 như sau:

- Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

- Thông tư 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT.

- Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09.

- Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2014/QH13

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

Sau khi xem xét Báo cáo số 420/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 2289 / BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 770/BC-UBTVQH13 ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 911.100 tỷ đồng (chín trăm mười một nghìn, một trăm tỷ đồng); nếu tính cả 10.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015 thì tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 921.100 tỷ đồng (chín trăm hai mươi mốt nghìn, một trăm tỷ đồng).

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.147.100 tỷ đồng (một triệu, một trăm bốn mươi bảy nghìn, một trăm tỷ đồng).

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 226.000 tỷ đồng (hai trăm hai mươi sáu nghìn tỷ đồng), tương đương 5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5)

Điều 2. Giao Chính phủ

1. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phân bổ chi ngân sách nhà nước tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách. Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định.

2. Đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; giảm nợ đọng thuế. Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế.

3. Tiếp tục thu vào ngân sách nhà nước cổ tức được chia năm 2015 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

4. Tiếp tục thu vào ngân sách nhà nước 75% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2015; số tiền còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Không cho phép ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau; trường hợp đặc biệt, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm mạnh số chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, không mua xe công (trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật); giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài. Tổ chức đại hội Đảng các cấp theo tinh thần triệt để tiết kiệm. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6.  Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

7. Phân bổ, quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công. Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ của ngân sách nhà nước, thu hồi các khoản tạm ứng. Không bố trí vốn đối với các dự án mới chưa cấp bách.

Trong trường hợp giải ngân vốn ODA vượt dự toán, Chính phủ phải báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi thực hiện; đẩy mạnh hợp tác theo hình thức công tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

8. Rà soát mục tiêu của 16 chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung bố trí vốn ngân sách cho các mục tiêu quan trọng, cấp bách, hoàn thành dứt điểm trong năm 2015. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai trong giai đoạn 2011-2015; tiến hành rà soát tổng thể để cắt giảm, lồng ghép, thu gọn các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2016-2020; báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười.

9. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; trong điều hành ngân sách nhà nước, có biện pháp tích cực để giảm bội chi và tăng chi trả nợ. Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014 chủ yếu để ưu tiên trả nợ của các cấp ngân sách, thực hiện một số khoản chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Tính đúng, tính đủ nợ công, không để vượt mức trần theo Nghị quyết của Quốc hội (65%GDP), quản lý chặt chẽ nợ công, đặc biệt là các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, các khoản vay về cho vay lại. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, quản lý chặt chẽ quỹ tích lũy trả nợ. Tiếp tục các biện pháp cơ cấu lại các khoản vay. Từ năm 2015, phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 05 năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, giảm mức vay đảo nợ.

10. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng.

Điều 3. Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2014.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2015

 

A - TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

911.100

1

Thu nội địa

638.600

2

Thu từ dầu thô

93.000

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

175.000

4

Thu viện trợ

4.500

 

B - THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 SANG NĂM 2015

10.000

 

C - TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.147.100

1

Chi đầu tư phát triển

195.000

2

Chi trả nợ và viện trợ

150.000

3

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính.

767.000

4

Chi cải cách tiền lương

10.000

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

6

Dự phòng

25.000

 

D - BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

226.000

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

5,0%

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2015

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách Trung ương

589.807

1

Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp

579.807

 

- Thu thuế, phí và các khoản thu khác

575.307

 

- Thu viện trợ

4.500

2

Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2014 chuyển sang năm 2015

10.000

II

Chi ngân sách Trung ương

815.807

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp

586.586

2

Chi bổ sung cho ngân sách địa phương

229.221

 

- Bổ sung cân đối

145.893

 

- Bổ sung có mục tiêu

83.328

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

226.000

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách địa phương

560.514

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

331.293

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

229.221

 

- Bổ sung cân đối

145.893

 

- Bổ sung có mục tiêu

83.328

II

Chi ngân sách địa phương

560.514

1

Chi cân đối ngân sách địa phương

477.186

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

83.328

 

PHỤ LỤC SỐ 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN NĂM 2015

 

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNNN

911.100

I

Thu nội địa

638.600

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

220.842

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

142.459

3

Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh

119.546

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

33

5

Thuế thu nhập cá nhân

51.266

6

Lệ phí trước bạ

15.435

7

Thuế bảo vệ môi trường

12.939

8

Các loại phí, lệ phí

14.035

9

Các khoản thu về nhà, đất

46.590

a

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.330

b

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

5.855

c

Thu tiền sử dụng đất

39.000

d

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

405

10

Thu khác ngân sách

14.365

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

1.090

II

Thu từ dầu thô

93.000

III

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

175.000

1

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

260.000

a

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu

83.400

b

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu)

176.600

2

Hoàn thuế giá trị gia tăng

-85.000

IV

Thu viện trợ

4.500

 

PHỤ LỤC SỐ 4

DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHIA RA

NSTW

NSĐP

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSNN

1.147.100

(1)     669.914

(2)    477.186

I

Chi đầu tư phát triển

195.000

97.306

97.694

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

33.756

14.096

19.660

2

Chi khoa học, công nghệ

7.600

4.130

3.470

II

Chi trả nợ và viện trợ

150.000

150.000

 

III

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính

767.000

399.608

367.392

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

184.070

32.070

152.000

2

Chi khoa học, công nghệ

9.790

7.640

2.150

IV

Chi cải cách tiền lương

(3) 10.000

10.000

 

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

 

100

VI

Dự phòng

25.000

13.000

12.000

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

109.686

85.906

23.780

C

CHI TỪ NGUỒN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI

40.900

40.900

 

 

TỔNG SỐ (A + B + C)

1.297.686

796.720

500.966

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu cho NSĐP.

(2) Đã bao gồm cả 145.893 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP.

(3) Kể cả nguồn của NSĐP thì tổng nguồn chi thực hiện cải cách tiền lương là 11.100 tỷ đồng.

 

PHỤ LỤC SỐ 05

CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2015

 

TỔNG SỐ

109.686

I

Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước

24.686

1

Phí đảm bảo an toàn hàng hải

906

2

Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã

3.780

3

Thu xổ số kiến thiết

20.000

II

Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

85.000

 

NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 78/2014/QH13

Hanoi, November 11, 2014

 

RESOLUTION

ON STATE BUDGET ESTIMATES IN 2015

NATIONAL ASSEMBLY
OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on  State Budget No. 01/2002 / QH11;

Considering the Government’s Report No. 420 / BC-CP dated October 17, 2014 to the National Assembly on the state budget estimates in 2015; the Finance - Budget Committee’s Verification Report No. 2289 / BC-UBTCNS13 dated October 18, 2014; The Standing Committee of the National Assembly ‘s acquisition and explanation Report No 770 / BC-UBTVQH13 dated November 7, 2014 on the situation of the state budget in 2014, the state budget estimates in 2015 and National Assembly deputies’ opinions,

RESOLVES:

Article 1. Approval of state budget estimates in 2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Estimated gross state budget balance expenditure is 1,147,100 VND (one million one hundred forty-seven thousand and one hundred billion).

State budget deficit  is 226,000 VND (two hundred and twenty six thousand billion), equivalent to 5% of gross domestic product (GDP).

 (Enclosed with the Appendices 1, 2, 3, 4 and 5)

Article 2. Government’s responsibilities

1.Execute closely the fiscal policy; distribute concentratedly the state budget expenditure,  be against spreading, waste or loss of the budget; manage and use it economically and effectively. Improve quality of inspection, audit and strengthen financial - budget disciplines. Provide guidance on the implementation of the state budget in accordance with the provisions of the Constitution and Laws, the revenues and expenditures of the state budget must be estimated and prescribed by law.

2. Intensify measures for anti-smuggling, trade fraud, price transfer and tax evasion; timely recover of the revenues detected through inspection, audit; reduce of tax arrears. Not propose, enact new policies to reduce state budget revenues, except for tax cuts for the implementation of international commitments.

3. Continue to collect into the state budget the dividends distributed in 2015 to the part of the state capital of the shared companies having the state capital represented to be the owners by ministries, branches, localities and the remaining gains after setting up the fund in accordance with the law in the state conglomerates and corporations owning 100% charter capital.

4. Continue to collect into the state budget 75% of the interest of oil, gas that the host nation is divided and the document reading’s incurred amount of money in 2015; The remaining amount (25%) shall be given to PetroVietnam to invest in accordance with law.

5. Operate the state budget expenditures within fund allocated according to the budget estimate. Not allow to advance the state budget estimates of the following year; in special circumstances, the government shall request the Standing Committee of the National Assembly to consider and decide the advances. Review and strictly manage to significantly reduce the forward expenditures, only forward for remaining-task and really necessary expenditures in accordance with the law. Stay thrifty when making regular payments, not buy public vehicles (except for specialized vehicles as prescribed in law); minimize expenditures on festivities, conferences, seminars, construction commencement ceremonies, work inauguration ceremonies and abroad business trip. To organize all-level Party congress in radically saving ways. To strictly implement the Law on thrift practice and anti-wastefulness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If ODA disbursement exceeds the estimates, the Government must submit a report to the National Assembly Standing Committee before the disbursement ; promote cooperations in the form of public-private partner (PPP) and other investment forms without using the state budget to mobilize radically investment resources for economic - social development.

8. Review the objectives of 16 national target programs to focus the distribution of the budget for urgent and important objectives, completing in 2015. Summarize and evaluate the results of the implementation of the national target programs deployed in the period 2011-2015; conduct a major review to cut, combine, shorten the national target programs in the period 2016-2020; report to National Assembly in Xth tenure.

9. Strictly control the state budget’s deficit; have positive measures to reduce the deficit  and increase fund of debt payments in operations of the state budget. Use increased revenues of state budget in 2014 to primarily prioritize debt payments of  agencies funded by state budget levels, make some payments under the provisions of the Law on State Budget.

Calculate correctly and adequately public debts without exceeding the ceiling under the resolution of the National Assembly (65% GDP), strictly manage of public debts, especially loans guaranteed by the government and loans taken for on-lending purposes. Improve the efficiency of using loans and closely manage funds accumulated to pay debts. Continue the measures of  restructuring the loans. Since 2015, issue government bonds with 05 year terms or longer, not take the short-term loans to cover state budget deficit, reduce rollover loans.

10. Direct Ministries, regulatory bodies and local authorities to expand the autonomy mechanism of public units associated with the steps of pricing the public services. Gradually change the directly support mode of the State for the public units into ordering mechanism.

Article 3. Monitoring implementation of state budget estimates

The National Assembly Standing Committee, Finance – Budget Committee, Ethnic Council and other Committees of the National Assembly , the National Assembly representatives shall monitor the implementation of the state budget estimates in 2015 in the responsibilitiy and power scopes as prescribed in law.

This resolution has approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the XIIIth tenure , 8th plenum on November 10, 2014.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Sinh Hung

 

APPENDIX 01

STATE BUDGET BALANCE IN 2015

Unit: Billion dong

No.

CONTENTS

Estimates in 2015

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

911,100

1

Domestic revenue

638,600

2

Crude oil revenue

93,000

3

The balance revenue from export-import operations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Aid revenue

4,500

 

B-REVENUE FROM TRANSFERRING CENTRAL BUDGET FROM 2014 TO 2015

10,000

 

C - GROSS BALANCE EXPEDITURE OF STATE BUDGET

1,147,100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expediture on development investment

195,000

2

Expediture on debt payments and aid

150,000

3

Expenditure on economic – social development, national defence, security and administrative management.

767,000

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,000

5

Expediture on development of financial reserve fund

100

6

Provisions

25,000

 

DEFICIT OF STATE BUDGET

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Deficit rate compared with GDP

5,0%

 

APPENDIX 02

REVENUE AND EXPENDITURE BALANCE OF THE CENTRAL BUDGET AND LOCAL BUDGET ESTIMATES IN 2015

Unit : billion dong

No.

CONTENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

CENTRAL BUDGET

 

I

Central budget revenue

589,807

1

Central budget revenue received according to decentralization

579,807

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-Collection of taxe, fee and other charges

575,307

 

-Aid revenue

4,500

2

Revenue from transferring central budget from 2014 to 2015

10,000

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

815,807

1

Expenditure depending on the tasks of the central budget according to decentralization

586,586

2

Expediture on supplement for local budget

229,221

 

- Supplement to cover budget deficit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Supplement to serve certain purposes

83,328

III

Loan for covering deficit of  state budget

226,000

B

LOCAL BUDGET

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Local budget revenue

560,514

1

Central budget revenue received according to decentralization

331,293

2

Supplement revenue from central budget

229,221

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

145,893

 

Supplement to serve certain purposes

83,328

II

Expenditure of  local budget

560,514

1

Estimated expenditure of local budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Expenditure from source of supplement to serve certain purposes

83,328

 

APPENDIX 03

ESTIMATES OF REVENUE OF STATE BUDGET BY CATEGORY  IN 2015

Unit: Billion

No.

REVENUE CONTENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ESTIMATED GROSS REVENUE OF STATE BUDGET

 

911,100

I

Domestic revenue

638,600

1

Revenue from state-owned enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Revenue from foreign invested enterprises

142,459

3

Revenue from  non-state industrial and commercial sector

119,546

4

Agricultural land use tax

33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Personal income tax

51,266

6

Registration fee

15,435

7

Environmental protection tax

12.939

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14,035

9

Revenue from house and land

46,590

a

Non-agricultural land use tax

1,330

b

Revenue from land rental, water surface rental

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c

Revenue of from collective of land use levies

39,000

d

Revenue from the state-owned home sale 

405

10

Revenue other than state budget revenues

14,365

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Revenue from public land, the yields of public property in the communes

1,090

II

Revenue from crude oil

93,000

III

Balance revenue from export-import operation

175,000

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

260,000

a

Import & export duties, special consumption tax , exports environmental protection taxes

83,400

b

VAT of imported goods ( gross revenue)

176,600

2

VAT refund

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV

Aid revenue

4,500

 

APPENDIX 04

EXPENDITURE ESTIMATES OF THE STATE BUDGET, CENTRAL BUDGET AND LOCAL BUDGET ACCORDING TO EXPENDITURE STRUCTURE IN 2015

Unit: Billion dong

No.

CONTENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIVIDED

Central budget

Local budget

 

A

Estimated gross expenditure of state budget

1,147,100

(1)     669,914

(2)    477,186

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditure on development investment

195,000

97,306

97,694

 

Of which:

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditure on  education - training, vocational training

33,756

14,096

19,660

2

Expenditure on science and technology

7,600

4,130

3,470

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditure on debt payment and aid

150,000

150,000

 

III

Expenditure on development of economy, society, defense, security, administrative management

767,000

399,608

367,392

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Of which:

 

 

 

1

Expenditure on education - training, vocational training

184,070

32,070

152,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditure on science and technology

9,790

7,640

2,150

IV

Expenditure on salary system reform

(3) 10,000

10,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expediture on supplement of financial reserve budget

100

 

100

VI

Provision

25,000

13,000

12,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditure from revenues managed through  state budget

109,686

85,906

23,780

C

Expenditure from sources of foreign loans taken for on-lending purposes

40,900

40,900

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TOTAL (A + B + C)

1,297,686

796,720

500,966

Notes:

(1) It has covered expenditure on supplement with targets for local budgets

(2)It has covered balance supplement expenditure of VND 145 893 billion from central budget to local budget; expenditure on supplement to serve certain purposes from the central budgets to local budgets has not been included.

(3) Including sources of the local budget, gross expenditure on salary system reform is 11,100 billion.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

REVENUES, EXPENDITURES MANAGED THROUGH  BUDGET IN 2015

Unit : billion

No.

CONTENT

ESTIMATES IN 2015

 

TOTAL

109,86

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24,686

1

Fees for maritime safety assurance

906

2

Other charges and fees and contribution to the building of infrastructure; revenue and expenditure in communes

3,780

3

Revenue from lottery

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

Investment expenditure from government bonds

85,000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


72.937

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!