Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND

Số hiệu: 30/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU VÀ NHIỆM VỤ CHI CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2016/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định:

1. Sửa đổi, bổ sung tiết 7.1, điểm 7, Mục IV, phần A như sau:

“7.1. Thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân; thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung tại các xã do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư và các điểm dân cư khác. Sau khi trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có) số tiền còn lại được tính là 100% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, được điều tiết theo tỷ lệ và quản lý sử dụng như sau:

a) Thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn: Ngân sách tỉnh 30%; ngân sách huyện, thành phố 20%; ngân sách xã, thị trấn 50%.

b) Thu tiền sử dụng đất tại các phường của thành phố Nam Định: Ngân sách tỉnh 30%; ngân sách thành phố 70%.”

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 7.2, điểm 7, Mục IV, phần A như sau:

“7.2. Thu tiền sử dụng đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở, các khu đô thị tại thành phố Nam Định và các khu đô thị tại thị trấn các huyện: Ngân sách tỉnh 100%”

3. Sửa đổi, bổ sung tiết 7.3, điểm 7, Mục IV, phần A như sau:

“7.3. Thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư: Ngân sách tỉnh 100%”

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung (-) thứ nhất, Mục 1, phần B như sau:

“- Ngân sách tỉnh: Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do tỉnh quản lý; chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện; các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

Đối với chi đầu tư cho các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất tái định cư, các khu đô thị tại thành phố Nam Định; nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị tại thị trấn các huyện; nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư như sau:

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở và các khu đô thị tại thành phố Nam Định: Ngân sách tỉnh cấp lại 100% để chi đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Nam Định.

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn các huyện: Chi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án; chi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án; số còn lại để chi đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và ưu tiên cho các công trình, dự án của thị trấn có đất bị thu hồi theo danh mục và kinh phí phân bổ các công trình, dự án được Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư: Chi cho giải phóng mặt bằng của dự án; chi cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án; số còn lại được coi là 100% và được sử dụng như sau: Ngân sách tỉnh 30% để chi đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình do tỉnh quản lý; cấp lại 70% để chi đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và ưu tiên cho các công trình, dự án của xã có đất bị thu hồi theo danh mục và kinh phí phân bổ các công trình, dự án được Hội đồng nhân dân huyện thông qua.”

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh; Báo Nam Định;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202