Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Số hiệu: 07/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thị Viết
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho huyện Nhà Bè;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt quyết toán dự toán ngân sách năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho huyện Nhà Bè;
Xét Tờ trình số 945/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm định số 04/BC-KTXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008

1. Thu ngân sách:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Ước thực hiện 179.111 triệu đồng đạt 166,71% dự toán (so chỉ tiêu pháp lệnh 107.440 triệu đồng và bằng 149,26% so chỉ tiêu phấn đấu 120.000 triệu đồng).

b) Thu ngân sách huyện : 262.747 triệu đồng

đạt 228,99% so dự toán.

Thu cân đối ngân sách: 159.453 triệu đồng

- Thu kết dư năm trước: 27.687 triệu đồng

+ Ngân sách huyện (thường xuyên): 12.304 triệu đồng

+ Ngân sách xã: 15.383 triệu đồng

- Thu điều tiết: 57.557 triệu đồng

Trong đó:

+ Thuế công thương nghiệp: 11.756 triệu đồng đạt 108,76% so dự toán.

+ Lệ phí trước bạ: 23.000 triệu đồng đạt 312,93% so dự toán.

+ Thuế nhà đất: 380 triệu đồng đạt 100,00% so dự toán.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 1 triệu đồng

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 15.000 triệu đồng đạt 125,00% so dự toán.

+ Phí - lệ phí: 2.700 triệu đồng đạt 100% so dự toán.

+ Thu khác: 4.720 triệu đồng đạt 126,88% so dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 74.209 triệu đồng

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 65.967 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu: 8.242 triệu đồng

Thu chuyển nguồn tạm ứng (từ kinh phí huyện): 35.890 triệu đồng

Thu đầu tư phát triển: 66.403 triệu đồng

+ Trợ cấp kinh phí đầu tư: 10.000 triệu đồng

+ Thu kết dư: 70 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn đầu tư: 6.333 triệu đồng

+ Trợ cấp từ nguồn thưởng vượt thu: 50.000 triệu đồng

Thu trợ cấp chương trình mục tiêu: 1.000 triệu đồng

Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch cao từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 208,33% (80 tỷ/38,4 tỷ), thuế chuyển quyền sử dụng đất đạt 125% (15 tỷ/12 tỷ), Ngoài ra các khoản thu thuế khác đều đạt kế hoạch.

2. Chi ngân sách huyện: 228.427 triệu đồng đạt 89,82% so dự toán.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 60.000 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 131.537 triệu đồng đạt 108,51% so dự toán.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 15.943 triệu đồng đạt 124,52% so dự toán.

- Chi Sự nghiệp giáo dục: 43.642 triệu đồng đạt 105,39% so dự toán.

- Chi sự nghiệp y tế: 12.902 triệu đồng đạt 131,29% so dự toán

- Chi sự nghiệp văn hóa: 2.573 triệu đồng đạt 110,48% so dự toán.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1.093 triệu đồng đạt 107,16% so dự toán.

- Chi sự nghiệp xã hội: 4.400 triệu đồng đạt 97,78% so dự toán.

- Chi quản lý nhà nước, Đảng - đoàn thể: 14.697 triệu đồng đạt 103,74% so dự toán.

- Chi an ninh quốc phòng: 4.998 triệu đồng đạt 102,7% so dự toán.

- Chi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 123 triệu đồng đạt 100% so dự toán.

- Chi ngân sách xã - thị trấn: 26.103 triệu đồng đạt 103,98% so dự toán.

- Chi thi đua khen thưởng: 350 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách: 2.493 triệu đồng đạt 99,30% so dự toán.

- Dự phòng ngân sách: 2.220 triệu đồng.

c) Chi chuyển nguồn tạm ứng: 35.890 triệu đồng

d) Chi chương trình mục tiêu: 1.000 triệu đồng

3. Kết dư: 34.319 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 8.080 triệu đồng

Trong đó:

+ Đầu tư phát triển: 6.403 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 1.677 triệu đồng

- Ngân sách xã: 26.239 triệu đồng

Điều 2. Về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009

1. Thu ngân sách:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Chỉ tiêu pháp lệnh: 197.600 triệu đồng

- Chỉ tiêu phấn đấu: 212.100 triệu đồng

b) Thu ngân sách huyện: 171.387 triệu đồng đạt 65% so dự toán.

Thu cân đối ngân sách: 164.983 triệu đồng

- Thu kết dư năm trước: 27.916 triệu đồng

+ Ngân sách huyện (thường xuyên): 1.677 triệu đồng

+ Ngân sách xã: 26.239 triệu đồng

- Thu điều tiết: 34.538 triệu đồng

Trong đó:

+ Thuế công thương nghiệp: 11.498 triệu đồng đạt 97,81% so năm trước.

+ Lệ phí trước bạ: 11.760 triệu đồng đạt 51,13% so năm trước.

+ Thuế nhà đất: 600 triệu đồng đạt 157,89% so năm trước.

+ Phí - lệ phí: 5.480 triệu đồng đạt 202,96% so năm trước.

+ Thu khác: 5.200 triệu đồng đạt 110,17% so năm trước.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 102.529 triệu đồng.

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 102.529 triệu đồng.

Thu đầu tư phát triển (thu kết dư): 6.403 triệu đồng.

2. Chi ngân sách huyện: 154.587 triệu đồng đạt 67,67% so năm trước.

a) Chi đầu tư phát triển (từ nguồn kết dư đầu tư): 6.403 triệu đồng

b) Chi thường xuyên: 148.184 triệu đồng đạt 112,66% so năm trước.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 12.483 triệu đồng đạt 83,66% so năm trước.

- Chi sự nghiệp giáo dục: 53.853 triệu đồng đạt 123,40% so năm trước.

- Chi sự nghiệp y tế: 13.047 triệu đồng đạt 101,12% so năm trước.

- Chi sự nghiệp văn hóa: 2.111 triệu đồng đạt 82,05% so năm trước.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 2.190 triệu đồng đạt 200,40% so năm trước.

- Chi sự nghiệp xã hội: 5.100 triệu đồng đạt 115,91% so năm trước.

- Chi quản lý nhà nước, Đảng - đoàn thể: 18.035 triệu đồng đạt 112,24% so năm trước.

- Chi an ninh quốc phòng: 5.345 triệu đồng đạt 106,94% so năm trước.

- Chi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 132 triệu đồng đạt 107,14% so năm trước.

- Chi ngân sách xã - thị trấn: 30.888 triệu đồng đạt 118,33% so năm trước.

- Chi khác ngân sách: 3.000 triệu đồng đạt 120,33% so năm trước.

- Dự phòng ngân sách: 2.000 triệu đồng đạt 90,08% so năm trước.

3. Kết dư: 16.800 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 178 triệu đồng

- Ngân sách xã: 16.622 triệu đồng

Điều 3.

- Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân để giao nhiệm vụ chi ngân sách cho từng cơ quan, ban - ngành của huyện và các xã, thị trấn.

+ Quản lý cấp phát chi theo dự toán, hạn chế thấp nhất phát sinh chi ngoài dự toán. Kiên quyết xuất toán các khoản chi ngoài quy định.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm trong phạm vi quản lý. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích ngân sách nhà nước cũng như các nguồn vốn hoạt động. Thực hiện công khai về thu, chi ngân sách của cơ quan, đơn vị.

- Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung nhiều hơn trong việc điều hành ngân sách, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện ngân sách, tài chính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2008./.  

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254