Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 04/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 11/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội (để b/c);
- Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c)
;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL) (để b/c)
;
- Ban Công tác Đại biểu (để b/c)
;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c)
;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Hải Dương, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định về chế độ chi tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Hải Dương; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

2. Các nội dung khác về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ chi tiếp khách nước ngoài làm việc tại tỉnh Hải Dương, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại tỉnh Hải Dương và chế độ chi tiếp khách trong nước

1. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm theo định mức chi thường xuyên hiện hành.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước).

Điều 3. Chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hải Dương và chế độ chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Hải Dương

1. Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm và làm việc tại Hải Dương phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đón đoàn hoặc văn bản đồng ý cho phép đoàn đến thăm và làm việc tại Hải Dương.

2. Các nội dung chi và mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hải Dương; chế độ chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Hải Dương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

3. Cán bộ các cơ quan, đơn vị được cử tham gia đoàn tháp tùng khách nước ngoài đi thăm và làm việc tại cơ sở địa phương; tham gia đón tiếp khách quốc tế, phục vụ các hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu chưa được phía nước ngoài đài thọ) được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân tỉnh Hải Dương "Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương" và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức đón tiếp hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo.

Điều 4. Quy định đối tượng khách trong nước

1. Khách ngoài tỉnh, gồm:

a) Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh Hải Dương;

b) Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng ở Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; các đoàn thể Trung ương và các cơ quan tương đương ở Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh Hải Dương;

c) Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh Hải Dương;

d) Các đồng chí lãnh đạo cấp vụ và tương đương của các cơ quan Trung ương đến làm việc tại tỉnh Hải Dương;

đ) Các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ, chuyên viên của các cơ quan Trung ương đến làm việc tại tỉnh Hải Dương.

2. Khách trong tỉnh, gồm:

a) Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến làm việc tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh;

b) Các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Đảng; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tương đương ở cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đến làm việc tại cơ sở ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh theo chương trình và kế hoạch công tác;

c) Đoàn Lão thành cách mạng; đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn những người tiêu biểu trong sản xuất, chiến đấu, học tập, người có công với cách mạng, gia đình chính sách đăng ký làm việc với cơ quan, đơn vị.

3. Khách còn lại: Ngoài các đối tượng khách quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí, nếu xét thấy thực sự cần thiết thì được quyết định chi mời cơm các đối tượng khách khác đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình và chỉ được chi mời cơm một (01) lần cho một chuyến đi công tác của đối tượng khách này.

Điều 5. Mức chi tiếp khách trong nước

1. Đối với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh Hải Dương: Việc đón tiếp do cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đón tiếp thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác và dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với các đối tượng còn lại:

a) Mức chi giải khát: 20.000 đồng/01 buổi làm việc (nửa ngày)/người

b) Chi mời cơm: Các cơ quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi đối với khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức mời cơm khách theo mức chi (bao gồm cả đồ uống): 300.000 đồng/suất.

3. Mức chi mời cơm quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này được áp dụng cho cả đại biểu của cơ quan, đơn vị tham gia tiếp khách.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ phạm vi nguồn kinh phí được giao, quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng không vượt quá mức chi tại Quy định này, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp với loại hình và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, căn cứ chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại Quy định này để quyết định chế độ chi cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nguồn lực tài chính, đặc điểm hoạt động của đơn vị và quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244