Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập

Số hiệu: 54/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị - xã hội…

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Nghị định số 54/2016 của Chính phủ không áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập là cơ sở giáo dục đại học.

- Nghị định 54 quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ

Theo Nghị định số 54 năm 2016, quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm các quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.

Dựa trên sự phân loại theo mức độ tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư thành các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Các tổ chức đảm bảo tự chủ về tài chính theo quy định cụ thể tại Nghị định 54 năm 2016.

Việc tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về nhân sự, tự chủ về bộ máy, tự chủ trong quản lý và sử dụng tài sản thì tổ chức khoa học và công nghệ cần xây dựng kế hoạch cụ thể và theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.

3. Các chính sách ưu đãi cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị định 54/2016 quy định chính sách ưu đãi cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế như:

- Được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm;

- Được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

Ngoài ra, tại Nghị định số 54 của Chính phủ còn quy định chính sách ưu đãi về tín dụng cho tổ chức khoa học và công nghệ như:

- Được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Được vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia…;

- Được vay vốn từ các tổ chức tín dụng, huy động vốn của công chức, viên chức trong đơn vị để đầu tư nếu tổ chức khoa học và công nghệ công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Nghị định 54/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản , sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập do các cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 12 Luật khoa học và công nghệ.

2. Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập là cơ sở giáo dục đại học.

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng các quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

1. Quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được phân loại theo mức độ tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

b) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

c) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

d) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại các điểm b, c, d khoản này được Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi đầu tư.

Điều 4. Các loại nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập sử dụng ngân sách nhà nước

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn, giao cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

a) Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập là nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều này, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quy định tại quyết định thành lập, điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

b) Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao trực tiếp cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập và được thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng;

c) Thẩm quyền phê duyệt danh mục, thuyết minh, dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 1 có thẩm quyền phê duyệt danh mục, thuyết minh, dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý.

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 1 có thể ủy quyền cho thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 2 phê duyệt danh mục, thuyết minh, dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc đơn vị dự toán cấp 2.

d) Xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

Hằng năm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, lập danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để trình thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện.

Khi kết thúc nhiệm vụ, tổ chức khoa học và công nghệ công lập có trách nhiệm lập báo cáo kết quả để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, nghiệm thu, làm cơ sở xem xét, giao hoặc không giao thực hiện nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

đ) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng bao gồm: Tiền lương, tiền công, các khoản đóng góp theo lương của những người trực tiếp và gián tiếp thực hiện nhiệm vụ; các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ thực hiện nhiệm vụ; các khoản chi hoạt động bộ máy của tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thực hiện nhiệm vụ.

Định mức các khoản chi trong dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Nhiệm vụ khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Chính sách ưu đãi đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể:

a) Được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm;

b) Được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo;

Việc áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thu nhập chịu thuế kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng:

a) Được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

b) Được vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành;

c) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của công chức, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Điều 6. Giao dịch tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước. Lãi tiền gửi là nguồn thu của đơn vị và được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc quỹ khác theo quy định hiện hành; không được bổ sung vào Quỹ bổ sung thu nhập.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu phí theo quy định hiện hành về phí, lệ phí.

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 3 Nghị định này được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sử dụng con dấu của đơn vị sự nghiệp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 7. Nghĩa vụ tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương II

QUYỀN TỰ CHỦ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

Điều 8. Tự chủ về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

1. Nguồn tài chính.

a) Nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết và nguồn thu hợp pháp khác;

b) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại để chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí;

c) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước nếu được cơ quan có thẩm quyền giao để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công;

d) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên nếu được cơ quan có thẩm quyền giao, bao gồm: Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;

đ) Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định hiện hành.

2. Sử dụng nguồn tài chính

a) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này:

- Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối các nguồn tài chính, chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư đã được phê duyệt, tổ chức khoa học và công nghệ công lập quyết định dự án đầu tư, bao gồm các nội dung về quy mô, phương án xây dựng, tổng mức vốn, nguồn vốn, phân kỳ thời gian triển khai theo quy định hiện hành về đầu tư. Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai;

- Được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước hoặc được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 3 Nghị định này được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này để chi thường xuyên, trong đó một số nội dung chi được quy định cụ thể như sau:

- Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị;

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý:

Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào khả năng tài chính, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng mức chi cho phù hợp theo Quy chế chi tiêu nội bộ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

- Trích khấu hao tài sản cố định: Tiền trích khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách được hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

c) Tổ chức khoa học và công nghệ sử dụng nguồn tài chính quy định tại các Điểm b, d, đ Khoản 1 Điều này để chi thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định hiện hành.

d) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định này thực hiện các quy định của Nhà nước hoặc theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định này phải thực hiện các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.

3. Phân phối kết quả tài chính

a) Hằng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị sử dụng để:

- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập:

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định này không hạn chế mức trích lập Quỹ bổ sung thu nhập;

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định này trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định hiện hành;

Việc trích lập quỹ và mức trích cụ thể của Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, các quỹ khác do thủ trưởng đơn vị quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị;

Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

b) Sử dụng các Quỹ

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chi cho các nội dung sau: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; góp vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối với đơn vị được giao vốn theo quy định) để sản xuất, kinh doanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có);

- Quỹ bổ sung thu nhập chi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm;

Việc chi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công việc quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Riêng hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo tổ chức tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị;

- Quỹ khen thưởng chi thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua khen thưởng) theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị; mức thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

- Quỹ phúc lợi chi xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi các hoạt động phúc lợi tập thể của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho công chức, viên chức, người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện tinh giản biên chế theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

4. Vay vốn, huy động vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định này được vay vốn, huy động vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp theo quy định. Việc vay vốn, quản lý, sử dụng vốn vay thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Điều kiện, nội dung và thủ tục vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định này được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 9. Tự chủ về tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

1. Nguồn tài chính

a) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công;

b) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên gồm: Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;

c) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại để chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí;

d) Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định hiện hành;

đ) Nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết và nguồn thu khác theo quy định hiện hành.

2. Sử dụng nguồn tài chính

a) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại các Điểm a, c, đ Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên, trong đó một số nội dung chi được quy định như sau:

- Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn theo quy định, trường hợp còn thiếu được ngân sách nhà nước cấp bổ sung;

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng tài chính, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, nhưng tối đa không vượt quá mức chi đo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ sử dụng nguồn tài chính quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này để chi thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định hiện hành;

c) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.

3. Phân phối kết quả tài chính

a) Trích lập các quỹ

Hằng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 20% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được trên 70% chi thường xuyên; trích tối thiểu 15% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên; trích tối thiểu 10% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được dưới 30% chi thường xuyên; trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 2,5 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được trên 70% chi thường xuyên; không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên; không quá 1,5 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm dưới 30% chi thường xuyên; không quá 1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 2,5 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được trên 70% chi thường xuyên; không quá 2 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên; không quá 1,5 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này đã tự bảo đảm được dưới 30% chi thường xuyên và không quá 1 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định hiện hành;

Việc trích lập và mức trích cụ thể của Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, các quỹ khác do thủ trưởng đơn vị quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị;

Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

b) Sử dụng các quỹ

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 8 Nghị định này.

Điều 10. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch

a) Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi việc thực hiện;

b) Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công và nhiệm vụ khác sử dụng ngân sách nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt và quyết định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự chủ trong việc thực hiện các nội dung sau:

a) Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công và nhiệm vụ khác theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ;

b) Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao;

c) Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định hiện hành;

d) Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp sản phẩm, hàng hóa, công nghệ để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ sự nghiệp công;

đ) Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành.

Điều 11. Tự chủ về tổ chức bộ máy

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án sắp xếp lại đơn vị cấu thành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại các Điểm a, b Khoản 2 Điều 3 Nghị định này được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị mới ngoài các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định này phải thành lập Hội đồng quản lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Điều 12. Tự chủ về nhân sự

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 3 Nghị định này được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho số người làm việc tại tổ chức.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 3 Nghị định này xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trên cơ sở định biên bình quân 05 năm trước và không cao hơn số định biên hiện có của đơn vị để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định (đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 05 năm thì tính bình quân cả quá trình hoạt động).

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp thì số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở định biên bình quân các năm trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

4. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, thuê nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thuê chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định hiện hành.

5. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quyết định việc mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam tham gia hoạt động khoa học và công nghệ và cử viên chức, người lao động ra nước ngoài công tác theo phân cấp.

Điều 13. Tự chủ về quản lý, sử dụng tài sản

1. Về xác định giá trị tài sản nhà nước để giao quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

a) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 3 Nghị định này được cơ quan có thẩm quyền xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản nhà nước như sau:

- Tiền thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên doanh, liên kết tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải hạch toán đầy đủ theo quy định hiện hành về kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng theo cơ chế tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp;

- Tiền thu được từ cho thuê tài sản nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải hạch toán riêng, sau khi trừ chi phí hợp lý, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước, đơn vị được sử dụng phần còn lại để phát triển hoạt động sự nghiệp.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định này không được sử dụng tài sản nhà nước để cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được lựa chọn hình thức giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 14. Việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành công ty cổ phần

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi;

b) Thuộc danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành công ty cổ phần thực hiện như việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trình tự giao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án tự chủ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Việc giao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Nghị định này được ổn định trong thời gian 3 năm. Trường hợp nguồn thu, nhiệm vụ của đơn vị có biến động làm thay đổi mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tổ chức khoa học và công nghệ công lập báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phương án tự chủ cho tổ chức trước thời hạn.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Đại học quốc gia có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý.

Các cơ quan, tổ chức khác căn cứ quy định tại Nghị định này tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý.

3. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2017, các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này hoàn thành việc phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Hướng dẫn việc phân loại mức độ tự chủ và xây dựng phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên phạm vi cả nước, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì tổ chức triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ.

Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ: Hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý xây dựng phương án tự chủ để phê duyệt theo thẩm quyền; hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 18. Trách nhiệm của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập

1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật trong việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị theo quy định tại Nghị định này.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành.

3. Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao; thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm toán theo quy định hiện hành.

4. Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 54/2016/ND-CP

Hanoi, June 14, 2016

 

DECREE

STIPULATING MECHANISM FOR EXERCISING AUTONOMY OF PUBLIC SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Management and Utilization of State-owned Assets dated June 03, 2008;

Pursuant to the Law on Public Employees and Officials dated November 15, 2010;

Pursuant to the Law on Science and Technology dated June 18, 2013;

At the request of the Minister of Science and Technology;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree deals with the mechanism for exercising the autonomy of public science and technology organizations.

Article 2. Regulated entities

1. This Decree applies to public science and technology organizations established by competent authorities prescribed in Points a, b, c, d, dd, e, g Clause 1 Article 12 of the Law on Science and Technology.

2. Public science and technology organizations that are higher education institutions shall not be governed by this Decree.

3. Public science and technology organizations affiliated to the Ministry of National Defence, the Ministry of Public Security, political organizations, or socio-political organizations shall comply with regulations herein and other relevant regulations.

Article 3. Autonomy of public science and technology organizations

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Public science and technology organizations are classified according to the levels of their autonomy in covering recurrent expenditures and investment expenditures. To be specific:

a) Public science and technology organizations of which both recurrent and investment expenditures are covered by themselves;

b) Public science and technology organizations of which recurrent expenditures are covered by themselves;

c) Public science and technology organizations of which part of recurrent expenditures is covered by themselves;

d) Public science and technology organizations of which recurrent expenditures are funded by the state budget.

Entire investment expenditures of the public science and technology organizations mentioned in Points b, c, d of this Clause shall be funded by the state budget.

Article 4. Duties of public science and technology organizations funded by the state budget

1. Science and technology duties:

Science and technology duties funded by the state budget shall be selected and assigned to public science and technology organizations by competent authorities in accordance with applicable regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Functional recurrent duties of public science and technology organizations are duties which are other than the science and technology duties prescribed in Clause 1 of this Article, and fall within functions and duties mentioned in establishment decisions, charters or regulations on organization and operation of public science and technology organizations;

b) Functional recurrent duties are ordered or assigned by competent authorities to public science and technology organizations, and performed by adopting piecework method which provides funding for covering costs until end products are finished;

c) Power to approve lists of functional recurrent duties, explanations, cost estimates and statements of funding for performing functional recurrent duties:

Heads of level-1 budget estimating units shall have the power to approve lists of functional recurrent duties, explanations, cost estimates and statements of funding for performing functional recurrent duties of public science and technology organizations under their management.

Heads of level-1 budget estimating units may authorize heads of level-2 budget estimating units to approve lists of functional recurrent duties, explanations, cost estimates and statements of funding for performing functional recurrent duties of public science and technology organizations under the management of level-2 budget estimating units.

d) Developing, performing, evaluating and accepting results of functional recurrent duties:

Annually, based on delegated functions and assigned duties, public science and technology organizations shall make lists of functional recurrent duties and estimates of funding for performing such duties, and submit them to competent authorities for considering and giving approval, and concluding contracts for performance of such duties.

Upon the fulfillment of duties, public science and technology organizations shall prepare and submit reports on outcomes of performed duties to competent authorities to evaluate and accept outcomes of performed duties which shall be used as the basis for deciding whether to assign duties in the following year or not.

dd) Funding for performance of functional recurrent duties:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Limits on expenditures specified in the estimate of funding for performing functional recurrent duties shall conform to applicable regulations.

3. Public administrative services funded by the state budget:

Public science and technology organizations shall provide public administrative services funded by the state budget according to the list of public administrative services adopted by the Prime Minister.

The road map for pricing public administrative services funded by the state budget in the science and technology area shall be conducted in accordance with regulations laid down in the Government’s Decree No. 16/2015/ND-CP dated February 14, 2015.

4. Other duties decided and assigned y competent authorities.

Article 5. Incentive policies for public science and technology organizations

1. Public science and technology organizations shall be eligible for tax incentives in accordance with applicable regulations.

If public science and technology organizations are eligible to adopt the financial mechanism which also applies to enterprises, their investment projects in high technology, scientific research and technological development shall be given CIT incentives and tax exemption or reduction which are also given to new enterprises. To be specific:

a) They shall apply 10% CIT for 15 years;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The preferential tax rates prescribed in this Article shall be applied from the first year in which the public science and technology organization generates taxable income after the effective date of this Decree.

2. Public science and technology organizations shall be eligible for credit incentives. To be specific:

a) They shall be allowed to obtain concessional investment loans from Vietnam Development Bank (VDB);

b) They shall be allowed to obtain loans from the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), the National Technology Innovation Fund (NATIF), funds for science and technology development of ministries, regulatory authorities and local governments, and other funds for carrying out science and technology activities in accordance with applicable regulations;

c) Public science and technology organizations engaging in production and business or providing services shall be allowed to obtain loans from credit institutions and raising funds from officials or public employees working in these public science and technology organizations so as to invest in expansion and improvement of quality of their production, business and service activities that fall within their functions and duties.

3. Public science and technology organizations shall be also eligible to benefit other incentive policies in accordance with applicable regulations.

Article 6. Financial transactions of public science and technology organizations

1. Public science and technology organizations shall be allowed to open deposit accounts at commercial banks or the State Treasury to reflect operating revenues or expenses generated or incurred from production and business activities, and public administrative services not funded by the state budget. Deposit interests shall become the revenue source of the public science and technology organization and shall be added to the fund for development of administrative operations or to other funds in accordance with laws, but shall not be allowed to be added to the fund for supplementation of income.

2. Public science and technology organizations shall be allowed to open accounts at the State Treasury to reflect finances derived from the state budget, revenues generated from rendering public administrative services funded by the state budget, and revenues generated from collection of charges in accordance with the law on fees and charges.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 7. Financial obligations and regulations on internal expenses of public science and technology organizations

1. Public science and technology organizations that engage in production and business or render services shall be required to apply for registration for production, business and/or service rendering operations, carry out declarations or statements, and pay taxes and other payables to the state budget (if any) in accordance with applicable regulations.

2. Public science and technology organizations shall be charged with establishing and introducing the regulations on internal expenses in accordance with regulations adopted by the Ministry of Science and Technology.

Chapter II

AUTONOMY OF PUBLIC SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

Article 8. Financial autonomy of public science and technology organizations that cover their own recurrent and investment expenses, and of the ones that cover their own recurrent expenses

1. Financial sources:

a) Revenues earned from science and technology activities, production, business, joint venture and cooperation, and other legitimate revenue sources;

b) Revenues earned by collecting charges according to the law on fees and charges, and retained for covering recurrent expenditures and procurement and major repair of equipment and assets supporting the charge collection;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Financial resources derived from the state budget to be allocated by competent authorities to perform non-recurrent duties, including: Budget for national target programs, other programs, projects and schemes; collateral funds for execution of projects; investment and development funding; budget for procurement of equipment used for administrative operations of projects approved by competent authorities; financing for performance of unscheduled tasks assigned by competent authorities;

dd) Capital sources derived from loans, aids and grants in accordance with laws.

2. Use of financial sources:

a) With regard to public science and technology organizations prescribed in Point a Clause 2 Article 3 hereof:

- Based on the demand for investment and capability of balancing financial sources, the public science and technology organization shall act on its own initiative in establishing the list of investment projects, and report to competent authorities for approval. On the basis of the list of approved investment projects, the public science and technology organization shall decide which projects will be financed, including issues related to the construction scale, method, total investment fund, capital source and execution staging in accordance with applicable regulations on investment. Based on the demand for development of each public science and technology organization, the Government shall consider allocating funds to investment projects in progress;

- Public science and technology organizations shall be allowed to obtain the Government’s concessional credit loans or interest support for investment projects financed by loans granted by credit institutions in accordance with applicable regulations.

b) Public science and technology organizations prescribed in Points a, b Clause 2 Article 3 hereof shall be entitled to use their own initiative in taking advantage of financial sources which the autonomy to use is delegated as stipulated in Points a, b, c Clause 1 of this Article for the purpose of recurrent expenses. Several expenses shall be specified as follows: 

- Salary expenses: The public science and technology organization shall pay salary to officials, public employees and workers based on the salary scale, rank and job positions and allowances in accordance with the Governmental regulations that apply to public science and technology organizations. Whenever the Government makes any change to the statutory pay rate, the public science and technology organization shall use its own revenues for covering the increased amount of salary;

- Operating and managerial expenses:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.As for expenses of which spending limits are not yet stipulated by competent authorities: Based on the actual condition, the public science and technology organization shall determine the expense level relevant to its regulations on internal expenses and take full responsibilities for its own decision;

- Depreciation of fixed assets: Depreciation of assets established from the state budget’s funding or derived from the state budget shall be recorded into the fund for development of administrative operations.

c) Public science and technology organizations shall use financial resources prescribed in Points b, d, dd Clause 1 of this Article to cover their non-recurrent duties in accordance with applicable regulations.

d) Public science and technology organizations prescribed in Point a Clause 2 Article 3 hereof are obliged to comply with the Government’s regulations or their regulations on internal expenses regarding spending limits, standards and permitted amount of cars to be used; standards and permitted amount of working accommodations; standards and permitted amount of working phones used at private houses and mobile phones; regulations on overseas business trips; regulations on foreign visitor reception and international conferences organized in Vietnam.

d) Public science and technology organizations prescribed in Point b Clause 2 Article 3 hereof are obliged to comply with the Government’s regulations on spending limits, standards and permitted amount of cars to be used; standards and permitted amount of working accommodations; standards and permitted amount of working phones used at private houses and mobile phones; regulations on overseas business trips; regulations on foreign visitor reception and international conferences organized in Vietnam.

3. Distribution of income:

a) Annually, after posting all expenses into accounting records, paying taxes and other payables to the state budget, the positive difference between revenues and recurrent expenses (if any) shall be used in sequence as follows:

- Set aside 25% used for establishing the fund for development of administrative operations;

- Set aside the fund for supplementation of income: 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Public science and technology organizations prescribed in Point b Clause 2 Article 3 hereof shall establish the fund for supplementation of income of which the maximum amount shall be restricted to thrice less than the amount used for the fund for salary or wages by salary scale, rank or job positions and other salary-based allowances stipulated by the Government;

- Set aside the reward fund and the welfare fund of which the maximum amount does not exceed 3-month salary or wage within a year;

- Set aside other funds in accordance with applicable regulations;

The establishment of the fund for supplementation of income, the reward fund and the welfare fund, and other funds and amounts set aside to establish such funds shall be decided by heads of public science and technology organizations in accordance with their regulations on internal expenses and should be widely disclosed within such organizations;

The remaining positive difference between revenues and expenses (if any) after all funds have been set aside in accordance with regulations shall be added to the fund for development of administrative operations.

b) Use of funds:

- The fund for development of administrative operations serves the following purposes: Investing in development of facilities, innovating technology, purchasing working equipment and instruments; improving capability of administrative operations; spending on application of technological and scientific advances; organizing professional training for officials, public employees and workers; and putting investments in joint venture or partnership with domestic and foreign organizations or individuals (applicable to the public science and technology organization of which funds conform to regulations) so as to perform production and business operations relevant to the assigned functions, duties and other expenses (if any);

- The fund for supplementation of income serves the purposes of supplementing incomes of officials, public employees and workers within a year and providing provisions for expenditures on supplementation of incomes of officials, public employees and workers in the consecutive year in case incomes are reduced;

Spending on supplementation of incomes of officials, public employees and workers working for the public science and technology organization shall stick to the principle that quantity, quality and efficiency in task performance must be taken into consideration in accordance with its regulations on internal expenses. The maximum increased income coefficient applied to those who hold managerial posts in the public science and technology organization shall be twice less than the increased coefficient of realized average income paid to officials, public employees and workers working for such organization.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The welfare fund serves the purposes of developing and repairing welfare facilities; spending on operations intended for welfare of officials, public employees and workers in the public science and technology organization; providing subsidies for officials, public employees or workers faced with unexpected difficulty, even including those who have retired, or those faced with work incapacity; further spending on severance pays to officials, public employees and workers in the course of downsizing as stipulated in its regulations on internal expenses.

4. Application for loan capital and capital mobilization for investment in facilities:

Public science and technology organizations prescribed in Point a Clause 2 Article 3 hereof shall be permitted to take out loans and raise funds for investing in and developing facilities; use assets established from borrowed funds to mortgage as regulated. Application for loans, management and use of borrowed funds shall be performed in accordance with applicable regulations.

5. Requirements, contents and procedures for adopting the financial mechanism which also applies to enterprises:

Public science and technology organizations prescribed in Point a Clause 2 Article 3 hereof shall be allowed to adopt the financial mechanism which also applies to state-owned enterprises in accordance with regulations laid down in Article 21 of the Government's Decree No. 16/2015/ND-CP dated February 14, 2015.

Article 9. Financial autonomy of public science and technology organizations that cover a part of their own recurrent expenses, and science and technology organizations of which recurrent expenses are covered by the Government

1. Financial sources:

a) Financial resources derived from the state budget to perform science and technology duties, functional recurrent duties and render public administrative services;

b) Financial resources derived from the state budget to perform non-recurrent duties, including: Budget for national target programs, other programs, projects and schemes; collateral funds for execution of projects; investment and development funding; budget for procurement of equipment used for administrative operations of projects approved by competent authorities; financing for performance of unscheduled tasks assigned by competent authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Capital sources derived from loans, aids and grants in accordance with laws;

dd) Revenues earned from the performance of science and technology activities, production, business, joint venture and cooperation, and other legitimate revenues as regulated by applicable laws.

2. Use of financial sources:

a) Public science and technology organizations shall be entitled to use their own initiative in taking advantage of financial sources which the autonomy to use is delegated as stipulated in Points a, c, dd Clause 1 of this Article for the purpose of covering recurrent expenses. Several expenses shall be specified as follows: 

- Salary expenses: The public science and technology organization shall pay salary to officials, public employees and workers based on the salary scale, rank and job positions and allowances in accordance with the Government’s regulations. Whenever the Government makes any change to the statutory pay rate, the public science and technology organization shall use its own finances for covering the increased amount of salary, including use of the supplementary amount distributed by the state budget;

- Operating and managerial expenses: Based on assigned tasks and financial capability, the public science and technology organization shall exercise its autonomy to decide the level of recurrent operating and managerial expenses but the amount of these expenses shall be restricted to less than the limit on these expenses adopted by competent authorities.

b) Public science and technology organizations shall use financial resources prescribed in Points b, c, d Clause 1 of this Article to cover their non-recurrent duties in accordance with applicable regulations;

c) Public science and technology organizations are obliged to comply with the Government’s regulations on spending limits, standards and permitted amount of cars to be used; standards and permitted amount of working accommodations; standards and permitted amount of working phones used at private houses and mobile phones; regulations on overseas business trips; regulations on foreign visitor reception and international conferences organized in Vietnam.

3. Distribution of income:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Annually, after posting all expenses into accounting records, paying taxes and other payables to the state budget (if any) as regulated, the positive difference between revenues and recurrent expenses (if any) shall be used in sequence as follows:

- Set aside at least 20%, 15% or 10% used for establishing the fund for development of administrative operations with respect to public science and technology organizations which are prescribed in Point c Clause 2 Article 3 hereof and cover more than 70%, from 30% to less than 70%, or less than 30% of their own recurrent expenses respectively; set aside at least 5% used for establishing the fund for development of administrative operations with respect to public science and technology organizations prescribed in Point d Clause 2 Article 3 hereof;

- Set aside the fund for supplementation of income which is restricted to 2.5 times, twice, or 1.5 times less than the amount used for the fund for salary or wages by salary scale, rank or job positions and other salary allowances stipulated by the Government with respect to public science and technology organizations which are prescribed in Point c Clause 2 Article 3 hereof and cover more than 70%, from 30% to less than 70%, or less than 30% of their own recurrent expenses respectively; set aside the fund for supplementation of income which is restricted to once less than the amount used for the fund for salary or wages by salary scale, rank or job positions and other salary allowances stipulated by the Government with respect to public science and technology organizations prescribed in Point d Clause 2 Article 3 hereof;

- Set aside the reward fund and the welfare fund of which the maximum amount does not exceed 2.5-month, 2-month, or 1.5-month salary or wage within a year with respect to public science and technology organizations which are prescribed in Point c Clause 2 Article 3 hereof and cover more than 70%, from 30% to less than 70%, or less than 30% of their own recurrent expenses respectively; set aside the reward fund and the welfare fund of which the maximum amount does not exceed 1- month salary or wage within a year with respect to public science and technology organizations prescribed in Point d Clause 2 Article 3 hereof;

- Set aside other funds in accordance with applicable regulations;

The establishment of the fund for supplementation of income, the reward fund and the welfare fund, and other funds and amounts set aside to establish such funds shall be decided by heads of public science and technology organizations in accordance with their regulations on internal expenses and should be widely disclosed within such organizations;

The remaining positive difference between revenues and expenses (if any) after all funds have been established in accordance with regulations shall be added to the fund for development of administrative operations.

b) Use of funds:

Public science and technology organizations shall be entitled to use the fund for development of administrative operations, the fund for supplementation of income, the reward fund and the welfare fund in accordance with regulations laid down in Point b Clause 3 Article 8 hereof.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Autonomy to develop plans:

a) With regard to science and technology duties, and public administrative services not funded by the state budget: Public science and technology organizations shall establish their own plan to perform duties, and report to superior regulatory authorities to monitor and inspect implementation;

b) With regard to science and technology duties, functional recurrent duties, public administrative services, and other duties funded by the state budget: Public science and technology organizations shall establish the plan to perform tasks and report it to superior regulatory authorities to obtain their approval and decision on the method for sending this plan to these science and technology organizations for implementation.

2. Autonomy to organize duty performance:

Public science and technology organizations shall exercise their autonomy to:

a) Decide on the method for performing science and technology duties, functional recurrent duties, public administrative services, and other duties according to the plan developed by these science and technology organizations, and the plan assigned by superior regulatory authorities, and ensure the quality and progress of duty performance;

b) Participate in the selection of entities performing science and technology duties funded by the state budget; participate in the bidding for supply of public administrative services relevant to the expertise of the public science and technology organization designated by competent authorities;

c) Perform production and business activities, and render services; form a joint venture or cooperation with organizations and individuals to perform science and technology duties, production and business activities, and supply services in accordance with applicable laws;

d) Export or import products, goods and/or technologies directly so as to serve the performance of science and technology duties, and supply of public administrative services;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 11. Autonomy to build organizational structure

1. Public science and technology organizations shall be allowed to develop the plan to restructure their component units for submission to competent authorities for consideration and decision.

2. Public science and technology organizations prescribed in Point a or Point b Clause 2 Article 3 hereof shall be allowed to decide the establishment, restructuring and dissolution of their affiliates other than their component units decided by competent authorities when they conform to criteria and conditions in accordance with applicable laws.

3. Public science and technology organizations prescribed in Point a Clause 2 Article 3 hereof are required to establish management boards in accordance with regulations laid down in Article 8 of the Government's Decree No. 16/2015/ND-CP dated February 14, 2015, and guidelines provided by the Ministry of Home Affairs.

Article 12. Autonomy to build personnel structure

1. Public science and technology organizations prescribed in Point a or Point b Clause 2 Article 3 hereof shall decide job positions and build the personnel structure by professional titles, and determine the number of employees relevant to assigned functions and duties and on the basis of ensuring employment and stable income of employees working in these organizations.

2. Public science and technology organizations prescribed in Point c or Point d Clause 2 Article 3 hereof shall determine job positions and build the personnel structure by professional titles for submission to competent authorities for approval; submit the proposal for the number of employees on the basis of the average manning requirements specified in 05 years ago and equal to not more than the number of employees specified in current manning requirements to competent authorities for decisions (in respect of public science and technology organizations which are newly established and operate within less than 05 years, the number of employees shall conform to the average manning requirements for the whole operating process).

In case a public science and technology organization has not yet categorized job positions and built the personnel structure by professional titles, the number of employees shall be determined on the basis of the average manning requirements specified in previous years under the instructions of the Ministry of Home Affairs.

3. Public science and technology organizations shall recruit, manage, use, appoint, discharge, award professional title grades, implement relevant policies for officials and public employees, and sign employment contracts in accordance with applicable laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Public science and technology organizations shall be allowed to decide the invitation of foreign experts and/or scientists to Vietnam to perform science and technology activities, and appoint their officials or employees to go on overseas business trips under the delegated authority.

Article 13. Autonomy to manage and use assets

1. Valuation of state-owned assets to be allocated to public science and technology organizations for management according to the mechanism for allocation of funds to enterprises:

a) Public science and technology organizations prescribed in Point a, b, or c Clause 2 Article 3 hereof shall have assets valuated by competent authorities and allocated to these organizations for management according to the mechanism for allocation of funds to enterprises;

The public science and technology organization shall manage and use revenues earned from its production, business, service provision, joint venture, association and/or leasing of state-owned assets as follows:

- All revenues from production, business, service provision, joint venture and/or association of the public science and technology organization must be recorded in accordance with applicable regulations on accounting and statistics, and managed and used according to the corporate-like financial mechanism;

- Revenues from the lease of state-owned assets of the public science and technology organization must be separately recorded and used for developing its administrative operations after deducting reasonable expenses and paying taxes and other financial payables to the Government.

b) Public science and technology organizations prescribed in Point d Clause 2 Article 3 hereof shall not be allowed to use state-owned assets for leasing or serving other business purposes.

2. Public science and technology organizations shall be allowed to select forms of land allocation or leasing in accordance with applicable laws on land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. A public science and technology organization shall be allowed to be transformed into a joint-stock company upon its satisfaction of the following requirements:

a) It is capable of covering all recurrent expenditures in the year nearest to the date of transformation or after completing the transformation;

b) Its name is on the list of entities to be transformed into joint-stock companies decided by the Prime Minister.

2. Transformation of public science and technology organizations into joint-stock companies shall follow the same procedures as the transformation of public administrative units into joint-stock companies.

Chapter III

IMPLEMENTION

Article 15. Delegating autonomy of public science and technology organizations

1. Public science and technology organizations shall develop the plan to exercise their autonomy which is relevant to their actual conditions, and submit it to superior regulatory authorities for approval.

Delegation of the autonomy to public science and technology organizations prescribed in this Decree shall be kept unchanged within a permitted duration of 3 years. In case revenue sources or tasks of a public science and technology organization have been changed and this change is likely to cause any change to its capacity of covering recurrent and investment expenditures, it shall request the relevant regulatory authority to adjust the autonomy plan of this organization by the deadline.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Other regulatory agencies and organizations shall appraise and give approval for autonomy plans development by public science and technology organizations under their management in accordance with regulations herein.

3. Regulatory authorities prescribed in Clause 2 of this Article are required to complete procedures for approval for autonomy plans development by public science and technology organizations under their management by July 01, 2017.

Article 16. Responsibilities of Ministry of Science and Technology

1. Instruct public science and technology organizations in determining the degree of autonomy and developing their autonomy plans in accordance with applicable laws.

2. Instruct, inspect and submit annual consolidated report on the implementation of the mechanism for exercising autonomy of public science and technology organizations nationwide to the Prime Minister.

3. Play the leading role in implementing the Program for assistance to science and technology enterprises and public science and technology organizations in implementing the mechanism for exercising autonomy.

Article 17. Responsibilities of Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People's Committees of provinces and central-affiliated cities

1. The Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs shall: Instruct public science and technology organizations in implementing the mechanism for exercising the autonomy specified herein within their competence.

2. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People's Committees of provinces and central-affiliated cities, and relevant agencies shall instruct public science and technology organizations under their management in developing their own autonomy plans for approval; submit annual reports on implementation to the Ministry of Science and Technology for making and submitting a consolidated report thereof to the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Bear responsibility to direct superior regulatory authorities and take legal liability for decisions on exercising autonomy of their public science and technology organizations in accordance with regulations herein.

2. Formulate and implement regulations on internal expenses, asset use, grassroots-level democracy, financial disclosure and internal audit in accordance with applicable regulations.

3. Manage, preserve and develop capital and assets allocated by the State; implement regulations on accounting, statistics and information, operational reporting and audit in accordance with applicable regulations.

4. Implement regulations on operational disclosure and accountability of their public science and technology organizations in accordance with applicable regulations.

Article 19. Effect

1. This Decree comes into force as from August 01, 2016.

The Government's Decree No. 115/2005/ND-CP dated September 05, 2005, and Article 1 of the Government’s Decree No. 96/2010/ND-CP dated September 20, 2010 shall be null and void from the date of entry into force of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and relevant agencies shall implement this Decree./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71.672

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!