Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 07/2005/NĐ-CP sửa đổi Điều 12, Điều 13 Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" kèm theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP

Số hiệu: 07/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 07/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 12, ĐIỀU 13 CỦA ĐIỀU LỆ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ ''ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA'' BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/1998/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh ''ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng'' ngày 29 tháng 8 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;
ưCăn cứ Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 4 năm 1996;
Sau khi thỏa thuận với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau :

''Điều 12. Thành lập Ban Quản lý, điều hành Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' các cấp (gọi tắt là Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'').

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' từng cấp gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

1. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực; mời 01 đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương mời đại diện lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

2. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) quyết định thành lập gồm : Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động cùng cấp tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

3. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện) quyết định thành lập, gồm: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp huyện mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

4. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) quyết định thành lập gồm : Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng ban, một cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

5. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có bộ phận giúp việc là Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' do Trưởng ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cùng cấp quyết định thành lập. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã có bộ phận giúp việc Ban Quản lý do Trưởng ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã quyết định thành lập.

a) Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương đặt tại Cục Thương binh - liệt sĩ và người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm và hưởng lương theo biên chế của Cục Thương binh liệt sĩ và người có công;

b) Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm và hưởng lương theo biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp huyện đặt tại Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm và hưởng lương theo biên chế của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã đặt tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm một số cán bộ kiêm nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kế toán, thủ quỹ Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã do cán bộ kế toán, thủ quỹ của Uỷ ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm.

6. Văn phòng Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương cấp tỉnh, cấp huyện có nhiệm vụ quản lý tài khoản và con dấu của Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cùng cấp."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 như sau:

''Điều 13.

3. Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có con dấu riêng; Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã dùng con dấu của Uỷ ban nhân dân xã.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Điều 12, khoản 3 Điều 13 của Điều lệ Xây dựng và quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an và thỏa thuận với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 07/2005/NĐ-CP sửa đổi Điều 12, Điều 13 Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" kèm theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.981
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85