Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/STC-KBNN Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quang Vinh
Ngày ban hành: 06/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
LIÊN NGÀNH TC-KBNN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/STC-KBNN

Hạ Long, ngày 06 tháng 01 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

- Căn cứ thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lí điều hành ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
- Căn cứ quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009;
- Căn cứ Quyết định số 4188/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Uỷ ban Nhân dân về việc bổ sung, sửa đổi một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2010;

Để việc phân bổ giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước, tổ chức, quản lí và điều hành ngân sách nhà nước, thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí đối với các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng qui định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Liên ngành Tài chính - Kho bạc nhà nước hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 như sau:

I. Phân bổ và giao dự toán thu ngân sách:

1) Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2009; căn cứ các Luật thuế, các chế độ thu; mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo mức phấn đấu tăng tối thiểu 5% so với mức dự toán thu ngân sách Tỉnh giao.

Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh xác định và tổ chức nhiệm vụ thu hoạt động sự nghiệp và các khoản thu được để lại cân đối nhiệm vụ chi (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

2) Yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện công tác chống buôn lậu, trốn thuế, lậu thuế và gian lận thương mại; đẩy mạnh thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, số tiền phát hiện, ghi thu sau thanh tra, kiểm tra theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; thu đầy đủ các khoản thuế được gia hạn nộp thuế trong năm 2009 đến thời hạn nộp vào ngân sách nhà nước.

3) Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Yêu cầu các địa phương, đơn vị cơ sở tiến hành rà soát và bãi bỏ các quy định về chế độ, định mức thu các khoản phí, lệ phí, thu huy động đóng góp do đơn vị ban hành trái với quy định của pháp luật. Đối với nguồn thu huy động đóng góp thực hiện xã hội hóa, phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện; quá trình tổ chức thực hiện được công khai và có sự tham gia giám sát của cộng đồng.

II. Phân bổ giao dự toán chi ngân sách nhà nước

1) Phân bổ giao dự toán chi đầu tư phát triển:

Ngoài những qui định tại điểm b, mục 1, điều 3, phần I thông tư 224/2009/TT-BTC , khi thực hiện phân bổ vốn đầu tư phát triển cần lưu ý một số nội dung sau:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết cân đối cho các địa phương theo qui định hiện hành, tiếp tục tập trung bố trí cho đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; bố trí sử dụng từ nguồn thu này để thực hiện công tác quản lý, thống kê đất đai trên địa bàn.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2010 đã được UBND tỉnh phê chuẩn dùng để đầu tư các công trình phúc lợi quan trọng, trong đó ưu tiên tập trung các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. Đối với số thu trên địa bàn thị xã Cẩm Phả được để lại cho địa phương đầu tư xây dựng các công trình thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 11/9/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Cẩm Phả đến năm 2015.

- Điều chuyển việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch bố trí từ nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản sang chi sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn thường xuyên ngân sách tỉnh theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán chi đầu tư công trình xây dựng cơ bản, các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình; có sự linh hoạt trong việc điều hòa nguồn vốn giữa các dự án để sử dụng kịp thời và hiệu quả các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch.

2) Phân bổ giao dự toán chi thường xuyên:

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách mới do Trung ương và Tỉnh ban hành đến thời điểm giao dự toán và đã được cân đối ngân sách địa phương, nhất là thực hiện các chính sách an sinh xã hội để các đối tượng được hưởng chính sách nhận tiền hỗ trợ ngay từ những tháng đầu năm 2010, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

- Dự toán giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2010 đã bao gồm chế độ tiền lương theo mức lương tối thiểu 650.000 đ/tháng và các chế độ, chính sách mới của Nhà nước có đến thời điểm tỉnh giao dự toán.

- Kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế do ngân sách tỉnh thực hiện.

- Kinh phí sự nghiệp giáo dục thuộc 4 trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện Ba Chẽ, Hoành Bồ, Bình Liêu, Hải Hà theo Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được điều chuyển về ngân sách tỉnh.

- Bố trí dự toán chi đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; chủ động về nguồn kinh phí để xử lý, ngăn chặn kịp thời, không để lây lan các ổ dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

- Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kinh phí hoạt động chi sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ nhằm đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa; khuyến khích phát triển các làng nghề khu vực nông thôn.

3) Các địa phương bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/11/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường.

4) Nguồn kinh phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản dành để phục vụ chi đảm bảo giữ gìn vệ sinh thị chính công cộng, khắc phục ô nhiễm, chống suy thoái, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường; phần kinh phí còn lại dành để đảm bảo chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường như: xử lý rác thải y tế, nạo vét kênh tiêu thoát nước vệ sinh khu vực dân cư, mua sắm phương tiện thu gom rác thải, bao gồm cả hoạt động thông hút bể phốt theo dự án (nếu có); chú ý xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường tại địa phương.

5) Bố trí dự phòng ngân sách; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, chi ngân sách khối xã không thấp hơn dự toán tỉnh giao.

6) Chủ động tính toán bố trí nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới năm 2010 theo đúng qui định tại mục 3, điều 4, phần I Thông tư 224/2009/TT-BTC .

7) Các địa phương giao kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư chi tiết đến loại, khoản, mục, tiểu mục theo Mục lục ngân sách Nhà nước và mã số dự án theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 và văn bản bổ sung của Bộ Tài chính.

8) Các ngành, các địa phương cần tăng cường hoạt động thu hút nguồn lực đầu tư thuộc các thành phần kinh tế để thực hiện xã hội hóa, phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao, nước sạch và vệ sinh môi trường theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

9) Thời gian phân bổ, giao dự toán:

- Đối với các nguồn kinh phí đã được giao tại Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, nhưng chưa phân bổ chi tiết tới dự án và đơn vị sử dụng ngân sách, các Sở, Ban, Ngành được giao quản lý nguồn kinh phí trong tháng 1/2010 lên phương án phân bổ thống nhất với Cơ quan tài chính trình UBND cùng cấp quyết định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan vượt quá thẩm quyền của đơn vị như chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền về cơ chế thực hiện nhiệm vụ, thì được phép kéo dài thời gian phân bổ song chậm nhất không quá 31/3/2010, quá thời hạn trên dự toán còn lại chưa phân bổ sẽ được điều chỉnh cho nhiệm vụ chi khác hoặc bổ sung vào dự phòng ngân sách.

- Các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện phân bổ và giao dự toán chi tiết cho đơn vị cơ sở và chỉ đạo đơn vị khối xã phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2010 xong trước ngày 31/12/2009. Chậm nhất sau 5 ngày giao dự toán, đơn vị gửi phương án phân bổ dự toán về Sở Tài chính để tổng hợp theo dõi.

- Căn cứ dự toán được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh thực hiện phân khai chi tiết dự toán được giao (theo biểu đính kèm), gửi Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước trước ngày 20/01/2010 (theo biểu số 01 đính kèm).

III. Tổ chức quản lí, điều hành ngân sách, thực hiện cấp phát, thanh toán các nguồn kinh phí.

Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước qui định; nội dung kiểm soát chi thực hiện theo qui định hiện hành và theo tính chất, nội dung từng nguồn kinh phí. Lưu ý một số điểm sau:

1) Việc quản lí, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện theo thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007, Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 và Thông tư số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định 4039/QĐ-BTC ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Quyết định số 3836/QĐ-BTC ngày 17/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế thông báo mức vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

2) Đối với các khoản chi có tính chất sự nghiệp được bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển như: Các chương trình thực hiện theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện phân khai như nguồn kinh phí không tự chủ có phụ lục thuyết minh chi tiết nội dung chi gửi Sở Tài chính thẩm tra và xác nhận phân khai, chuyển Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi theo qui định.

Các khoản chi có tính chất không thường xuyên, có tính chất thời vụ hoặc vào một số thời điểm, việc thực hiện thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực hiện công việc.

3) Đối với kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu (bao gồm cả chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu của tỉnh):

- Đối với mục tiêu đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản, Kho bạc nhà nước căn cứ giấy rút dự toán của cơ quan Tài chính thực hiện tạm ứng và thanh toán theo mức vốn rút.

- Đối với các khoản chi sự nghiệp, thực hiện phân khai như các nguồn vốn giao không tự chủ.

Việc quản lý (bao gồm cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được hạch toán chương, loại, khoản, mục, mã số chương trình mục tiêu và mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008, Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC ngày 01/8/2008 và văn bản bổ sung của Bộ Tài chính (theo mẫu biểu số 02, 03 đính kèm).

4) Các khoản bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các địa phương thực hiện theo tiết b, điểm 2, Mục II phần B Thông tư số 115/2008/TT-BTC , cụ thể như sau:

- Chi bổ sung cân đối ngân sách: Căn cứ dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan tài chính cấp dưới chủ động rút dự toán tại Kho bạc đồng cấp (riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch), mức rút dự toán hàng tháng bằng 1/12 tổng mức bổ sung cân đối cả năm; riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, mức rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân trên, song tổng mức rút dự toán cả quý I không được vượt quá 30% dự toán năm.

- Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách khối huyện được giao trong dự toán đầu năm: Căn cứ dự toán giao và tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ do đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ báo cáo, Phòng Tài chính kế hoạch tổng hợp nhu cầu và thực hiện rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, mức rút tối đa bằng dự toán giao cho chương trình, mục tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Trường hợp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách khối huyện phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách: Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính có văn bản thông báo bổ sung ngoài dự toán cho ngân sách địa phương; căn cứ vào thông báo của Sở Tài chính, Phòng Tài chính thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Trường hợp: căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước, cơ quan Tài chính xem xét để điều chỉnh rút dự toán cho phù hợp với nguồn thu ngân sách.

5) Các khoản kinh phí cấp phát theo hình thức uỷ quyền từ ngân sách tỉnh. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo qui định cụ thể đối với từng nguồn kinh phí, xử lí số dư tài khoản uỷ quyền theo qui định tại thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.

6) Trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách thực hiện theo qui định tại điều 9, phần II Thông tư 224/2009/TT-BTC.

7) Từ năm 2010, ngành Tài chính Quảng Ninh triển khai áp dụng TABMIS; do vậy các địa phương, đơn vị tham gia TABMIS có trách nhiệm thực hiện đúng duy định tại Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008, Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ tài chính và các quy định có liên quan.

IV. Chế độ công khai tài chính ngân sách:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tổ chức chỉ đạo và thực hiện nhiêm túc quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các khoản huy động đóng góp của nhân dân và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đồng thời với việc triển khai thực hiện quy chế công khai, các địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai dự toán ngân sách năm 2010 và quyết toán năm 2008 gửi Sở Tài chính để tổng hợp theo dõi chung và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

V. Tổ chức thực hiện.

- Những nội dung không đề cập trong hướng dẫn này được thực hiện theo qui định tại Thông tư 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính và Quyết định số 4188/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh để phối hợp giải quyết./.

 

KBNN QUẢNG NINH
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Vinh

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG NINH
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để Báo cáo);
- UBND các Huyện, Thị xã, T.phố (để t/hiện);
- Phòng TCKH, KBNN các Huyện, Thị xã, T.phố (để t/hiện);
- Các đơn vị dự toán thuộc tỉnh (để t/hiện);
- Lưu: Sở TC/KHNS, KBNN tỉnh.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 26/STC-KBNN tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước ngày 06/01/2010 do Liên ngành Tài chính - Kho Bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196