Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 17/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ngoài việc tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, cần tập trung thêm một số công việc trọng tâm sau đây:

1. Giám đốc Sở Tài chính:

- Chỉ đạo theo dõi sát tình hình thu NSNN trên địa bàn tỉnh với tinh thần phấn đấu thu đạt dự toán, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh; chủ động tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp khả năng thu NSNN; điều hành chi trong phạm vi nguồn thu dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức đã quy định; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của NSNN.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện cắt giảm dự toán chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách đối với kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 cho các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao để mua sắm thiết bị, xe ôtô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định,v.v...

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên theo các lĩnh vực chi và tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán chi thường xuyên đối với các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi đoàn ra, chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tham quan, học tập trong những tháng còn lại của năm 2013; đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính đúng thời gian quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện và hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh,v.v…; nguồn dự phòng còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN không đạt dự toán.

- Tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo cân đối ngân sách, trường hợp giảm thu so với dự toán, chủ động tham mưu UBND tỉnh sử dụng các nguồn tài chính của địa phương để đảm bảo chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ ở các cấp ngân sách, như: tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách an sinh xã hội theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo tình hình ngân sách nhà nước tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh hàng tháng.

2. Cục trưởng Cục thuế:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra.

- Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyển giá.

- Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước cho một số đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thu thuế trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách đối với số vốn đầu tư đã giao trong dự toán năm 2013 cho các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn sử dụng sai quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh hạn chế tối đa việc ứng trước vốn cho các dự án. Thực hiện thu hồi các khoản ứng trước vốn theo đúng các quyết định đã giao kế hoạch năm 2013 (trừ trường hợp đã có ý kiến chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền).

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

4. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo cơ quan thuế, tài chính rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế.

- Chỉ đạo cơ quan thuế kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng và theo đúng chế độ quy định. Tăng cường công tác chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế theo đúng quy định.

- Căn cứ khả năng thu để chủ động tổ chức điều hành chi ngân sách huyện. Trường hợp thu ngân sách huyện (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán giao, chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp khả năng thu NSNN; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của NSNN. Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

- Chỉ đạo điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tại huyện; nguồn dự phòng còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN không đạt dự toán. Hạn chế tối đa đề nghị tỉnh hỗ trợ, ứng vốn, trừ trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh quyết định.

- Trong quá trình điều hành, trường hợp ngân sách huyện bị thiếu hụt tạm thời do nguồn thu chưa tập trung kịp; sau khi đã chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của huyện mà vẫn không đủ đáp ứng các nhu cầu chi, các huyện báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xử lý.

5. Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên theo các lĩnh vực chi (không bao gồm các khoản: chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách); và tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán chi thường xuyên đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng còn lại của năm 2013; đồng thời rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại (sau khi đã tiết kiệm thêm chi thường xuyên) bằng cách: giảm tối đa số lượng, quy mô hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập, lễ khởi công, khánh thành,v.v… Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách các cấp năm 2013; báo cáo phần kinh phí tiết kiệm thêm theo Chỉ thị này về Sở Tài chính trước ngày 28/6/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

6. Các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Hạn chế kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 sang năm 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Các Ban đảng, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180